Pressmeddelanden

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

Andra kvartalet 2018 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (0,8 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,4 MSEK (-2,5 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,6 MSEK (-3,2 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,004 SEK (-0,009 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-3,3 MSEK)

Första halvåret 2018 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,4 MSEK (3,0 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -6,2 MSEK (-3,8 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -6,8 MSEK (-5,3 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,01 SEK (-0,015 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,4 MSEK ( -7,6 MSEK) 

VD-ord

Detta, mitt första VD ord, skrivs efter att jag har innehaft uppdraget i en månad. Månaden har präglats av avslutande förhandlingar med den israeliska kunden för att slutligt komma överens om de hårda kvalitetskrav som den israeliska kunden ställer på vår produkt. Vi har nu uppfyllt sådana krav som krävs för att produktionen ska kunna startas upp, i och med detta har jag i förra veckan gett besked om att vi startar produktion för första leverans under hösten. Leveranserna kommer att vara försenade i förhållande till leveransplanen och förseningarna påverkar bolagets likviditet. Vi har i dagsläget en ansträngd likviditetssituation i anledning av de förseningar som Israel-projektet har drabbats av. Jag vill i denna del redogöra för att bolagets kostnader till stor del är fasta kostnader för bland annat produktutveckling.  Min bedömning är emellertid att vi klarar av att hantera bolagets ekonomi utan att, den närmaste tiden, begära ytterligare finansiering av bolagets aktieägare. Samtidigt vill jag tydligt understryka att bolaget, långsiktigt och i sin nuvarande form, kommer att behöva ytterligare finansiering för att kunna agera på marknaden för den typ av antenner som vi säljer. Anledningen till detta är att vi, för att kunna sälja antennen till fler kunder, dels behöver göra viss utveckling av antennen dels behöver genomföra vissa certifieringar i förhållande till antennleverantörer. Alla dessa åtgärder kräver en likviditet som bolaget i dagsläget saknar.

Med anledning av vad som har anförts ovan har styrelsen i bolaget inlett diskussioner med en tilltänkt förvärvare av bolagets antennverksamhet. Syftet med försäljningen är att hitta en lösning där delar av antennens kommersiella potential kan tillgodogöras bolaget utan investering av ytterligare medel från aktieägarna. Dessa samtal pågår och styrelsen kommer så snart den potentiella förvärvaren presenterar ett bud att kalla till extra bolagsstämma för att låta aktieägarna ta ställning till frågan.

Parallellt med diskussionerna med den tilltänkta köparen av antennverksamheten pågår ett arbete med vidareutveckling av dotterbolaget AIMS AB. AIMS AB befinner sig på en mycket intressant och för framtiden spännande marknad där AIMS ABs IMUer kan komma fungera inom områden som självkörande bilar, försvarsindustrin och gruvindustrin. Ledningen för ASTG AB (publ) håller nu på att bedöma AIMS ABs fulla kommersiella potential och hoppas under hösten kunna presentera nyheter om hur ledningen vill utveckla bolaget för framtiden. I denna del får jag även informera om att likviditeten i AIMS AB är god i anledning av de konvertibellån som genomförts under våren 2018.

Slutligen får jag meddela att bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 14 september 2018 för att ändra bolagsordningen i anledning av att kunna hantera tillkommande aktier vid konvertering av konvertibler och reverser som bolaget har utestående för de lån som bolaget har upptagit.

Avslutningsvis vill jag tacka bolagets mycket dedikerade och kompetenta personal för ett utmärkt utfört arbete under min tid som VD.

David Svenn tf. VD

(För fullständig halvårsrapport se bifogad fil)

2018-08-29

För mer information, kontakta:
David Svenn, tf VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ),
070-331 09 95, david.svenn@advokaterna.org

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna. 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08.30 CET.

2019-04-23
Regulatorisk

Vi presenterar härmed årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018.

2019-04-16
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943-8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl. 14.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 13.15.

2019-04-11
Regulatorisk

ASTG har nu glädjen att meddela att ASTG och den israeliska kunden, denna dag, har ingått letter of intent rörande beställning av ytterligare antenner till ett ordervärde av ca 2,1 miljoner USD att levereras under Q1 2020. Detta innebär att nu befintlig order om ca 4,6 miljoner USD kommer att uppgå till ca 6,7 miljoner USD (ca 62 miljoner SEK). Parterna arbetar nu med att skriva om ordern så att den omfattar den nya kvantiteten antennsystem.

2019-04-03
Regulatorisk

Advanced Stabilized Technologies Group AB ("ASTG") offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 4 april 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (https://www.astg.se/) samt Eminova Fondkommissions (http://www.eminova.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

2019-03-26
Regulatorisk

För att accelerera utvecklingen av dotterbolaget AIMS AB och satsningen på försäljning av tröghetssensorer samt för att i samband med detta stärka balansräkningen genomför ASTG AB nu en mindre nyemission.

2019-03-20

Valberedningens ledamöter har utsetts genom överenskommelse mellan den större aktieägaren i bolaget och vissa medelstora aktieägare i bolaget. Valberedningen består av Claes Lindqvist såsom ordförande för valberedningen, Reidar Östman som representerar sig själv såsom större aktieägare i bolaget och Börje Axelsson som representerar ett flertal medelstora aktieägare i bolaget.

2019-03-11
Regulatorisk

ASTG får härmed meddela att ASTG har upptagit ett lån på kapitalmarknaden om 5 mkr. Lånet är ett kortfristigt lån som skall återbetalas på 3-6 månader. ASTG betalar 5 % av lånesumman i etableringsavgift och därefter 1 % per påbörjad trettiodagarsperiod i ränta på lånet.

1
2
...
27
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.