Pressmeddelanden

Consat Engineering och ASTG AB tecknar industriellt partnerskap

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget ingått ett långsiktigt industriellt partnerskap med Consat Engineering AB.

ASTG har i tidigare offentliggjord kommunikation meddelat att bolagets styrelse sett ett ökat behov av att finna en lämplig industriell partner för att samla den kompetens och stabilitet som behövs för att framgångsrikt ära ingångna leveransavtal samt lyckas i konkurrensen om nya affärer.

"Det är därför med stor entusiasm och tillförsikt som vi nu kan presentera CONSAT som vår industriella partner säger Claes Lindqvist, styrelseordförande i ASTG. Vi har kunnat utbyta nödvändig information och gjort den samlade bedömningen att ett industriellt partnerskap har goda utsikter att bli framgångsrikt. Målet är att ASTG:s unika produkter och tekniska kunnande tillsammans med CONSAT:s marknadsnärvaro, storlek och personella expertis skall bli avgörande i de upphandlingar som bolaget är mitt uppe i avslutar Claes"

"Consat ser fram emot att som utvecklingspartner både förstärka och ge ASTG:s industrifas sitt stöd avseende såväl produktutveckling som effektivisering. Consat blir med sitt djupa teknikkunnande och sin storlek ett bra komplement till ASTG:s egna tekniska kompetens och domänkunskap. Vi ser stora möjligheter inom framför allt några av Consats kärnområden: inbyggd teknik, mekanik och produktionsteknik. Vi har även tagit del av den mycket omfattande upphandlingen av IMU:er där ASTG deltar och har tillsammans gjort den bedömningen att vi har goda möjligheter att stärka ASTG:s chanser att lyckas säger CONSATS Business Development Manager Ragnar Hallgren."

25 maj 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Claes Lindqvist, Ordförande Telefon: 070-593 4378

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 10.05 CET.

Om Consat Engineering AB

Consat Engineering AB är ett fristående ingenjörshus som grundades 1986. Företaget har verksamhetsområden, inom Elektronik & System samt Industriteknik. I koncernen ingår även bolagen Consat Telematics som utvecklar och levererar telematiksystem till kollektivtrafik, Consat Data som levererar IT-drift, molntjänster, hosting och telefoni samt Consat Sustainable Energy Systems AB som är verksamma inom energieffektivisering. Consat är verksamma i Partille, Göteborg, Stockholm, Norge, Kanada och Australien.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2018-06-20
Regulatorisk

ASTG AB genomförde igår tisdagen den 19 juni sin årsstämma för räkenskapsåret 2017. Platsen var Memory Hotell Kista.

2018-06-19
Regulatorisk

Den riktade konvertibelemissionen för att stärka AIMS kassa som offentliggjordes i april inbringade 6,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen syftar till att säkerställa högsta kvalitet på samtliga ASTG:s leverabler i den mycket omfattande upphandling av IMU:er som bolaget deltar i.

2018-06-19

ASTG har nu levererat de prototypenheter som man erhöll en beställning på i februari och som är ett led i kvalificeringen och urvalsprocessen i en volymupphandling av tröghetssensorsystem (IMU) där ASTG deltar. Värdet av de levererade enheterna uppgår till 90,000 kronor.

2018-06-04

Valberedningen i ASTG AB ("Bolaget"), som utgörs av Otto Persson (eget innehav samt representant för Reidar Östman), Andreas Adelgren (representerar Gunnar Syk och Johannes Svensson) och Leif Daruk (representerar ett antal mindre aktieägare), har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 12-15enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

2018-06-04

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG erhållen beställning av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel, samt planerad nyemission om cirka 24 miljoner kronor.

2018-05-28
Regulatorisk
Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (2,2 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,8 MSEK (-1,3 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,2 MSEK (-2,1 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,005 SEK (-0,005 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 MSEK (-4,1 MSEK)
2018-05-25
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget ingått ett långsiktigt industriellt partnerskap med Consat Engineering AB.

2018-05-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 14.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 13.15.

2018-04-18
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget kommit överens med en grupp vidtalade investerare om att genomföra en riktad konvertibelemission om maximalt 6,5 MSEK.

1
2
...
24
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.