Pressmeddelanden

Kvartalsredogörelse Q3 för perioden 2015-07-01 till 2015-09-30
  • Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 1,2 MSEK (4,3 MSEK) och för nio månader till 1,5 MSEK (19,2)
  • EBITDA för Q3 uppgick till -11,8 MSEK (-5,9 MSEK) och för nio månader till -22,7 MSEK (-13,0 MSEK)
  • Resultat efter finansiella poster för Q3 uppgick till -22,4 MSEK (-7,9 MSEK) och för nio månader -42,8 MSEK (-20,5 MSEK)
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten för årets första nio månader uppgick till -14,5 MSEK (-13,3 MSEK)
  • Koncernens soliditet var vid utgången av Q3 37,8% (38,0%)
Nyckeltal MSEK  Q3 2015 Q3 2014 jan-sep 2015 jan-sep 2014
Nettoomsättning 1,2 4,3 1,5 19,2
EBITDA -11,8 -5,9 -22,7 -13,0
Resultat efter skatt -22,4 -7,9 -42,8 -20,5
Likvida medel 0,0 0,4 0,0 0,4
Resultat per aktie, SEK -0,09 -0,16 -0,18 -0,37
Synligt eget kapital per aktie SEK 0,032 0,42 0,032 0,42
Antal aktier vid rapportperiodens utgång, stycken 237.661.092 68.092.592 237.661.092 68.092.592

 

VD Andreas Adelgrens kommentar:
Det är nu i dagarna fyra månader sedan undertecknad tillsammans med Nils Eriksson, Olov Widigsson och Reidar Östman tog över styret, städningen och kapitaliseringen av vad vi idag kallar "det nya ASTG AB". Redan från start talade vi ut att vi med alla tänkbara medel skulle göra precis allt som stod i vår makt för att rädda och vända bolaget. Idag är ASTG AB uppstädat, kapitaliserat och personellt väl rustat för att på allvar börja ägna sig åt sin ursprungsidé, nämligen att serietillverka och kommersialisera sina 4-axliga stabiliserande VSAT antenner. Att jag inte klämmer in försälja före serietillverka beror helt enkelt på att en beställning redan funnits. Men en beställning kan ju med all rätt annulleras om köparen inte får vad som utlovats. Olle Widigsson och Thomas Selander har här gjort ett mycket gediget arbete med att säkerställa så att denna åsyftade order till israeliska IAI kommer bli verklighet.
Just denna antenn ( P9:an ) ser vi som vår katapult för framgång och vidare värdebygge. Vi har mottagit ett antal förfrågningar som lett till skarpa offerter på P9:or både från Asien och Afrika. Antennen är riktigt vass både vad gäller storlek, vikt, prestanda och lätthet att kundspecificera. Här tror jag faktiskt att vi har en potentiell storsäljare.

Istället för att beklaga mig över att det kostar pengar att på 4 månader städa bort 35-40 miljoner kronor i gamla skulder samtidigt som en potentiell storsäljare skall färdigställas för serieproduktion, vill jag hissa några hjältar. Reidar Östman, Johannes Svensson och Joakim Ilemark har på ett smått overkligt sätt säkerställt huvuddelen av hela bolagets finansiering. Tro kan förflytta berg men det behövs även finansiella "muskelknuttar" som är villiga att agera. Jag vill även rikta ett varmt tack till mina medarbetare i styrelsen liksom till hela vårt hängivna operativa gäng bestående av både konsulter och direktknutna personer till bolaget.

Avslutar med orden min far en gång gav mig,
- Det är stor skillnad på att vara nedslagen kontra utslagen.
ASTG AB var för cirka fyra månader sedan nere för räkning men reste sig och har enligt min mening goda utsikter att bli något ytterst få trodde var möjligt för bara några månader sedan!

Väsentliga händelser efter perioden:
9/10 ASTG AB publicerar ny kompletterad halvårsrapport.
14/10 ASTG AB och GEM ingår slutuppgörelse.
15/10 ASTG AB uppdaterar marknaden runt det helägda dotterbolaget AIMS AB.
15/10 Den före detta huvudägaren Gästrike Invest AB får samtliga sina ASTG-aktier försålda.
22/10 Förtydligande kommuniceras runt R-Östman Invest ABs roll runt slutuppgörelsen
mellan ASTG AB och GEM.
23/10 ASTG AB förvärvar inkråmen i C2SAT-bolagen.
28/10 ASTG AB offentliggör insiderköp i bolaget.
3/11 ASTG AB knyter operativa nyckelpersoner till bolaget.
5/11 ASTG AB kallar till extra bolagsstämma.
6/11 ASTG AB förstärker bolagets ekonomistyrning genom Otto Persson.
10/11 ASTG AB överlämnar regressärende runt Gästrike Invest AB till kronofogen.
17/11 Israeliska IAI bekräftar och utökar ordern på P9-antenner till ASTG AB.
23/11 ASTG AB meddelar att Lars Jehrlander anställs på 20% från och med 1 december.
24/11 ASTG och Exeotech AB når slutuppgörelse rörande Exeotech Invest ABs skuld till ASTG
AB.

