Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-mars 2017

Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 MSEK (0,9 MSEK)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,3 MSEK (-1,6 MSEK)
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (-2,9 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,005 SEK (-0,012 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 MSEK (-2,2 MSEK)

VD-kommentar

Kära aktieägare,

Som ni redan vet så tog jag över VD rollen i ASTG efter Andreas Adelgren den 1'a maj. Min kompetens relaterar sig främst till internationell försäljning från företag som Ericsson och EssNet. Jag har även arbetat med att sälja C2SAT's produkter under ett antal år och har relativt god branschkännedom och känsla för fördelarna med våra antennprodukter. Jag ser nu fram emot att få vara med om att introducera ASTG's nya antenner på många fler marknader globalt och som vi är övertygade om fyller ett stort behov hos många kunder som sätter värde på kvalitet. Det ska också bli mycket intressant att försöka lyfta försäljningen av AIMS's produkter, något som kan bli en riktig vinnare för företaget inom något år.

Jag tackar ASTG's avgående VD Andreas Adelgren för det arbete han lagt ner i företaget och tillönskar honom all framgång i fortsättningen. Jag tackar också för förtroendet att få leda ASTG och lämnar härmed mina kommentarer för det första kvartalet 2017.

Beställningar från etablerade kunder

Det första kvartalet inleddes med beställningar till både AIMS och ASTG från kunder som vi har etablerade och mångåriga relationer till. För AIMS del rörde det sig om en mindre beställning från ett företag som levererar gruvmaskiner och ordern till ASTG avsåg ytterligare styrsystem för vår spanska kund Indra som vi har ett djupgående tekniskt samarbete med. För närvarande kan vi räkna med att ASTG's styrsystem finns med i varje leverans av stabiliserade VSAT antenner för marint bruk som Indra gör och vi gör allt för att utveckla detta samarbete i samband med att nya produkter tas fram och nya marknader bearbetas. Det var därför, kanske väntat men ändå, mycket glädjande att ASTG och Indra i början av mars kunde meddela att man ingår en strategisk allians där bolagen kommit överens om att utveckla en gemensam satellitantenn för "dualband", d v s en antenn som kan kommunicera på två frekvensband.

Första leverans av serieenhet till Israel

I början av mars levererade ASTG den första MIL testade och MIL godkända antennen till Israel för utvärdering i autentisk miljö. Resultatet av den utvärderingen räknar vi med att få ta del av i juni. Vi arbetar nu vidare på att bygga ett långsiktigt förhållande med vår israeliska kund och partner, i likhet med partnerskapet med Indra.

Bearbetning av nya kunder

Relationen med de kunder som nu genererar intäkter har företaget byggt upp under många år. Det tar tid att skapa ett förtroendefullt samarbete och införsäljningsprocessen för ett specifikt projekt är ofta komplicerad och tidsödande. Det är därför viktigt att vi proaktivt bearbetar marknaden för att kunna vinna affärer tillsammans med nya partners. ASTG deltog i början på mars som utställare av våra antenner, som marknadsförs under produktnamnet C2SAT, på "Satellite" mässan i Washington och vi kunde återknyta kontakten med flera potentiella partners och kunder. Under kvartalet inleddes också en diskussion om ett försäljningssamarbete beträffande våra antenner med en etablerad aktör inom satellitindustrin.

Likviditet

Företagets likvida situation är fortsatt ansträngd, delvis beroende på att vi binder kapital i samband med att vi förbereder för serieleveranser. För att lätta på behovet av likvida medel har företaget under första kvartalet förlängt löptiden beträffande konvertibla skuldebrev a 15 MSEK fram till den 31 december 2017 med samma villkor som gällt innan. Dessutom har bolagets kassa stärkts med 4 MSEK i form av reverslån. Ytterligare lån har säkerställts efter periodens utgång och kommer att upptas under årets andra kvartal. Utöver de genomförda aktiviteterna arbetar företaget aktivt med andra alternativa finansieringslösningar. Styrelsen bedömer därför att nuvarande likvida medel och befintliga krediter samt planerade aktiviteter är tillräckliga för att säkerställa driften de kommande 12 månaderna.

Framtidsutsikter

Utrullningsplanerna från våra existerande kunder visar på att vi har en bra bas för vår försäljning under flera år men vi vet också att vi behöver fler kunder för att företaget ska blomstra. Vi kommer därför att öka intensiteten med avseende på att hitta fler partners som kan hjälpa oss att sälja våra antenner. Diskussionerna om ett försäljningssamarbete med en etablerad aktör inom satellitindustrin fortsätter och vi hoppas kunna redovisa resultat med avseende på detta under sensommaren.

ASTG har tidigare indikerat ett ökat intresse för dotterbolaget AIMS produkter och vi avsätter nu bl a resurser för att delta i en större upphandling som kommer att pågå under den andra halvan av året. AIMS är bra positionerat inför denna upphandling där vinnaren kan räkna med betydande volymleveranser av IMU'er under många år framåt.

Likviditeten är en utmaning när vi nu förbereder för serieleveranser och samtidigt också vill utöka våra försäljningsansträngningar. De lån som bolaget erhållit under perioden januari till maj säkerställer att vi kan fortsätta arbete enligt plan. Styrelsen fortsätter att arbeta med olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långsiktiga kapitalbehov.

Avslutningsvis vill jag liksom min företrädare ta tillfället i akt och rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare för ett väl utfört arbete och till er aktieägare för det intresse och engagemang ni visar.

2017-05-29

Ulf Sundqvist, VD

För mer information, kontakta:
Ulf Sundqvist, VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ),
073-041 20 99, ulf.sundqvist@astg.se

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

2018-06-20
Regulatorisk

ASTG AB genomförde igår tisdagen den 19 juni sin årsstämma för räkenskapsåret 2017. Platsen var Memory Hotell Kista.

2018-06-19
Regulatorisk

Den riktade konvertibelemissionen för att stärka AIMS kassa som offentliggjordes i april inbringade 6,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen syftar till att säkerställa högsta kvalitet på samtliga ASTG:s leverabler i den mycket omfattande upphandling av IMU:er som bolaget deltar i.

2018-06-19

ASTG har nu levererat de prototypenheter som man erhöll en beställning på i februari och som är ett led i kvalificeringen och urvalsprocessen i en volymupphandling av tröghetssensorsystem (IMU) där ASTG deltar. Värdet av de levererade enheterna uppgår till 90,000 kronor.

2018-06-04

Valberedningen i ASTG AB ("Bolaget"), som utgörs av Otto Persson (eget innehav samt representant för Reidar Östman), Andreas Adelgren (representerar Gunnar Syk och Johannes Svensson) och Leif Daruk (representerar ett antal mindre aktieägare), har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 12-15enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

2018-06-04

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG erhållen beställning av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel, samt planerad nyemission om cirka 24 miljoner kronor.

2018-05-28
Regulatorisk
Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (2,2 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,8 MSEK (-1,3 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,2 MSEK (-2,1 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,005 SEK (-0,005 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-4,1 MSEK)
2018-05-25
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget ingått ett långsiktigt industriellt partnerskap med Consat Engineering AB.

2018-05-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 14.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 13.15.

2018-04-18
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget kommit överens med en grupp vidtalade investerare om att genomföra en riktad konvertibelemission om maximalt 6,5 MSEK.

1
2
...
24
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.