Pressmeddelanden

Halvårsrapport januari - juni 2017
Andra kvartalet 2017 (samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (4 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (3,0 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3,2 MSEK (1,4 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,009 SEK (0,005 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 MSEK (-8,3 MSEK)
 • Soliditeten har stärkts genom emissioner från negativ till 37%

VD-kommentar

Bästa aktieägare,
Efter ett intensivt första kvartal där vi bland annat kunde informera om ytterligare leveranser av styrsystem till vår spanska kund Indra, men framförallt att den första MIL- godkända antennen hade levererats till vår kund i Israel för utvärdering i systemmiljö har försäljningen under det andra kvartalet begränsats till leveranser av reservdelar till Indra och gyron från vårt dotterbolag AIMS. Det vi kan glädjas åt är en positiv trend beträffande AIMS försäljning av IMU'er till vår kund som levererar maskiner för automatiserade gruvor. Förutom de fyra enheter som levererades under första halvåret har vi erhållit beställningar på ytterligare sex enheter under perioden juni - augusti, varav fem har levererats under augusti.

Israel projektet 
Vad avser resultatet från utvärderingen av den första antennen som levererades till Israel under våren är vi nu inne i detaljförhandlingar om en order avseende serieleveranser omfattande 16 antenner, med en option på ytterligare 7 enheter. Som tidigare kommunicerats har kunden meddelat att man är redo att lägga en order samtidigt som man ställer krav på nya funktioner och modifieringar av detaljer i antennsystemet. Det innebär sammantaget att vi efter en order måste räkna med fördröjd start av serieleveranser samtidigt som vi får möjlighet att leverera i en snabbare takt. Vi har goda förhoppningar om att komma överens om ett avtal väl medvetna om att förhandlingarna kan komma att dra ut på tiden på grund av kundens interna upphandlingsregler.

Försäljningssamarbete med DataPath etablerat
Det är med stor glädje vi kan meddela att ett återförsäljaravtal ingåtts med DataPath International AB (DataPath), ett svenskt dotterbolag till DataPath Inc. Företaget har ett omfattande internationellt försäljningsnätverk som bearbetar samma kundkategorier som vi är intresserade av att komma i kontakt med. Eftersom DataPath erbjuder mobila och bärbara VSAT lösningar för markbundna användare bidrar våra marina VSAT produkter till att komplettera DataPath's egen produktportfölj. Vi ser därför mycket positivt på förutsättningarna för att detta samarbete ska bli framgångsrikt och som innebär att vi omedelbart har tillgång till ett etablerat försäljningsnätverk med vida internationella förgreningar.

Kvalificering inför upphandling av IMU'er påbörjad
Kvalificeringen inför den större upphandling av IMU'er som vi avser delta i via vårt dotterbolag AIMS har inletts. Ett konceptförslag till detta utvecklingsprojekt lämnades in i slutet av juni vilket kommer att utvärderas av kunden under hösten tillsammans med konkurrerande alternativ. Vi tror fortfarande att AIMS är bra positionerat inför denna upphandling och hoppas ytterligare kunna stärka vår position genom olika aktiviteter under hösten.

Likviditet
Under det andra kvartalet genomfördes emissioner i två omgångar för att stärka företagets balansräkning och kassa. Soliditeten har därmed stärkts till 37% och kassan uppgick vid periodens slut till 5,0 MSEK. Under juli månad har dock förfallen konvertibelränta om 1,5 MSEK utbetalats.

Vi har tidigare rapporterat att företagets likvida situation är ansträngd beroende på att vi binder kapital i samband med att vi förbereder för serieleveranser. Den aviserade förskjutningen av förväntad leveransstart i israelprojektet innebär att vår likvida situation fortsatt kommer att vara ansträngd. Styrelsen arbetar för närvarande med ett antal alternativa lösningar för att lösa finansieringsbehovet. Styrelsen bedömer därför att nuvarande likvida medel och befintliga krediter samt planerade aktiviteter är tillräckliga för att säkerställa driften de kommande 12 månaderna.

Framtidsutsikter
De serieleveranser som vi hade planerat för kundprojektet i Israel har inte fallit ut som väntat. Projektet och leveransvolymerna kvarstår dock i sin helhet och utgör därför en rejäl intäktsmöjlighet under nästa år.

På lite längre sikt är vår förmåga att etablera försäljning på fler marknader betydelsefull för att säkerställa en stabil resultatutveckling. Försäljningssamarbetet med DataPath är för oss ett stort steg framåt och ger förutsättningar att snabbt nå ut till nya kunder som vi för närvarande inte har resurser att själva bearbeta.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för era insatser under det första halvåret och till våra aktieägare för det intresse ni visar vårt företag.

Ulf Sundqvist, tf VD

Nästa rapporttillfälle

Rapporten för tredje kvartalet 2017 publiceras måndagen den 27 november 2017.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

2017-08-28 

För mer information, kontakta:
Ulf Sundqvist, tf VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ),
073-041 20 99, ulf.sundqvist@astg.se

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

2018-06-20
Regulatorisk

ASTG AB genomförde igår tisdagen den 19 juni sin årsstämma för räkenskapsåret 2017. Platsen var Memory Hotell Kista.

2018-06-19
Regulatorisk

Den riktade konvertibelemissionen för att stärka AIMS kassa som offentliggjordes i april inbringade 6,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen syftar till att säkerställa högsta kvalitet på samtliga ASTG:s leverabler i den mycket omfattande upphandling av IMU:er som bolaget deltar i.

2018-05-28
Regulatorisk
Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (2,2 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,8 MSEK (-1,3 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,2 MSEK (-2,1 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,005 SEK (-0,005 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-4,1 MSEK)
2018-05-25
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget ingått ett långsiktigt industriellt partnerskap med Consat Engineering AB.

2018-05-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 14.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 13.15.

2018-04-18
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget kommit överens med en grupp vidtalade investerare om att genomföra en riktad konvertibelemission om maximalt 6,5 MSEK.

2018-03-21
Regulatorisk

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, ASTG MTF BT, är den 26 mars 2018. De nya aktierna kommer att synas på VP-konton och depåer den 3 april 2018.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.