Pressmeddelanden

Öppet brev från ASTG:s tillförordnade VD

För en dryg vecka sedan ( läs 30/7 2015 ) avsattes styrelsen i ASTG bestående av Fredrik Nygren och Henrik Von Essen på Bolagets framflyttade årsstämma. De församlade aktieägarna, vars antal sällan tidigare skådats på någon stämma i detta Bolag var helt eniga om att NU får det vara nog. Olyckligtvis representerade varken Fredrik Nygren eller Henrik Von Essen bolaget på årsstämman så aktieägarnas kritik och säkert många frågor kom aldrig rätt personer till del. Ett sådant agerande kan inte försvaras utifrån det förtroendeuppdrag en styrelse har fått från aktieägarna.

Till ny styrelse valdes: Nils Eriksson, Olov Widigsson och Andreas Adelgren. Vi kan idag alla tre efter en dryg veckas intensivt arbete konstatera att ingen av oss någon gång tidigare varit i närheten av något som liknat det vi nu fått se i och runt ASTG. Hur det kunnat gå så här långt utan att någon/några dragit i handbromsen långt tidigare är för oss en gåta. Jag väljer personligen att om inte tro, så ändå hoppas att orsaken till vanskötseln är okunskap och inte ett medvetet upplägg. Dock kan jag inte tumma på att en styrelses uppgift är och förblir att ALLTID värna Bolagets och aktieägarnas intressen, före sina egna privata. Denna styrelse, till skillnad från den avgående, anser att samtliga aktieägare har rätt till att alltid få adekvat information.

Redan samma dag som vi tillträdde ( 30/7-2015 ) började fordringsägare kontakta oss i en strid ström. Med handen på hjärtat tänkte vi alla tre, -Vad har vi gått in i... När denna första våg av anstormning precis lagt sig kom våg nummer två. Då var det dags att börja bena ut vilka konsulter som inte fått betalning för sitt arbete och som av förståeliga skäl varken vill offerera kunder som hör av sig eller arbeta med skarpa ordrar förrän de fått sin rättmätiga del.

Ett konkret exempel är en förfrågan från ett spanskt företag till ASTG:s helägda bolag AIMS. Men då en konsult inte fått betalning för tidigare arbetsinsatser kan vi idag inte gå ut och med glädje säga att vi tagit denna order. Jag kommer träffa berörd konsult nästa vecka och igår söndag kunde vi, tack och lov enas runt att den spanska kunden blir offererad!

Samtidigt vill jag rikta ett uppriktigt och varmt tack till de fordringsägare som vi redan nu kunnat sluta uppgörelser med. Vi har mötts av enorm förståelse och välvilja både i hur det kan ha blivit som det blivit, liksom runt vårt upplägg att snabbt enas kring en frivillig ackordsuppgörelse. Enkelt översatt betyder detta att vi som styrelse INTE är betjänta av någon lång och utdragen avbetalningsplan, utan vi gör allt vi kan för att i möjligaste mån rensa bort allt vad skulder heter. Arbete med kontrollbalansräkningen pågår och vi avser att kunna presentera den i veckan. Dock kommer vi som redan meddelats INTE behöva sätta ner aktiekapitalet!

Vi tittar även på vilka möjligheter som finns i och med alla dotterbolag som ligger under ASTG. Att kalla ett litet NGM-noterat företag med ett börsvärde på idag cirka 20 miljoner för en koncern, tycker vi är trams. Fina titlar och benämningar passar sig inte utan Bolagets produkter, kunder ( tänker närmast på israeliska IAI ) och duktiga tekniker är bra nog!

Sammantaget anser vi att kostnadsmassan lätt kan halveras genom några ytterst enkla men effektiva grepp ( Bort med styrelsearvoden, kostnader förknippade med Asien, skyhöga räntekostnader, lönesättning i Large Cap-anda och en del annat som vi inte vill gå in på här )

Nu till lite roligare läsning: Olov Widigsson har varit i kontakt med både israeliska IAI och spanska INDRA. Han kommer nu att besöka bägge dessa tillsammans med tekniker för att i IAI:s fall säkerställa kontraktet på serieleverans. Vi har idag inget som talar emot detta men vi är skyldiga att förvissa IAI om att allt vårt fokus nu riktas mot detta projekt. Jag har personligen varit i kontakt med människor som både suttit/sitter i toppskiktet av svenskt näringsliv liksom i beslutande organ. Deras reaktion är att detta projekt med IAI är betydelsefullt ur flera aspekter och får bara inte schabblas bort. Jag kommer i denna vecka fortsätta dessa diskussioner, då välviljan att bistå och hjälpa till varit förvånansvärt stor hos dessa. Beträffande spanska INDRA så kommer Olov Widigsson träffa dem precis i början av september, allt annat lika.

