Pressmeddelanden

VILLKOR I TIDIGARE OFFENTLIGGJORDA KONVERTIBELLÅN OCH REVERSLÅN

ASTG AB (publ) har två olika skulder som kan innebära emission av nya aktier. Dessa har tidigare offentliggjorts. ASTG AB (publ) offentliggör nu villkor som tidigare inte har offentliggjorts.

Konvertibellån.

ASTG AB (publ) har den 18 april 2018, i förslag till beslut om emission och konvertibla skuldförbindelser, angivit att varje konvertibel om, nominellt 500 000 kr, skall ge rätt att konverteras till maximalt 10 000 000 aktier. Om bolaget befinner sig i ett sådant läge att bolaget, på förfallodagen, inte kan lösa konvertibeln med likvid skall konvertibelägaren äga rätt att konvertera konvertibel till aktier motsvarande bolagets kvotvärde om, avrundat, 0,024 kr per aktie. En sådan konvertering skulle ge varje konvertibelägare rätt till 20 833 333 aktier. I konvertibellånet föreligger således en motsättning mellan det maximala antalet aktier som ska kunna konverteras och skrivningen i konvertibeln angående konvertering till kvotvärdet. Konvertering får begäras mellan den 17-31 december 2018.

Reverslån.

ASTG AB (publ) meddelar härmed att Bolaget den 11 juni 2018 slöt ett reversavtal med Lars-Otto Hylbo Förvaltnings AB. Avtalet ersatte ett tidigare konvertibellån. Reversen uppgår till ett penningbelopp om 7 500 000 kr med en månadsränta om 1 %.

I reversavtalet föreligger en bestämmelse innebärande att, för det fall ASTG AB (publ) inte kan lösa skulden med likvida medel, vid tiden för reversens förfall, ska en kvittningsemission kunna ske med 2 000 000 000 aktier till reversens innehavare, emissionskursen skall vara 0,00375 kr per aktie. Emissionskursen har förhandlats mellan bolaget och reversägaren i en sådan situation då andra kreditgivare inte fanns för bolaget vilket är anledning till emissionskursen.

24 september 2018 

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, KONTAKTA:

David Svenn, tf VD
070-331 09 95
david.svenn@advokaterna.se

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2018 kl. 08.30 CET.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2018-09-24
Regulatorisk

Styrelsen för ASTG AB (publ) ("Bolaget") lämnar härmed information om antennprojektet och utvecklingen av dotterbolaget AIMS AB.

2018-09-24
Regulatorisk

ASTG AB (publ) har två olika skulder som kan innebära emission av nya aktier. Dessa har tidigare offentliggjorts. ASTG AB (publ) offentliggör nu villkor som tidigare inte har offentliggjorts.

2018-09-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943-8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 13.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till stämman börjar kl. 12.15.

2018-08-31
Regulatorisk
2018-08-29
Regulatorisk

Andra kvartalet 2018 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (0,8 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,4 MSEK (-2,5 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,6 MSEK (-3,2 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,004 SEK (-0,009 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-3,3 MSEK)
2018-08-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2018 kl. 11.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 10.15.

2018-07-25
Regulatorisk
Styrelsen i ASTG AB (publ) har utsett advokaten David Svenn till ny tillförordnad VD i ASTG AB (publ) med start 25 juli 2018.
1
2
...
25
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.