Pressmeddelanden

Information avseende presentation rörande utvecklingen av AIMS AB

Med anledning av en presentation rörande utvecklingen av AIMS AB som kommer att hållas på dagens bolagsstämma, meddelar ASTG AB (publ) följande:

ASTG AB (publ) har tagit fram en initial utvecklingsplan för det helägda dotterbolaget AIMS med prognos för, bland annat, marknadstillväxt. Prognosen baserar sig på en internationell rapport avseende tillväxten inom området för s.k. IMU'er samt vissa strategiska ställningstaganden avseende utvecklingen av dotterbolaget AIMS.

Presentationen innehåller bl a följande som Bolaget nu offentliggör.

- Marknaden för AIMS produkter förväntas växa med mellan 2,9 och 16,5 procent årligen, beroende på marknadssegment, från 2017 till 2022 enligt den internationella rapporten.

- AIMS produkter bör kunna ta marknadsandelar inom de segment som växer med 16,5 % årligen, enligt AIMS egen bedömning.

- Rekrytering av säljare till AIMS har påbörjats samtidigt som förhandlingar avseende marknadsföring- och försäljning med externa samarbetspartners har påbörjats med fokus på teknisk systemintegration.

- AIMS arbetar fortfarande med fullt fokus på att försöka vinna den större upphandling av IMU'er som AIMS deltar i och där ett avgörande förväntas efter årsskiftet.

24 oktober 2018

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, KONTAKTA:

David Svenn, tf VD
070-331 09 95
david.svenn@advokaterna.org 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2019-07-17
Regulatorisk

I enlighet med bolagsstämmans beslut av den 14 maj 2019 meddelar Bolaget nu tidsplan för sammanläggning av Bolagets aktier. 100 aktier i bolaget kommer att sammanläggas till en aktie i Bolaget.

2019-06-28
Regulatorisk

Det är mycket glädjande att vi nu kan bekräfta att ASTG erhållit den tilläggsbeställning av ytterligare antenner från den israeliska kunden som aviserades i april. Tilläggsbeställningen uppgår till ett värde av cirka 2,1 MUSD, motsvarande cirka 19,6 MSEK. Tillsammans med den ursprungliga ordern är det totala ordervärdet därmed drygt 6,7 MUSD varav omkring 0,4 MUSD fakturerats t o m Q1-2019.

2019-06-20
Regulatorisk

Bolaget får härmed meddela att, i och med slutförande av bolagets nyemission, har BTB i bolaget omvandlats till b-aktier i bolaget.

2019-06-14
Regulatorisk

Styrelsen för ASTG AB (publ) meddelar härmed att Carsten Drachmann denna dag har utsetts till ny VD i ASTG AB. Ulf Sundqvist har därmed entledigats från sitt uppdrag som tf. VD. Styrelsen tackar Ulf Sundqvist för hans tid som tf. VD i bolaget och hans dedikerade arbete med, inte minst, den israeliska affären.

2019-05-14
Regulatorisk

ASTG AB genomförde idag tisdagen den 14 maj 2019 sin årsstämma för räkenskapsåret 2018. Platsen var Memory Hotell Kista.

2019-05-02
Regulatorisk

Första kvartalet 2019 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,4 MSEK (-3,8 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,2 MSEK (-3,9 MSEK)
  • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,005 SEK (-0,005 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,8 MSEK (-3,7 MSEK)
2019-04-24
Regulatorisk
1
2
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.