Pressmeddelanden

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 till 2015-03-31

- Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK (9,8 MSEK).
- EBITDA uppgick till -6,6 MSEK (-2,1 MSEK).
- Orderingång för Q4 uppgick till 1,6 MSEK (4,4 MSEK).
- Orderbok per den siste mars uppgick till 35,6 MSEK (26,1 MSEK).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,8 MSEK (-5,2 MSEK).
- Kassaflöde från den löpande verksamheten var -0,1 MSEK (0,0 MSEK).
- Koncernens soliditet uppgår till 18 % (41 %).

VDs kommentar
Begränsade resurser, både finansiellt och personellt, har inneburit att uppsatta mål inte nåtts och att pågående projekt och leveranser försenats och fördyrats. Risknivån i pågående projekt med referenskunder har därav ökat. Det är därför av väsentlig betydelse att Bolaget får en tillräcklig finansiering för att genomföra och vidareutveckla pågående och potentiella projekt. Arbete pågår därför kontinuerligt med att förbättra resurssituationen. Det är mot bakgrund av detta Bolaget nyligen genomfört kvittningsemissioner samt ingått finansieringsavtal om 30 MSEK med Global Emerging Markets Group ("GEM"). Ytterligare åtgärder krävs dock för att skapa en långsiktig finansiell bas som gör det möjligt för Bolaget att fullt utnyttja den betydande potential som finns i Bolagets produkter och referenskunder.

Väsentliga händelser under Q1
I januari ingick AIMS ett distributörsavtal med Beijing Taihang Age Technology Co. Ltd i Kina. I samma månad meddelade C2SAT att samarbetet med Fong's Advanced Technology (Pte) Ltd i Singapore avslutas och att all antenntillverkning nu koncentreras till C2SATs produktionspartner Högbloms Legomontage AB. I januari erhöll C2SAT ytterligare en order från AICOX Soluciones S.A. på en s.k. BAM antenn (Buque de Acción Marítima).

I februari levererade C2SAT den andra prototypen till IAI, Israel Aerospace Industries och AIMS erhöll en första order på en FOG IMU från AIMS distributör Beijing Taihang Age Technology Co. Ltd i Kina. Dessutom ingick ASTG och SETEX ett MOU (Memorandum Of Understanding), att gemensamt utveckla båda företagens affärer i Brasilien.

Den 9 mars hölls extra stämma och där omvaldes ordinarie styrelseledamot Henrik von Essen och nyvalde Olle Widigsson till ordinarie styrelseledamot. Fredrik Nygren omvaldes till styrelseordförande. Jan-Axel Näsman och Olof Stjernberg avgick som ordinarie styrelseledamöter vid stämman. Stämman fastställde styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.

Nästa rapporttillfälle
Rapport för Q2 2015 kommer att lämnas måndagen den 31 augusti 2015.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, den 29:e maj 2015

Styrelsen i ASTG AB (publ)

Kontaktinformation:
Jan Otterling, VD 08-705 95 00, jan.otterling@astg.se
Fredrik Nygren, styrelseordförande 08-705 95 00, fredrik.nygren@astg.se

För att erhålla ASTGs pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@astg.se, skriv Önskar pressrelease, alternativt anmäl Dig på www.astg.se/investerare.

Filer för nedladdning
2015-07-23

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 5 augusti 2015 kl. 10.00 i lokal Isafjordsgatan 32B, 6 tr, Kista. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.

2015-07-21

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG"), org.nr 556943-8442, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

2015-07-20

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i maj 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 1,4 MSEK. Emissionen har framförallt riktats mot leverantörer men även långivare för att därigenom reducera ASTGs utestående leverantörsskulder och lån.

2015-07-15

Styrelsen för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG") vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret för verksamhetsåret 2014 finns upplysning av särskild betydelse och anmärkningar enligt nedan.

2015-06-26

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i maj 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 8 MSEK. Merparten av emissionen utgörs av kvittning av lån som skulle förfallit till betalning i juli 2015. Med detta undanröjs en stor osäkerhet kring ASTGs framtida finansiering, balansräkningen stärks högst väsentlig och med det öppnas det upp för mer traditionella former av finansiering.

<<
1
...
14
15
16
17
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.