Nästa rapporttillfälle
Redogörelse för fjärde kvartalet 2015 och en bokslutskommuniké, publiceras 26 februari
2016.

Kontaktinformation:
Nils Eriksson 070-341 74 86
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317

Filer för nedladdning
2016-02-24
  • Nettoomsättningen för koncernen Q4 uppgick till 5,1 MSEK (2,6 MSEK) och för helåret till 6,6 MSEK (12,3 MSEK). Moderbolagets nettoomsättning för Q4 uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och för helåret 1,1 MSEK (0,0 MSEK) 
  • EBITDA för koncernen Q4 uppgick till +1,4 MSEK (-4,7 MSEK) och för helåret till -21,3 MSEK (-22,5 MSEK). Moderbolagets EBITDA för Q4 uppgick till +1,8 MSEK (-1,4 MSEK) och för helåret -11,2 MSEK (-3,3 MSEK). 
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till +2,9 MSEK (-7,6 MSEK) och för helåret -39,9 MSEK (-32,7 MSEK). Moderbolagets resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till +0,4 MSEK (-67,6 MSEK) och för helåret -69,7 MSEK (-68,8 MSEK). 
  • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till -0,2 MSEK (-5,6 MSEK) och för helåret till -13,6 MSEK (-20,8 MSEK). Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till +0,4 MSEK (-1,2 MSEK) och för helåret till -20,4 MSEK (-0,9 MSEK). 
  • Koncernens och moderbolagets nyinvesteringar i anläggningstillgångar för Q4 och helåret uppgick till 3,9 MSEK (helåret för koncernen fg år 28,8 MSEK och moderbolaget 58,9 MSEK).
2016-02-24

Styrelsen för ASTG har beslutat att tidigarelägga sin Bokslutskommuniké tillika med Q4-rapport till denna dag.

2016-02-24

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), orgnr 556943- 8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 mars 2016 kl. 10.00 på Hotell Memory, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

2016-02-18

Valberedningen för ASTG, (NGMbörsen, ASTG MTF), tillkännager idag att man avser att föreslå Claes Lindqvist till ny styrelseordförande inför den kommande årsstämman. Valberedningen föreslår även att Erik Claesson och Otto Persson tar plats i den nya styrelsen. 

2016-02-17

ASTG har idag förmånen att presentera ytterligare en mycket strategisk förstärkning i form av f.d vd Jan Otterling. Jan kommer att börja sitt arbete för ASTG den 22 februari 2016. De huvudsakliga arbetsuppgifterna blir projektledning, dokumentation och specificering av produkter, teknisk säljsupport samt offertarbete. Vi får som vi tidigare kommunicerat en hel del intressanta kundförfrågningar, vilka vi är skyldiga att göra allt vi kan för att omvandla till skarpa affärer.

2016-02-16

Då många aktieägare hört av sig med anledning av morgonens pressmeddelande och vi inte kan kommunicera enskilt väljer vi att göra följande förtydligande:

2016-02-16

ASTG har idag ett mycket nära samarbete med israeliska IAI. Istället för att ducka för tidigare tveksamheter i och runt driftsäkerhet, har vår teknikansvarige, Thomas Selander påtalat dem och tillsammans med IAI kommit överens om att bygga en produkt som skall fungera i verkligheten. Detta är helt i linje med företagets policy som antogs när "nya ASTG" blev en realitet den 30 juli 2015. Thomas Selander var senast för en dryg vecka sedan i Israel tillsammans med en av våra nyckelkonsulter från Satcube. De fick även IAIs förtroende att träffa slutkunden. Vad vi nu gör, är att enligt rådande praxis skapa en dokumenterad produkt ( detta gäller även P7an ). I detta ingår bland annat tester av oberoende institut såsom CE-märkning samt tester för militär miljö. ASTG är idag ingen leksaksfabrik där man godtyckligt själv "leker" testinstitut och eller fyller i protokoll efter dagsformen.

2016-02-11

ASTG har i dagarna anställt Clyde Robson, en mycket välkommen förstärkning av ASTGs team. Vi är övertygade om att Clyde kommer att göra ASTG starkare som organisation och ytterligare befästa ASTGs ställning på marknaden som ett unikt företag med marknadsledande produkter.

2016-02-05

Styrelsen för ASTG, har med bemyndigande från bolagsstämman i september 2015, lyckats lösa bolagets långsiktiga finansiering genom en konvertibellösning om 10.000.000 stycken aktier med lösen i mars 2017. Lösenkursen anges till 2 kronor / aktie och konvertibeln löper med en årlig ränta på 10 %. Konvertibelpaketet är garanterat av de intressenter som idag redan finns för fullföljande av denna konvertibellösning, vilken kommer att ge bolaget 20.000.000 kr i finansiering senast nu i februari 2016.

<<
1
...
8
9
10
11
...
24
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.