Pressmeddelanden

Halvårsrapport januari - juni 2017
Andra kvartalet 2017 (samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (4 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (3,0 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3,2 MSEK (1,4 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,009 SEK (0,005 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 MSEK (-8,3 MSEK)
  • Soliditeten har stärkts genom emissioner från negativ till 37%

VD-kommentar

Bästa aktieägare,
Efter ett intensivt första kvartal där vi bland annat kunde informera om ytterligare leveranser av styrsystem till vår spanska kund Indra, men framförallt att den första MIL- godkända antennen hade levererats till vår kund i Israel för utvärdering i systemmiljö har försäljningen under det andra kvartalet begränsats till leveranser av reservdelar till Indra och gyron från vårt dotterbolag AIMS. Det vi kan glädjas åt är en positiv trend beträffande AIMS försäljning av IMU'er till vår kund som levererar maskiner för automatiserade gruvor. Förutom de fyra enheter som levererades under första halvåret har vi erhållit beställningar på ytterligare sex enheter under perioden juni - augusti, varav fem har levererats under augusti.

Israel projektet 
Vad avser resultatet från utvärderingen av den första antennen som levererades till Israel under våren är vi nu inne i detaljförhandlingar om en order avseende serieleveranser omfattande 16 antenner, med en option på ytterligare 7 enheter. Som tidigare kommunicerats har kunden meddelat att man är redo att lägga en order samtidigt som man ställer krav på nya funktioner och modifieringar av detaljer i antennsystemet. Det innebär sammantaget att vi efter en order måste räkna med fördröjd start av serieleveranser samtidigt som vi får möjlighet att leverera i en snabbare takt. Vi har goda förhoppningar om att komma överens om ett avtal väl medvetna om att förhandlingarna kan komma att dra ut på tiden på grund av kundens interna upphandlingsregler.

Försäljningssamarbete med DataPath etablerat
Det är med stor glädje vi kan meddela att ett återförsäljaravtal ingåtts med DataPath International AB (DataPath), ett svenskt dotterbolag till DataPath Inc. Företaget har ett omfattande internationellt försäljningsnätverk som bearbetar samma kundkategorier som vi är intresserade av att komma i kontakt med. Eftersom DataPath erbjuder mobila och bärbara VSAT lösningar för markbundna användare bidrar våra marina VSAT produkter till att komplettera DataPath's egen produktportfölj. Vi ser därför mycket positivt på förutsättningarna för att detta samarbete ska bli framgångsrikt och som innebär att vi omedelbart har tillgång till ett etablerat försäljningsnätverk med vida internationella förgreningar.

Kvalificering inför upphandling av IMU'er påbörjad
Kvalificeringen inför den större upphandling av IMU'er som vi avser delta i via vårt dotterbolag AIMS har inletts. Ett konceptförslag till detta utvecklingsprojekt lämnades in i slutet av juni vilket kommer att utvärderas av kunden under hösten tillsammans med konkurrerande alternativ. Vi tror fortfarande att AIMS är bra positionerat inför denna upphandling och hoppas ytterligare kunna stärka vår position genom olika aktiviteter under hösten.

Likviditet
Under det andra kvartalet genomfördes emissioner i två omgångar för att stärka företagets balansräkning och kassa. Soliditeten har därmed stärkts till 37% och kassan uppgick vid periodens slut till 5,0 MSEK. Under juli månad har dock förfallen konvertibelränta om 1,5 MSEK utbetalats.

Vi har tidigare rapporterat att företagets likvida situation är ansträngd beroende på att vi binder kapital i samband med att vi förbereder för serieleveranser. Den aviserade förskjutningen av förväntad leveransstart i israelprojektet innebär att vår likvida situation fortsatt kommer att vara ansträngd. Styrelsen arbetar för närvarande med ett antal alternativa lösningar för att lösa finansieringsbehovet. Styrelsen bedömer därför att nuvarande likvida medel och befintliga krediter samt planerade aktiviteter är tillräckliga för att säkerställa driften de kommande 12 månaderna.

Framtidsutsikter
De serieleveranser som vi hade planerat för kundprojektet i Israel har inte fallit ut som väntat. Projektet och leveransvolymerna kvarstår dock i sin helhet och utgör därför en rejäl intäktsmöjlighet under nästa år.

På lite längre sikt är vår förmåga att etablera försäljning på fler marknader betydelsefull för att säkerställa en stabil resultatutveckling. Försäljningssamarbetet med DataPath är för oss ett stort steg framåt och ger förutsättningar att snabbt nå ut till nya kunder som vi för närvarande inte har resurser att själva bearbeta.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för era insatser under det första halvåret och till våra aktieägare för det intresse ni visar vårt företag.

Ulf Sundqvist, tf VD

Nästa rapporttillfälle

Rapporten för tredje kvartalet 2017 publiceras måndagen den 27 november 2017.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

2017-08-28 

För mer information, kontakta:
Ulf Sundqvist, tf VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ),
073-041 20 99, ulf.sundqvist@astg.se

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

2018-02-02
Regulatorisk

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) offentliggör memorandum för nyemission som styrelsen föreslagit och som godkändes av en enhällig extra bolagsstämma den 24 januari 2018.

2018-01-30
Regulatorisk

ASTG och den systemleverantör som utvärderar ASTGs förslag till IMU-lösning i den omfattande volymupphandling, som vi tidigare informerat om, har skrivit under ett intentionsavtal, ett så kallat "Letter of Intent", beträffande utveckling av prototyper för tester som beräknas ske under andra kvartalet 2018.

2018-01-24
Regulatorisk

ASTG AB har per denna dag genomfört extra bolagsstämma på Memory Hotel i Kista

2018-01-12
Regulatorisk

I samband med publik information från bolaget 2017-12-18 avseende planerad företrädesemission utlovades även separat kommunikation runt strategiska ställningstaganden. Vad som i huvudsak åsyftades är det eventuella behovet av en stark industriell partner.

2018-01-09
Regulatorisk

Förslaget till emissionsvillkor som tidigare kommunicerats i punkt 9 i kallelsen till extra bolagsstämma den 24 januari 2018 justeras enligt följande:

2018-01-08
Regulatorisk

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG om en erhållen order av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel samt om en planerad emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna om cirka 24 miljoner kronor. Emissionen syftar till att säkerställa leveranskapaciteten för Israelordern, sänka skuldsättningen samt att med oförminskad styrka gå vidare i ett omfattande upphandlingsprojekt avseende IMU-er (Inertial Measurement Unit eller Tröghetssensorsystem på svenska).

2018-01-02
Regulatorisk

I pressmedelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLESLSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 9, Beslut om emission av aktier:

2017-12-21
Regulatorisk

I pressmeddelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 5C;

2017-12-18
Regulatorisk
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.15 och avbryts när stämman öppnas. Under registreringen bjuds det på lättare förtäring.
2017-12-18
Regulatorisk

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.