Pressmeddelanden

Bolagsstämmokommuniké

ASTG AB har per denna dag genomfört extra bolagsstämma på Memory Hotel i Kista

Närvarande aktieägare
Det upprättades förteckning över närvarande aktieägare.

Övriga närvarande:
Lars Jehrlander, Patrik Gustafsson Sonne, Claes Lindqvist, Ulf Sundqvist, Otto Persson.

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Lindqvist.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Till ordförande valdes Patrik Gustafsson Sonne samt till protokollförare Per Stenfeldt.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

Val av personer att justera protokollet
Börje Axelsson valdes till att justera dagens protokoll jämte stämmans ordförande.

Prövning om stämmans blivit behörigen sammankallad
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad efter att ha sammankallats genom annons i Post- och Inrikes Tidningar 20 december samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet 21 december.

Information från styrelsen och VD
Claes Lindqvist och Ulf Sundqvist informerade om bakgrunden till dagens beslutspunkter.

Förslag till ändrad bolagsordning
En enhällig stämma beslutade i enlighet med styrelsen förslag om ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Beslutet innebär:
Att nuvarande aktiekapitalgränser om lägst 2 392 500 kronor och högst 9 570 000 kronor ändras till att aktiekapitalet utgör lägst 6 310 229,42 kronor och högst 25 240 917,69 kronor

samt

att aktieantalsgränserna om lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken ändras till att antalet aktier skall vara lägst 263 750 000 stycken och högst 1 055 000 000 stycken fördelade på 2 (två) aktieslag, serie A och serie B.

Antalet A-aktier ska vara lägst 13 750 000 stycken och högst 55 000 000 stycken, där varje A-aktie medför 10 (tio) röster.

Antalet B-aktier ska vara lägst 250 000 000 stycken och högst 1 000 000 000 stycken där varje B-aktie medför 1 (en) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av B-aktier
En enhällig stämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera B-aktier.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av A-aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt genom kvittning
En enhällig stämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera A-aktier.

Avslutning
Bolagsstämman avslutades av Patrik Gustafsson Sonne.

24 januari 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Ulf Sundqvist, tf VD
Telefon: 073-041 2099
e-post: ulf.sundqvist@astg.se

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018 kl. 13.50 CET.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

2018-05-25
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget ingått ett långsiktigt industriellt partnerskap med Consat Engineering AB.

2018-05-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 14.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 13.15.

2018-04-18
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget kommit överens med en grupp vidtalade investerare om att genomföra en riktad konvertibelemission om maximalt 6,5 MSEK.

2018-03-21
Regulatorisk

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, ASTG MTF BT, är den 26 mars 2018. De nya aktierna kommer att synas på VP-konton och depåer den 3 april 2018.

2018-03-20

Försäljningssamarbetet med DataPath fortsätter att generera intresse från nya kunder och systemleverantörer. ASTGs utvecklingschef Jan Otterling deltog i "SATELLITE 2018", 12-15 mars, i Washington som stöd för DataPaths försäljningsorganisation och kunde notera ett ökat intresse för ASTGs marina VSAT-antenner. DataPath har genom sina etablerade kontakter inom den militära kommunikationsindustrin utmärkta möjligheter att nå ut till användare och systemleverantörer, vilka också är ASTGs målgrupp.

2018-03-13
Regulatorisk

ASTG har erhållit ytterligare en order på styrsystem samt en order på reservdelar från sin spanska partner Indra Sistemas S.A. för leverans under andra kvartalet innevarande år. Beställningarna som uppgår till ett värde av drygt 1 MSEK är ett resultat av det samarbetsprojekt som ASTG och Indra bedriver avseende X/Ka-bandsantenner baserat på P7 plattformen.

2018-03-12
Regulatorisk

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på de ägarförhållanden som gäller efter nyligen avslutad företrädesemission och består av Otto Persson som representerar sig själv (5,98%) och Reidar Östman (14,1%), Andreas Adelgren som representerar Gunnar Syk (8,32%), Johannes Svensson (2,85%) och Joakim Ilemark (2,38%) samt Leif Daruk som representerar många mindre aktieägare.

2018-02-26
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober-december (jämfört med samma period 2016)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,3 MSEK (1,1)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,7 MSEK (-1,5)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,0 MSEK (-3,2)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,01 SEK (-0,01)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 MSEK (0,5 MSEK)

Helår: januari-december (jämfört med samma period 2016)

  • Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (6,4 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -8,2 MSEK (-2,0 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finans. poster uppgick till -11,8 MSEK (-7,1 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,03 SEK (-0,03 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,7 MSEK (-7,0 MSEK)
2018-02-21
Regulatorisk

Den 19 februari avslutades teckningstiden för ASTGs nyemission med företrädesrätt. Emissionen som uppgick till högst ca 22,3 MSEK tecknades till ca 89 % eller motsvarande ca 19,8 MSEK. Av dessa tecknades 123 192 474 aktier vilket motsvarar ca 7,4 MSEK med stöd av teckningsrätter. 23 709 252 aktier eller motsvarande ca 1,4 MSEK tecknades utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget motsvarar detta en teckningsgrad om ca 45 %. Resterande del om ca 11 MSEK tecknades genom kvittning i enlighet med de garantier som kommunicerats i emissionsmemorandumet.

1
2
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.