Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - september 2016

Tredje kvartalet: juli-sept (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (1,2 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,9 MSEK (-11,8 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -2,8 MSEK (-22,0 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,01 SEK (-0,09 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 MSEK (-13,7 MSEK)

Årets första nio månaderna: januari-sept (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,3 MSEK (1,5 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,5 MSEK (-22,7 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -4,0 MSEK (-40,7 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till - 0,01 SEK (-0,1 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 MSEK (-14,5 MSEK)

VD-kommentar

Ett kvartal med avancerade MIL-tester
Vid ingången av kvartalet var vårt mål att dels slutföra MIL-testerna, dels leverera det första MIL-godkända systemet i företagets historia till en kund i Israel. Jag är den första att beklaga att detta inte exekverats. En uppnådd MIL-status är säkert i de flesta fall en fullgod kvalitetsstämpel. Vi har dock valt att gå en mil extra och även addera kundens kravspecifikation, baserad på slutkundens verklighet, där små fel kan få mycket allvarliga konsekvenser. Dessutom har vi tillsammans med kund analyserat varje deltests resultat och i vissa fall även valt omtestning. Detta för att med högsta möjliga säkerhet förvissa oss om att systemet motsvarar vår kunds verklighet.

En satellitantenn av yttersta toppklass
Allt sedan vi påbörjade arbetet med att färdigställa P9:an/Ku100-MIL:en har vi haft ett klart mål, nämligen att genom oberoende tester erhålla bevis för antennens förträfflighet. Idag vet både vi och vår kund i Israel vad antennen presterar. De inom området initierade personerna utanför ASTG som i somras kallade kravspecifikationen för näst intill ouppnåbar, har nu under MIL-testprocessen fått bevittna motsatsen. Detta är för oss en god fingervisning om vad vi med godkända tester kan erbjuda marknaden.

Industrifas och serieleverans
I skrivande stund är kundens och vår samlade bedömning, att MIL-testerna är i sitt absoluta slutskede. Nästa fas, industrifasen är väl förberedd genom bland annat avropsavtal, lageruppbyggnad av komponenter med lång ledtid, dokumentation och kvalitetssäkring. Detta ger oss mycket goda möjligheter att snabbt kunna verkställa Israelordern.

Likviditet
Vår likviditet är alltjämt ansträngd. Tack vare några större aktieägare har vi dock en monetär livlina. Dessa har, för att ge bolaget erforderlig intern såväl som extern trygghet, ställt sig bakom ett reverslån.

Framtidsutsikter med MIL-godkänd P9/Ku100 som grund
MIL-processens försening har inneburit att kapitalflödena från skarpa leveranser uteblivit. Dock bör ett uppdämt behov av MIL-godkända Ku100-antenner föreligga, vilket i så fall är klart positivt.

Intresset från omvärlden har under och efter periodens slut varit påtagligt. Vi har svarat på ett antal förfrågningar samt en mera omfattande RFP- Request for Proposal (anbud/upphandling). Det största intresset, både från en befintlig kund i Europa samt presumtiva kunder, har riktats mot möjligheten att erhålla P9:an i ett Ka-bandutförande. Då hela grundstrukturen i P9-systemet utformats med tanke på att sådana förfrågningar var prognosticerade, begränsas utveckling och anpassning huvudsakligen till de specifika delarna inom respektive frekvensband. Vår metodik var att redan från början bygga ett modulärt P9- system med en gemensam grundstruktur, förhållandevis enkel att addera till både KU100- MIL med intern BUC, Ka- och X- band.

Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt och tacka alla medarbetare för ännu ett kvartal som inneburit stora personliga uppoffringar. Utan er hängivenhet och tillsynes outtröttliga arbetsiver att dra detta i mål skulle vi aldrig vara där vi nu är. För aktieägare och alla övriga runt MIL-projektet är vår ambition att redan innan jul ge er det efterlängtade beskedet, nämligen att MIL-certifieringen är uppnådd.

Andreas Adelgren, Vd

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

För mer information, kontakta:
Andreas Adelgren, VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ),
072-73 74 317,
andreas@astg.se

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

2017-03-06
Regulatorisk
2017-03-02
Regulatorisk

ASTG och Indra har valt att ingå en omfattande strategisk allians. 

2017-03-02
Regulatory

ASTG and Indra have decided to enter into a comprehensive strategic alliance. 

2017-03-02

Årsredovisningen samt revisorberättelsen från PWC kommer nu i dess helhet att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Se även bifogat dokument.

2017-02-27
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober-december (jämfört med samma period 2015)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 MSEK (*)
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (*)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -2,7 Mkr (*)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,01 Kr (*)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 MSEK (0,8 MSEK)

(*) Jämförelsetal irrelevanta eller saknas helt

Helår 2016 (helår 2015)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,4 MSEK (6,7 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -2,0 MSEK (-29 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -6,6 MSEK (-35,4 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till - 0,02 Kr (-0,15 Kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 MSEK (-13,7 MSEK)
2017-02-09
Regulatorisk

Valberedningen för ASTG tillkännager idag, att man avser att föreslå Lars Jehrlander till ny styrelseledamot inför den kommande årsstämman. Bolagets större ägare avser att rösta för valberedningens förslag.

2017-02-09

ASTG flyttar nu fram positionen ytterligare runt bolagets MIL-godkända satellitantenn P9/Ku100-MIL genom att närvara på en av världens största och mest strategiska sammankomster för satellitkommunikation (SATELLITE 2017 i Washington DC, 7-9 mars). ASTG kommer att dela monter med Satcube AB.

2017-02-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017 kl. 09.00 på Hotell Memory, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 08.15.

<<
1
...
3
4
5
6
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.