Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-mars 2017

Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 MSEK (0,9 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,3 MSEK (-1,6 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (-2,9 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,005 SEK (-0,012 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 MSEK (-2,2 MSEK)

VD-kommentar

Kära aktieägare,

Som ni redan vet så tog jag över VD rollen i ASTG efter Andreas Adelgren den 1'a maj. Min kompetens relaterar sig främst till internationell försäljning från företag som Ericsson och EssNet. Jag har även arbetat med att sälja C2SAT's produkter under ett antal år och har relativt god branschkännedom och känsla för fördelarna med våra antennprodukter. Jag ser nu fram emot att få vara med om att introducera ASTG's nya antenner på många fler marknader globalt och som vi är övertygade om fyller ett stort behov hos många kunder som sätter värde på kvalitet. Det ska också bli mycket intressant att försöka lyfta försäljningen av AIMS's produkter, något som kan bli en riktig vinnare för företaget inom något år.

Jag tackar ASTG's avgående VD Andreas Adelgren för det arbete han lagt ner i företaget och tillönskar honom all framgång i fortsättningen. Jag tackar också för förtroendet att få leda ASTG och lämnar härmed mina kommentarer för det första kvartalet 2017.

Beställningar från etablerade kunder

Det första kvartalet inleddes med beställningar till både AIMS och ASTG från kunder som vi har etablerade och mångåriga relationer till. För AIMS del rörde det sig om en mindre beställning från ett företag som levererar gruvmaskiner och ordern till ASTG avsåg ytterligare styrsystem för vår spanska kund Indra som vi har ett djupgående tekniskt samarbete med. För närvarande kan vi räkna med att ASTG's styrsystem finns med i varje leverans av stabiliserade VSAT antenner för marint bruk som Indra gör och vi gör allt för att utveckla detta samarbete i samband med att nya produkter tas fram och nya marknader bearbetas. Det var därför, kanske väntat men ändå, mycket glädjande att ASTG och Indra i början av mars kunde meddela att man ingår en strategisk allians där bolagen kommit överens om att utveckla en gemensam satellitantenn för "dualband", d v s en antenn som kan kommunicera på två frekvensband.

Första leverans av serieenhet till Israel

I början av mars levererade ASTG den första MIL testade och MIL godkända antennen till Israel för utvärdering i autentisk miljö. Resultatet av den utvärderingen räknar vi med att få ta del av i juni. Vi arbetar nu vidare på att bygga ett långsiktigt förhållande med vår israeliska kund och partner, i likhet med partnerskapet med Indra.

Bearbetning av nya kunder

Relationen med de kunder som nu genererar intäkter har företaget byggt upp under många år. Det tar tid att skapa ett förtroendefullt samarbete och införsäljningsprocessen för ett specifikt projekt är ofta komplicerad och tidsödande. Det är därför viktigt att vi proaktivt bearbetar marknaden för att kunna vinna affärer tillsammans med nya partners. ASTG deltog i början på mars som utställare av våra antenner, som marknadsförs under produktnamnet C2SAT, på "Satellite" mässan i Washington och vi kunde återknyta kontakten med flera potentiella partners och kunder. Under kvartalet inleddes också en diskussion om ett försäljningssamarbete beträffande våra antenner med en etablerad aktör inom satellitindustrin.

Likviditet

Företagets likvida situation är fortsatt ansträngd, delvis beroende på att vi binder kapital i samband med att vi förbereder för serieleveranser. För att lätta på behovet av likvida medel har företaget under första kvartalet förlängt löptiden beträffande konvertibla skuldebrev a 15 MSEK fram till den 31 december 2017 med samma villkor som gällt innan. Dessutom har bolagets kassa stärkts med 4 MSEK i form av reverslån. Ytterligare lån har säkerställts efter periodens utgång och kommer att upptas under årets andra kvartal. Utöver de genomförda aktiviteterna arbetar företaget aktivt med andra alternativa finansieringslösningar. Styrelsen bedömer därför att nuvarande likvida medel och befintliga krediter samt planerade aktiviteter är tillräckliga för att säkerställa driften de kommande 12 månaderna.

Framtidsutsikter

Utrullningsplanerna från våra existerande kunder visar på att vi har en bra bas för vår försäljning under flera år men vi vet också att vi behöver fler kunder för att företaget ska blomstra. Vi kommer därför att öka intensiteten med avseende på att hitta fler partners som kan hjälpa oss att sälja våra antenner. Diskussionerna om ett försäljningssamarbete med en etablerad aktör inom satellitindustrin fortsätter och vi hoppas kunna redovisa resultat med avseende på detta under sensommaren.