Vår likvida situation är pressad men inte hopplös. Förfrågan till marknaden i allmänhet och till aktieägarna i synnerhet om lån/aktieägartillskott om 10 miljoner kronor mot rätten att teckna en ASTG-aktie/inlånad krona 2017 för 5 öre har engagerat, MEN var i fredags långt ifrån fulltecknad. Under helgen har ytterligare 1,5 till 2 miljoner tillkommit löftesvägen men inget är klart förrän "pengarna sitter på konto".

Vi har även begärt att Exeotech Invest AB klarar ut sina mellanhavanden mellan ASTG och dem genom att reglera sin skuld till ASTG som uppgår till cirka 6,2 miljoner SEK. Vi har meddelat dem att vi emotser delbetalning a 2,5 miljoner SEK senast denna onsdag ( 12/8 2015 ) Skulle denna delbetalning utebli har vi för avsikt att omgående vidta åtgärder mot Exeotech Invest AB. Den tänkta åtgärden presenteras i så fall via separat pressmeddelande.

Nästa planerade information av verklig betydelse till marknaden, kommer så snart Olov Widigsson kan avlämna rapport från sin resa till Israel och besöket hos IAI.

Tack för att Ni tog Er tid att läsa!

10 augusti 2015

Andreas Adelgren

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2015-10-14

I enlighet med vad som kommunicerats tidigare har ASTG AB:s nya styrelse och huvudägare fört en dialog med GEM Global Yield Fund LLC SCS och GEM Investments America LCC i syfte att säga upp finansieringsavtalet mellan parterna. Avtalet är nu uppsagt i enlighet med bestämmelserna i avtalet som grund.

As previously informed ASTG's new board of directors and principal owner have been in discussion with GEM Global Yield Fund LLC SCS and GEM Investments America LCC with the purpose of rescinding the financing agreement entered into by the parties.

2015-10-09

Styrelsen i ASTG AB har beslutat att ställa in den extrastämma som genom kallelse den 24 september 2015 var kommunicerad att hållas den 13 oktober 2015 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 B i Kista. Ny kallelse med ny tid kommer att presenteras den närmaste veckan.

2015-09-28

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), orgnr 556943-8442, kallas härmed till extra stämma tisdagen den 13 oktober 2015 kl 13.00 i lokal Isafjordsgatan 32 B, 6 tr. Kista. Registrering till stämman börjar kl 12.00.

2015-09-25

Styrelsen i ASTG AB har i dagarna inlett en utredning av Bolagets tidigare VD Jan Otterling liksom tidigare COO Jonas Rosenkvist. Att åtgärder nu kommer att vidtas grundar sig på den entydiga information vi som ny styrelse tagit del av och som visar att dessa herrar under sin anställning i ASTG AB ägnat sig åt aktiviteter som ej är förenliga med uppdraget som följer med titlarna.

2015-09-24

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), orgnr 556943-8442, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 13 oktober 2015 kl 13.00 i lokal Isafjordsgatan 32 B, 6 tr. Kista. Registrering till stämman börjar kl 12.00.

2015-09-24

I pressmeddelande den 27 maj 2015 meddelade ASTG AB att man ingått avtal med Global Emerging Markets Group ( GEM ) om finansiering med upp till 30 MSEK. Den nya styrelsen har i samråd med de nya huvudägarna valt att vid upprepade tillfällen meddela GEM att avtalet sägs upp.

2015-09-15

Den 11 september 2015 avyttrade R Östman Invest AB 10 miljoner aktier i ASTG AB till närstående. Priset sattes av Svenska Handelsbanken till aktuell kurs som var 21 öre.

2015-09-07

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 300.000 kronor, total nettoförlust 20.4 miljoner kronor.
- Motsvarande period 2014 uppgick nettoomsättningen till 14,9 miljoner kronor, total nettoförlust 12.6 miljoner kronor.

2015-09-04

Representanter för Bolaget har besökt kunden spanska Indra ASTG AB:s styrelseledamot Olov Widigsson jämte störste aktieägaren Reidar Östman har nu i enlighet med vårt löfte till markanden besökt spanska Indra.

<<
1
...
13
14
15
16
...
25
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.