Pressmeddelanden

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018
Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (2,2 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,8 MSEK (-1,3 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,2 MSEK (-2,1 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,005 SEK (-0,005 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-4,1 MSEK)

VD-kommentar

Det första kvartalet präglades till stor del av aktiviteter som hänför sig till att vi erhöll en beställning från vår israeliska kund i december förra året avseende ASTGs MIL-klassade antenn, "Ku100MIL", till ett värde av cirka 25 MSEK. Eftersom det är vår första volymorder avseende den nya typen av MIL-kvalificerade antenner har vi arbetat med att trimma in produktionsprocessen. Vi ser nu fram emot att kunna dra igång leveranserna och räknar med att merparten kan levereras under andra halvan av året.

Samarbetet med Indra har genererat fortsatta leveranser under kvartalet och ytterligare beställningar till ett värde av drygt 1 MSEK har erhållits för leverans under det andra kvartalet. Försäljningen av tröghetssensorer (IMUer) genom vårt dotterbolag AIMS, till vår kund som tillverkar automatiserade lastmaskiner för gruvindustrin, visar fortsatt stigande trend. Hittills i år har redan försäljningen överträffat fjolårets helårsförsäljning och vi bedömer att försäljningen för innevarande år kommer att överstiga 1 MSEK. Vi erhöll en beställning av två prototypenheter i februari från den potentiella kund som nu genomför en större upphandlingsprocess av tröghetssensorer för integration i deras egen systemprodukt. Ett fåtal leverantörer kvarstår i upphandlingen som vi bedömer vara värd mer än 200 MSEK över en 5 års period från 2020. Utvecklingen av prototyperna fortskrider i stort sett enligt plan. Vi räknar med att kunna leverera prototyperna i början av juni och ser fram emot resultatet av de miljötester som kunden planerar under sommaren och hösten.

Nettoförsäljningen under kvartalet består främst av styrsystem till Indra och försäljning av tröghetssensorer genom dotterbolaget AIMS. Bolagets egna kapital stärktes rejält genom nyemissionen som avslutades under februari eftersom en stor del av bolagets skulder kvittades mot aktier. De räntebärande skulder som kvarstår är ett konvertibellån om 7,5 MSEK. Dock tyngs rörelseresultatet av engångskostnader för emissionen.

Likviditet

Som vi tidigare informerat kommer ytterligare åtgärder för att stärka likviditeten att vara nödvändiga för att upprätthålla ett positivt kassaflöde i takt med att israelprojektet närmar sig leveranser. Avtalade villkor innebär att ASTG erhåller betalning först efter leverans till den israeliska kunden och vi förutser därför behov av att balansera ett negativt kassaflöde under sommaren och hösten. Förhandlingar pågår för närvarande med kunden om förändrade betalningsvillkor som skulle innebära att projektet blir kassaflödesmässigt neutralt och vi ser positivt på möjligheterna att kunna slutföra dessa förhandlingar med lyckat resultat.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med företagets finansiering och under april kom man överens med en grupp vidtalade investerare om att genomföra en riktad konvertibelemission om maximalt 6,5 MSEK som är avsedd att säkerställa finansieringen av företagets IMU- verksamhet och framförallt att kunna erbjuda bästa möjliga kvalitet i den pågående och mycket omfattande upphandlingen av tröghetssensorer. Teckningstiden för konvertibelemissionen som var satt till den 25 maj har nu förlängts till den 15 juni 2018. Förhandlingar pågår också för att förlänga den kvarvarande konvertibelskulden som förfaller till betalning den 30 juni innevarande år. Styrelsen bedömer därför att nuvarande likvida medel, befintliga krediter samt planerade aktiviteter är tillräckliga för att säkerställa driften de kommande 12 månaderna.

Framtidsutsikter

Samarbetet med DataPath genererar allt fler kontakter med potentiella kunder och slutanvändare vilket drastiskt förbättrar våra förutsättningar att i förlängningen bredda kundbasen och uppnå en stabil försäljning av antennsystem i framtiden. Våra tekniska specifikationer är nu tillgängliga för allt fler som är inblandade i att förbereda underlag för upphandlingar och vi deltar i ett mindre antal upphandlingar som är inne i ett tidigt skede.

Vi noterar ett ökat intresse inom affärsområdet tröghetssensorer och ser positivt på förutsättningarna för att öka kundbasen även om förfrågningarna i de flesta fall avser små volymer. Det är dock den tidigare beskrivna volymupphandlingen av tröghetssensorer som vi fokuserar på och som vi tror kan förändra företagets framtid. Vi har flera konkurrensfördelar i denna upphandling och tror starkt på en stigande efterfrågan av kundens produkt i framtiden.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för era insatser och till våra aktieägare för det intresse ni visar vårt företag.

Ulf Sundqvist, tf VD

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

2018-05-28

För mer information, kontakta:
Ulf Sundqvist, tf VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ),
073-041 20 99, ulf.sundqvist@astg.se

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 08.30 CET.

2018-06-20
Regulatorisk

ASTG AB genomförde igår tisdagen den 19 juni sin årsstämma för räkenskapsåret 2017. Platsen var Memory Hotell Kista.

2018-06-19
Regulatorisk

Den riktade konvertibelemissionen för att stärka AIMS kassa som offentliggjordes i april inbringade 6,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen syftar till att säkerställa högsta kvalitet på samtliga ASTG:s leverabler i den mycket omfattande upphandling av IMU:er som bolaget deltar i.

2018-06-19

ASTG har nu levererat de prototypenheter som man erhöll en beställning på i februari och som är ett led i kvalificeringen och urvalsprocessen i en volymupphandling av tröghetssensorsystem (IMU) där ASTG deltar. Värdet av de levererade enheterna uppgår till 90,000 kronor.

2018-06-04

Valberedningen i ASTG AB ("Bolaget"), som utgörs av Otto Persson (eget innehav samt representant för Reidar Östman), Andreas Adelgren (representerar Gunnar Syk och Johannes Svensson) och Leif Daruk (representerar ett antal mindre aktieägare), har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 12-15enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

2018-06-04

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG erhållen beställning av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel, samt planerad nyemission om cirka 24 miljoner kronor.

2018-05-28
Regulatorisk
Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (2,2 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,8 MSEK (-1,3 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,2 MSEK (-2,1 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,005 SEK (-0,005 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-4,1 MSEK)
2018-05-25
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget ingått ett långsiktigt industriellt partnerskap med Consat Engineering AB.

2018-05-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 14.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 13.15.

2018-04-18
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget kommit överens med en grupp vidtalade investerare om att genomföra en riktad konvertibelemission om maximalt 6,5 MSEK.

1
2
...
24
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.