ASTG har tidigare indikerat ett ökat intresse för dotterbolaget AIMS produkter och vi avsätter nu bl a resurser för att delta i en större upphandling som kommer att pågå under den andra halvan av året. AIMS är bra positionerat inför denna upphandling där vinnaren kan räkna med betydande volymleveranser av IMU'er under många år framåt.

Likviditeten är en utmaning när vi nu förbereder för serieleveranser och samtidigt också vill utöka våra försäljningsansträngningar. De lån som bolaget erhållit under perioden januari till maj säkerställer att vi kan fortsätta arbete enligt plan. Styrelsen fortsätter att arbeta med olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långsiktiga kapitalbehov.

Avslutningsvis vill jag liksom min företrädare ta tillfället i akt och rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare för ett väl utfört arbete och till er aktieägare för det intresse och engagemang ni visar.

2017-05-29

Ulf Sundqvist, VD

För mer information, kontakta:
Ulf Sundqvist, VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ),
073-041 20 99, ulf.sundqvist@astg.se

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

2017-12-18
Regulatorisk

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

2017-12-18
Regulatorisk

ASTG har efter en längre tids förhandlingar erhållit en order omfattande leveranser av militärklassade VSAT-antenner för fartyg och tillhörande tjänster till ett värde av cirka 2,9 miljoner USD, motsvarande cirka 25 miljoner SEK, för leverans huvudsakligen under andra halvåret 2018. Ordern innefattar även optioner för inköp av ytterligare antenner, tjänster och utrustning till ett värde av omkring 0,8 miljoner USD, motsvarande omkring 6,8 miljoner SEK, huvudsakligen för leveranser planerade efter 2018.

2017-11-27
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2017 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,4 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK (-1,9 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,5 MSEK (- 3,3 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,007 SEK (- 0,012 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 MSEK (3,0 MSEK)
2017-11-16
Regulatorisk

ASTG har kommit överens med existerande långivare om en förlängning av konvertibla skuldebrev uppgående till 15 MSEK samt återbetalning av reverslån uppgående till 1 MSEK, jämte avtalad ränta, tills 30 juni 2018. Ytterligare finansiering har samtidigt överenskommits med en investerargrupp genom reverslån uppgående till 5,5 MSEK till en årsränta om 1% och med förfallodag den 30 juni 2018.

2017-10-30
Regulatorisk

ASTG har erhållit en ny order på två styrsystem från sin spanska partner Indra Sistemas, S.A. med leverans under innevarande år. Ordern är en del av det samarbetsprojekt som ASTG och Indra bedriver avseende X/Ka-bandsantenner baserat på P7 plattformen.

2017-10-16

ASTG har beslutat att flytta sin verksamhet till lokaler på samma adress som DataPath International AB (DataPath) utnyttjar på Vågögatan 6 i Kista. Flytten kommer att genomföras under hösten 2017. Lokalerna, som specialanpassats för DataPath's antennverksamhet, är också mycket väl anpassade för den verksamhet som ASTG bedriver.

2017-08-28

ASTG, en utvecklare av marina satellitantenner av militär standard, meddelade idag att företaget har tecknat avtal med DataPath, Inc., en ledande leverantör av lösningar för fjärrkommunikation och informationsteknologi till flyg- och mediaindustri, statliga kunder och kritiska infrastrukturmarknader, avseende samarbete om försäljning och distribution av ASTG's stabiliserade VSAT-antenner. Avtalet innebär att ett flertal Ku-band, Ka-band och "dual-band" lösningar från ASTG görs tillgängliga för DataPath's kunder.

2017-08-28

ASTG, a developer of military-grade maritime satellite antennas, announced today that the company has signed an agreement with DataPath, Inc., a leading provider of remote communications and information technology solutions to the aerospace, broadcast, government and critical infrastructure markets, to cooperate regarding sales and distribution of ASTG's stabilized VSAT antennas. Under the agreement, a number of Ku-band, Ka-band, and dual- band solutions from ASTG will be made available to DataPath's customers.

2017-08-28
Regulatorisk
Andra kvartalet 2017 (samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (4 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (3,0 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3,2 MSEK (1,4 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,009 SEK (0,005 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 MSEK (-8,3 MSEK)
 • Soliditeten har stärkts genom emissioner från negativ till 37%
<<
1
2
3
4
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.