Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 med aktieägarna i ASTG

Valberedningen föreslår att:

1. Gunnar Ek utses till ordförande vid årsstämman.

2. Per Stenfeldt utses till sekreterare vid årsstämman.

3. Antalet styrelseledamöter skall vara fyra och en suppleant.

4. Arvode till styrelsens ordförande skall vara 200.000 SEK. Arvode till övriga ledamöter skall vara 100.000 SEK samt att arvode till revisorerna skall erläggas enligt löpande räkning.

5. Claes Lindqvist (omval), Erik Claesson (omval), Otto Persson (omval) och Lars Jehrlander (nyval) väljes till styrelseledamöter med Claes Lindqvist som styrelsens ordförande och suppleant är bolagets VD.

6. PricewaterhouseCoopers är revisionsbolag.

Den föreslagna styrelsens oberoende Namn Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen Oberoende i  förhållande till  bolagets större aktieägare
Claes Lindqvist Ja Ja
Erik Claesson Ja Ja
Otto Persson Ja Ja
Lars Jehrlander Ja Ja


Valberedningens motiverade yttrande, avseende förslag till styrelse i ASTG

Valberedningen har genomfört utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, sammansättning och kompetenser.

Vid framtagandet av sitt förslag till ny styrelse har valberedningen särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Vi är övertygade om att Claes Lindqvist, tillsammans med övriga ledamöter i styrelsen har goda förutsättningar att ta ASTG vidare i försäljnings- och industrialiseringsfasen.
Valberedningen i ASTG AB är även övertygade om att bolagets MIL-testade P9, KU 100 MIL, samt leveranser till Israel och Spanien, nu ger bolaget stora möjligheter att nå både nationellt som internationellt erkännande.

Lars Jehrlander är ett bevis för att ASTG AB, verkligen attraherar giganter inom området satellitkommunikation. Lars Jehrlander ledde SWE-DISH Satellite Systems på en fantastisk resa. Innan SWE-DISH köptes upp av Data Path, gjorde bolaget genombrott på den amerikanska försvarsmarknaden, med ramavtal med det amerikanska försvarsdepartementet. Genombrott gjordes även i Asien och Europa. Lars Jehrlander arbetade vidare i bolaget och var även delaktig då Rockwell Collins Inc förvärvade DataPath/SWE-DISH. Med Lars kompetens i styrelsen, ser valberedningen stora möjligheter för en liknande resa med ASTG.

Valberedningen vill framföra sitt stora tack till Nils Eriksson för de framsteg som ASTG gjort under hans tid i styrelsen.

Valberedningen har haft individuella samtal med de föreslagna ledamöterna och det är vår uppfattning att den föreslagna styrelsen väl uppfyller kompetenskraven och dessutom uppfyller övriga krav enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
Sammanfattningsvis har valberedningen inte funnit behov att söka andra eller flera ledamöter till styrelsen.

Bolagets större ägare avser att rösta för valberedningens förslag.

Presentation av Claes Lindqvist, född 1950

VD i Henry Dunkers Förvaltnings AB.
Övriga uppdrag: Verkställande ledamot i Henry och Gerda Dunkers stiftelse och Donationsfond Nr 2. Styrelseledamot i Dunkerska stiftelserna, Svenska Handelsbanken Södra Regionen, Novotek AB (publ) m fl.
Utbildning: Civilekonom och civilingenjör.
Tidigare bland annat olika chefsbefattningar inom ASEA och Åkerlund & Rausing samt VD och koncernchef för Höganäs AB och Öresundskraft AB samt styrelseledamot i Trelleborg AB.

Presentation av Erik Claesson, född 1966

Director, Head of Industry Solutions Development, Ovako Group.
Utbildning: Kungliga Tekniska Högskolan ( KTH ), Master of Science -Materials Technology & Metal Forming
Tidigare: Olika chefsbefattningar inom Ovako Steel, åren 1998-2014 och Ingenjörsbefattning/Projektledare i AGA AB åren 1992-1998.

Presentation av Otto Persson, född 1971

VD Train Alliance Sweden AB
Utbildning: Studier i Ekonomi, Handels och Bolagsrätt vid Lunds och Kalmar Universitet.
Tidigare befattningar: Ekonomichef vid Gabrielssons Invest AB, Ekonomichef vid Bröderna Edstrand AB

Presentation av Lars Jehrlander, född 1957

Utbildning: Civilingenjör vid LiTH inom Industriell ekonomi
Tidigare befattningar: Ericsson, bland annat som vice VD i USA och Brasilien, 1982-Sept 2000
Allgon Systems AB: President, Okt 2000-Feb 2002
BlueFactory: President, Feb 2002-Okt 2002
SWE-DISH Satellite Systems: VD, Nov 2002-Nov 2009
Försvarets Materielverk (FMV): Senior Director Marketing and Sales, Febr 2011-Dec 2016

Valberedningen: Reidar Östman (sammankallande), Björn Holmgren och Olov Widigsson.

28 februari 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Vd Andreas Adelgren
Telefon: 072-73 74 317

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2018-01-12
Regulatorisk

I samband med publik information från bolaget 2017-12-18 avseende planerad företrädesemission utlovades även separat kommunikation runt strategiska ställningstaganden. Vad som i huvudsak åsyftades är det eventuella behovet av en stark industriell partner.

2018-01-09
Regulatorisk

Förslaget till emissionsvillkor som tidigare kommunicerats i punkt 9 i kallelsen till extra bolagsstämma den 24 januari 2018 justeras enligt följande:

2018-01-08
Regulatorisk

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG om en erhållen order av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel samt om en planerad emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna om cirka 24 miljoner kronor. Emissionen syftar till att säkerställa leveranskapaciteten för Israelordern, sänka skuldsättningen samt att med oförminskad styrka gå vidare i ett omfattande upphandlingsprojekt avseende IMU-er (Inertial Measurement Unit eller Tröghetssensorsystem på svenska).

2018-01-02
Regulatorisk

I pressmedelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLESLSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 9, Beslut om emission av aktier:

2017-12-21
Regulatorisk

I pressmeddelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 5C;

2017-12-18
Regulatorisk
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.15 och avbryts när stämman öppnas. Under registreringen bjuds det på lättare förtäring.
2017-12-18
Regulatorisk

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

2017-12-18
Regulatorisk

ASTG har efter en längre tids förhandlingar erhållit en order omfattande leveranser av militärklassade VSAT-antenner för fartyg och tillhörande tjänster till ett värde av cirka 2,9 miljoner USD, motsvarande cirka 25 miljoner SEK, för leverans huvudsakligen under andra halvåret 2018. Ordern innefattar även optioner för inköp av ytterligare antenner, tjänster och utrustning till ett värde av omkring 0,8 miljoner USD, motsvarande omkring 6,8 miljoner SEK, huvudsakligen för leveranser planerade efter 2018.

2017-11-27
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2017 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,4 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK (-1,9 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,5 MSEK (- 3,3 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,007 SEK (- 0,012 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 MSEK (3,0 MSEK)
<<
1
2
3
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.