Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet: oktober-december 2018 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (1,3 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,1 MSEK (-2,7 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3,9 MSEK (-4,0 MSEK)
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,006 SEK (-0,01 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 MSEK (-2,5 MSEK)

Helår: januari - december 2018 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (4,6 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -11,5 MSEK (-8,2 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -12,6 MSEK (-11,8 MSEK)
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,02 SEK (-0,03 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 8,7 MSEK (-11,7 MSEK)

VD-ord
Antennprojektet.
2018 var året då vi lyckades med vårt antennprojekt, vi erhöll tilläggsorder från vår israeliska kund vilket innebär att ordern uppgår till 4,6 MUSD. I december 2018 påbörjade bolaget sina serieleveranser till den israeliska kunden. Leveranserna innebär att vi går från ett utvecklingsfokus till ett produktionsfokus. Ordern innebär även goda kassaflöden från antennverksamheten vilket innebär att jag bedömer att antennverksamheten enligt nuvarande planering inte behöver ytterligare externa kapitaltillskott under 2019.

Under december 2018 och januari 2019 har bolaget förhandlat fram ett nytt återförsäljaravtal tillsammans med Datapath Inc. Avtalet anger bland annat att en marknadsplan skall tas fram med tydliga mål för hur försäljningen av antenner skall accelereras, detta i kombination med en reglering om att Datapath skall köpa demoutrustning till självkostnadspris gör att möjligheten att marknadsföra antennerna - och i slutändan ta fler affärer - är betydligt större än vad den har varit tidigare. Det finns en efterfrågan på den internationella marknaden för den typ av antenner som bolaget säljer och nu finns en reell chans att ta dessa affärer. Under 2019 kommer stort fokus att läggas på försäljning av antenner till nya marknader för att kunna ta nya affärer och på det sättet bibehålla goda kassaflöden från antennverksamheten.

AIMS AB och volymupphandling av IMU'er och framtida kapitalbehov.
I kombination med serieleveranserna av antennerna under 2019 förbereder bolaget nu den omställning som kan komma om bolaget vinner den volymupphandling av IMU'er som bolaget deltager i. Kunden har, i skrivandets stund, inte avslutat sina analyser av de slutliga testerna av bolagets IMU'er och vi kan därmed inte lämna något besked rörande resultatet av upphandlingen. För det fall bolaget vinner IMU upphandlingen kommer bolaget att behöva utöka sina produktionsresurser kraftigt vilket innebär att bolaget kommer att behöva ta in externt kapital i samband med att vi förbereder för att kunna starta upp produktionen. Detta sker samtidigt som vi utvecklar annan försäljning av IMU'er. Sådant externt kapitaltillskott skulle kunna vara sjösättande av en företagsobligation, nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare alternativt en riktad nyemission till en industriell partner. I balansräkningen framgår att rörelsekapitalet fördelas på omsättningstillgångar 12,2 msek och kortfristiga icke finansiella skulder 15,2 msek. Nettoskulden uppgår till -11,3 msek vilket omfattar likvida medel om 1,4 msek och kortfristiga finansiella skulder om 12,5 msek. I samband med att externt kapital tas in ser bolaget en möjlighet att återbetala nuvarande kvarvarande skulder om 12,5 msek. Rörelsekapitalbehovet kommer täckas med den order bolaget erhöll. Med anledning av detta ser bolaget att nuvarande likvida medel, kassaflöden från antennverksamheten i kombination med ovan redovisade externa kapitaltillskott är tillräckligt för att säkerställa driften av bolaget i ytterligare 12 månader.

Målet för 2019 är att lyfta IMU försäljningen till sådana nivåer att AIMS AB blir en självständig och välmående verksamhet som i sin tur kan generera goda kassaflöden till ASTG koncernen. Som VD har jag goda förhoppningar om att vi kan lyckas med detta under 2019.

Slutligen vill jag tacka alla hårt prövade aktieägare och finansiärer i bolaget och inte minst bolagets anställda. Alla som har trott på bolaget och som vi nu, innerligt hoppas, ska kunna erhålla lite valuta för sitt förtroende för bolaget. Styrelsen och ledningen i bolaget gör - och kommer att göra - allt för att lyfta detta bolag till ett välmående industribolag.

Kista i februari 2019

David Svenn Tf. VD.

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna. 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08.30 CET. 

(För fullständig bokslutskommuniké se bifogad fil) 

2019-02-21 08.30

För mer information, kontakta: 

David Svenn, tf VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), 
070-331 09 95, david.svenn@advokaterna.org 

2019-03-20

Valberedningens ledamöter har utsetts genom överenskommelse mellan den större aktieägaren i bolaget och vissa medelstora aktieägare i bolaget. Valberedningen består av Claes Lindqvist såsom ordförande för valberedningen, Reidar Östman som representerar sig själv såsom större aktieägare i bolaget och Börje Axelsson som representerar ett flertal medelstora aktieägare i bolaget.

2019-03-11
Regulatorisk

ASTG får härmed meddela att ASTG har upptagit ett lån på kapitalmarknaden om 5 mkr. Lånet är ett kortfristigt lån som skall återbetalas på 3-6 månader. ASTG betalar 5 % av lånesumman i etableringsavgift och därefter 1 % per påbörjad trettiodagarsperiod i ränta på lånet.

2019-02-27
Regulatorisk

Kunden i volymupphandlingen av IMU:er har meddelat att de känner sig komfortabla med ASTG:s grunddesign vilket innebär att ASTG:s IMU har klarat de kritiska testerna som genomförts i januari 2019. I och med detta har ASTG och kunden förtydligat det fortsatta arbetet i samband med den utvärdering som pågår.

2019-02-25
Regulatorisk
2019-02-21
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober-december 2018 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (1,3 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,1 MSEK (-2,7 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3,9 MSEK (-4,0 MSEK)
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,006 SEK (-0,01 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 MSEK (-2,5 MSEK)

Helår: januari - december 2018 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (4,6 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -11,5 MSEK (-8,2 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -12,6 MSEK (-11,8 MSEK)
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,02 SEK (-0,03 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 8,7 MSEK (-11,7 MSEK)
2018-12-11
Regulatorisk

På grund av felaktiga uppgifter meddelas nu att Bolaget, i anledning av konvertering, tillförs 125 671 125 b-aktier och inte 209 004 458 aktier som tidigare har kommunicerats.

2018-12-11
Regulatorisk

Jag får härmed meddela att ASTG AB (publ) ("Bolaget") har erhållit begäran om konvertering avseende konvertibler utgivna av bolaget den 19 juni 2018 till kursen 0,024 kr. Styrelsen för Bolaget har nu beslutat om att konvertera till den angivna kursen. I pressmeddelande av den 24 september 2018 har Bolaget redogjort för de motsättningar i Styrelsens redogörelse med förslag till beslut om emission av konvertibla skuldförbindelser som föreligger.

2018-11-28
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2018 (samma period föregående år)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1,0 MSEK (0,3 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,2 MSEK (-1,7 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,5 MSEK (-2,5 MSEK)
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,003 SEK (-0,007 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 MSEK (-1,9 MSEK)

Årets första nio månader 2018 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (3,3 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -8,4 MSEK (-5,5 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -9,3 MSEK (-7,8 MSEK)
 • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,013 SEK (-0,021 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,3 MSEK ( -9,2 MSEK)
1
2
...
27
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.