Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - september 2017

Tredje kvartalet 2017 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,4 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK (-1,9 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,5 MSEK (- 3,3 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,007 SEK (- 0,012 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 MSEK (3,0 MSEK)

Bästa aktieägare,

Vikten av att kunna bearbeta fler kunder än de vi redan har pågående samarbete med har påtalats tidigare och vi har under året fokuserat på att tillföra mer resurser för detta ändamål på effektivast möjliga sätt. Det var därför mycket glädjande att vi under augusti kunde sluta en överenskommelse med DataPath beträffande ett försäljningssamarbete. DataPath's försäljningsorganisation är nu i full gång med att marknadsföra ASTG's stabiliserade antenner och har hittills registrerat en handfull potentiella projekt som vi gemensamt kommer att bearbeta framöver. Samarbetet bygger på att vår produktportfölj kompletterar DataPath's egna produkter och att vi snabbt får tillgång till en internationell försäljningsorganisation som har etablerade kontakter med potentiella kunder till ASTG. Hittills har samarbetet fungerat mycket väl och gemensamma kundmöten är inplanerade. Eftersom vi nu också flyttat in på samma adress kan vi se fram emot att samarbetet fördjupas ytterligare.

Vad avser försäljningen under kvartalet består den av reservdelsleveranser till Indra och gyron från vårt dotterbolag AIMS. Vi noterar att den positiva trenden från andra kvartalet fortsätter beträffande AIMS försäljning av IMU'er till vår kund som levererar maskiner för automatiserade gruvor.

Israel projektet
Vi flaggade i den förra rapporten för att förhandlingarna med vår israeliska kund kunde komma att dra ut på tiden och det har de tyvärr också gjort. Det har satt tålamodet på prov internt hos oss som jobbar med detta dagligen men kanske ännu mer bland er aktieägare som följer utvecklingen på håll. Nu ser det dock ut som att vi kan komma överens om ett avtal inom kort. Ett intentionsavtal, ett så kallat "Letter of Intent", har undertecknats som bekräftar att båda parter avser slutföra kontraktsförhandlingarna så att kunden kan utfärda en inköpsorder till 15 december 2017. Detta för att möjliggöra leverans av ordern under andra halvan av 2018. Omfattningen som diskuteras är som tidigare meddelats 16 antenner med en option på ytterligare 7 enheter.

Indra
Vårt samarbete med Indra fortsätter enligt plan med leveranser av styrsystem till redan etablerade projekt. Vi räknar med att de två styrsystem som beställdes i oktober kan färdiglevereras under december. Det gemensamma samarbetsprojektet omkring utvecklingen av en ny "dualband" antenn med P9-platformen som bas har som tidigare meddelats flyttats fram i tiden. Indra bedriver ett aktivt försäljningsarbete på internationell basis och vi ser båda positivt på marknadspotentialen för den existerande "dualband" antennen liksom för den nya antennen som bygger på P9- platformen.

Kvalificering i samband med upphandling av IMU'er
ASTG har, som nämnts i ett tidigare pressmeddelande, kommit ett steg närmare i kampen om att bli leverantör till ett volymprojekt avseende IMU'er. Kvar finns nu ett fåtal konkurrenter och vi förbereder oss för tester som enligt nuvarande planer kommer att genomföras under mitten av första halvåret 2018. Förberedelserna innebär att vi behöver ta fram en prototyp för verifikation av att vi klarar de ganska extrema miljökrav som ställs på produkten.

Likviditet
Styrelsen arbetar kontinuerligt med företagets finansiering och man kom under november överens med en investerargrupp som tillför företagets kassa 5,5 MSEK genom reverslån samtidigt som existerande konvertibelskulder och reverslån om 16 MSEK förlängdes till den 30 juni 2018. Förskjutningen av leverans start i israelprojektet innebär att den likvida situationen fortsatt kommer att vara ansträngd och att ytterligare tillskott av kapital kommer att behövas. Styrelsen arbetar med ett antal alternativ för att lösa finansieringsbehovet och bedömer därför att nuvarande likvida medel, befintliga krediter samt planerade aktiviteter är tillräckliga för att säkerställa driften de kommande 12 månaderna.

Framtidsutsikter
Baserat på våra förväntningar om kontinuerliga leveranser av styrsystem till Indra och med hänsyn till den senaste utvecklingen i våra förhandlingar med den israeliska kunden ser vi positivt på förutsättningarna för ett genombrott för försäljningen av antenner under nästa år, med tyngdpunkt på det andra halvåret. Vad beträffar möjligheterna att vinna leveransprojekt bland nya kunder på längre sikt så har de förbättrats radikalt i och med vårt samarbete med DataPath där en handfull konkreta projekt redan är under bearbetning.

Slutligen vill jag nämna att vi ser en mycket stor potential i IMU verksamheten på några års sikt ifall vi lyckas vinna den större upphandling som vi nu deltar i.

Avslutningsvis vill jag som vanligt rikta ett stort tack till alla medarbetare för era insatser och till våra aktieägare för det intresse ni visar vårt företag.

Ulf Sundqvist, tf VD

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

2017-11-27

För mer information, kontakta:
Ulf Sundqvist, tf VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ),
073-041 20 99, ulf.sundqvist@astg.se

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

2018-02-13
Regulatorisk

ASTG har erhållit en order för leverans av prototypenheter från den systemleverantör som utvärderar ASTGs förslag till IMU-lösning i en omfattande volymupphandling som vi tidigare informerat om. Ordervärdet är 90 KSEK och leverans beräknas ske under andra kvartalet 2018 till stöd för tester som nu beräknas ske under andra och tredje kvartalet 2018.

2018-02-02
Regulatorisk

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) offentliggör memorandum för nyemission som styrelsen föreslagit och som godkändes av en enhällig extra bolagsstämma den 24 januari 2018.

2018-01-30
Regulatorisk

ASTG och den systemleverantör som utvärderar ASTGs förslag till IMU-lösning i den omfattande volymupphandling, som vi tidigare informerat om, har skrivit under ett intentionsavtal, ett så kallat "Letter of Intent", beträffande utveckling av prototyper för tester som beräknas ske under andra kvartalet 2018.

2018-01-24
Regulatorisk

ASTG AB har per denna dag genomfört extra bolagsstämma på Memory Hotel i Kista

2018-01-12
Regulatorisk

I samband med publik information från bolaget 2017-12-18 avseende planerad företrädesemission utlovades även separat kommunikation runt strategiska ställningstaganden. Vad som i huvudsak åsyftades är det eventuella behovet av en stark industriell partner.

2018-01-09
Regulatorisk

Förslaget till emissionsvillkor som tidigare kommunicerats i punkt 9 i kallelsen till extra bolagsstämma den 24 januari 2018 justeras enligt följande:

2018-01-08
Regulatorisk

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG om en erhållen order av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel samt om en planerad emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna om cirka 24 miljoner kronor. Emissionen syftar till att säkerställa leveranskapaciteten för Israelordern, sänka skuldsättningen samt att med oförminskad styrka gå vidare i ett omfattande upphandlingsprojekt avseende IMU-er (Inertial Measurement Unit eller Tröghetssensorsystem på svenska).

2018-01-02
Regulatorisk

I pressmedelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLESLSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 9, Beslut om emission av aktier:

2017-12-21
Regulatorisk

I pressmeddelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 5C;

2017-12-18
Regulatorisk
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.15 och avbryts när stämman öppnas. Under registreringen bjuds det på lättare förtäring.
<<
1
2
3
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.