Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 med aktieägarna i ASTG

Valberedningen föreslår att:

1. Gunnar Ek utses till ordförande vid årsstämman.

2. Per Stenfeldt utses till sekreterare vid årsstämman.

3. Antalet styrelseledamöter skall vara fyra och en suppleant.

4. Arvode till styrelsens ordförande skall vara 200.000 SEK. Arvode till övriga ledamöter skall vara 100.000 SEK samt att arvode till revisorerna skall erläggas enligt löpande räkning.

5. Claes Lindqvist (omval), Erik Claesson (omval), Otto Persson (omval) och Lars Jehrlander (nyval) väljes till styrelseledamöter med Claes Lindqvist som styrelsens ordförande och suppleant är bolagets VD.

6. PricewaterhouseCoopers är revisionsbolag.

Den föreslagna styrelsens oberoende Namn Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende i  förhållande till  bolagets större aktieägare
Claes Lindqvist Ja Ja
Erik Claesson Ja Ja
Otto Persson Ja Ja
Lars Jehrlander Ja Ja


Valberedningens motiverade yttrande, avseende förslag till styrelse i ASTG

Valberedningen har genomfört utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, sammansättning och kompetenser.

Vid framtagandet av sitt förslag till ny styrelse har valberedningen särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Vi är övertygade om att Claes Lindqvist, tillsammans med övriga ledamöter i styrelsen har goda förutsättningar att ta ASTG vidare i försäljnings- och industrialiseringsfasen.
Valberedningen i ASTG AB är även övertygade om att bolagets MIL-testade P9, KU 100 MIL, samt leveranser till Israel och Spanien, nu ger bolaget stora möjligheter att nå både nationellt som internationellt erkännande.

Lars Jehrlander är ett bevis för att ASTG AB, verkligen attraherar giganter inom området satellitkommunikation. Lars Jehrlander ledde SWE-DISH Satellite Systems på en fantastisk resa. Innan SWE-DISH köptes upp av Data Path, gjorde bolaget genombrott på den amerikanska försvarsmarknaden, med ramavtal med det amerikanska försvarsdepartementet. Genombrott gjordes även i Asien och Europa. Lars Jehrlander arbetade vidare i bolaget och var även delaktig då Rockwell Collins Inc förvärvade DataPath/SWE-DISH. Med Lars kompetens i styrelsen, ser valberedningen stora möjligheter för en liknande resa med ASTG.

Valberedningen vill framföra sitt stora tack till Nils Eriksson för de framsteg som ASTG gjort under hans tid i styrelsen.

Valberedningen har haft individuella samtal med de föreslagna ledamöterna och det är vår uppfattning att den föreslagna styrelsen väl uppfyller kompetenskraven och dessutom uppfyller övriga krav enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
Sammanfattningsvis har valberedningen inte funnit behov att söka andra eller flera ledamöter till styrelsen.

Bolagets större ägare avser att rösta för valberedningens förslag.

Presentation av Claes Lindqvist, född 1950

VD i Henry Dunkers Förvaltnings AB.
Övriga uppdrag: Verkställande ledamot i Henry och Gerda Dunkers stiftelse och Donationsfond Nr 2. Styrelseledamot i Dunkerska stiftelserna, Svenska Handelsbanken Södra Regionen, Novotek AB (publ) m fl.
Utbildning: Civilekonom och civilingenjör.
Tidigare bland annat olika chefsbefattningar inom ASEA och Åkerlund & Rausing samt VD och koncernchef för Höganäs AB och Öresundskraft AB samt styrelseledamot i Trelleborg AB.

Presentation av Erik Claesson, född 1966

Director, Head of Industry Solutions Development, Ovako Group.
Utbildning: Kungliga Tekniska Högskolan ( KTH ), Master of Science -Materials Technology & Metal Forming
Tidigare: Olika chefsbefattningar inom Ovako Steel, åren 1998-2014 och Ingenjörsbefattning/Projektledare i AGA AB åren 1992-1998.

Presentation av Otto Persson, född 1971

VD Train Alliance Sweden AB
Utbildning: Studier i Ekonomi, Handels och Bolagsrätt vid Lunds och Kalmar Universitet.
Tidigare befattningar: Ekonomichef vid Gabrielssons Invest AB, Ekonomichef vid Bröderna Edstrand AB

Presentation av Lars Jehrlander, född 1957

Utbildning: Civilingenjör vid LiTH inom Industriell ekonomi
Tidigare befattningar: Ericsson, bland annat som vice VD i USA och Brasilien, 1982-Sept 2000
Allgon Systems AB: President, Okt 2000-Feb 2002
BlueFactory: President, Feb 2002-Okt 2002
SWE-DISH Satellite Systems: VD, Nov 2002-Nov 2009
Försvarets Materielverk (FMV): Senior Director Marketing and Sales, Febr 2011-Dec 2016

Valberedningen: Reidar Östman (sammankallande), Björn Holmgren och Olov Widigsson.

28 februari 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Vd Andreas Adelgren
Telefon: 072-73 74 317

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2017-08-23

ASTG och har tecknat ett återförsäljaravtal avseende försäljning och distribution av ASTG's stabiliserade VSAT-antenner med en ansedd leverantör av VSAT-produkter för markbaserade användare. Företaget har ett omfattande internationellt försäljningsnätverk som riktar in sig på samma kundkategorier som ASTG vill nå ut till. Våra VSAT-produkter för den marina marknaden och återförsäljarens egna produkter för användare på land kompletterar varandra väl och vi är mycket entusiastiska över vad detta samarbete kan ge i framtiden.

2017-08-02

Vi har nu kommit så långt i vår gemensamma analys med kunden av resultatet från sjötesterna i Israel av vår antenn att vi kan lämna en kort statusuppdatering över projektet.

2017-07-07

På senaste tiden har vi fått många förfrågningar om kommande leveranser, hur våra kundprojekt utvecklar sig och hur vi ser på aktiekursutvecklingen.

2017-06-09
Regulatorisk

Styrelsen för ASTG har, med stöd från sitt bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en kvittningsemission och en riktad emission för att stärka företagets kassa och det egna kapitalet. Kvittningsemissionen omfattar 41 400 000 aktier till kursen 0,15 kr per aktie och slutreglerar reverslån från Gunnar Syk och Joakim Ilemark om totalt 6 210 000 kr (Kapitalbelopp 6 MSEK, Ränta 210 000 kr). Den riktade emissionen uppgår till 3,95 MSEK genom kontant likvid och omfattar 26 333 333 aktier till kursen 0,15 kr per aktie. Emissionen görs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och riktas till en mindre grupp finansiella investerare. Det totala antalet aktier efter dessa emissioner kommer att uppgå till 371 231 528 aktier.

2017-05-29
Regulatorisk

Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 MSEK (0,9 MSEK)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,3 MSEK (-1,6 MSEK)
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (-2,9 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,005 SEK (-0,012 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 MSEK (-2,2 MSEK)
2017-03-23
Regulatorisk
2017-03-16
Regulatorisk

ASTG AB har per denna dag genomfört årsstämma för räkenskapsåret 2016. Plats Memory Hotell Kista.

<<
1
2
3
4
5
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.