Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2016 ASTG

Fjärde kvartalet: oktober-december (jämfört med samma period 2015)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 MSEK (*)
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (*)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -2,7 Mkr (*)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,01 Kr (*)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 MSEK (0,8 MSEK)

(*) Jämförelsetal irrelevanta eller saknas helt

Helår 2016 (helår 2015)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,4 MSEK (6,7 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -2,0 MSEK (-29 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -6,6 MSEK (-35,4 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till - 0,02 Kr (-0,15 Kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 MSEK (-13,7 MSEK)

VD-kommentar

Bästa aktieägare,

2016 var ett händelserikt, spännande och avgörande år för ASTG. Vårt egenutvecklade satellitantennssystem, P9/Ku100-MIL skulle genom omfattande oberoende MIL-tester hos SAAB, Bofors och Jan Linders bevisa sin förträfflighet, eller för den delen det motsatta. Testerna inkluderade dessutom en detaljerad kravspecifikation, sammansatt av vår israeliska kund, i nära samråd med slutanvändaren. Efter kännbar försening kunde vi i början av december meddela marknaden att fullständigt MIL-godkännande erhållits. För första gången i bolagets historia finns nu alltså en godkänd produkt med funktionalitet och prestanda av yttersta världsklass.

Parallellt med detta har vi gjort vårt yttersta för att ära det återvunna samarbetet med vår spanska partner, Indra Sistemas S.A., vilket bland annat resulterat i leverans av totalt 12 stycken styrsystem. Styrsystemen är en komplex nyckelkomponent i satellitantennsystemet och består av bland annat FOG-IMU:er (Fiberoptiska gyron), TDU-kort samt mjukvara. Den oerhört avancerade mjukvarustrukturen är en i sammanhanget betydelsefull försäkring för ASTG, då den är mycket svår för utomstående att kopiera.

ASTG har under året arbetat fortsatt aktivt med att bygga upp en personell struktur där innovationsanda och stort engagemang är ledord.

Från forskning och utveckling till serietillverkning

Vi har under hösten 2016 parallellt med MIL-testerna arbetat målmedvetet med säkerställande av dokumentation samt komponentsförsörjning under devisen att 2017 är året då ASTG på allvar skall påbörja den sedan länge efterlängtade industrifasen. För att upprätthålla uthålligt godtagbara marginaler har vi i möjligaste mån tillämpat avropsavtal på komponentsidan. Detta innebär att hela komponentserier upphandlas, men att leveranser och betalningsvillkor anpassas efter vårt produktionsflöde. Med facit i hand kan vi konstatera att vi i detta avseende handlat rätt. 2017 års leveransplan från vår israeliska kund innehåller totalt nio kompletta MIL-godkända satellitantennsystem. Utöver dessa har innevarande år inletts positivt, med order redan i januari avseende två styrsystem från Indra samt en IMU-order från en tillverkare av gruvmaskiner för automatiserade gruvor.

Bolagets likvida status

2016 uppvisar ett rörelseresultat efter avskrivningar på -6,6 MSEK att jämföra med 2015 som summerades till -35 MSEK. I vår prognos för 2016 räknade vi med serieleveranser av MIL- godkända system. Detta exekverades inte då MIL-godkännandet först blev klart i december 2016. Förseningen är olycklig, i synnerhet avseende den frustration jag mottagit från många av er aktieägare. Affärsmässigt, i hur våra kunder reagerat ser vi dessbättre inga negativa effekter, snarare tvärtom. Den uteblivna intäktsmassan har i enlighet med vad som kommunicerades i rapporten för det tredje kvartalet lånekompenserats till den grad att den löpande driften inte på något vis äventyrats. Ägarlån från vår huvudägare Reidar Östman om 1 MSEK har upptagits i december 2016. Ytterligare lån om totalt 2 MSEK har under årets första två månader upptagits från annan aktieägare. För att säkerställa samtliga åtaganden, där serieleveranser och deltagande i presumtiva samarbeten ingår, förs löpande finansieringsdiskussioner mellan bolaget och några större aktieägare. Flera av våra större aktieägare har ställt sig välvilliga till att på olika sätt ge bolaget det finansiella stöd som krävs innan bolaget är självförsörjande.

Framtidsutsikter med MIL-godkänd P9/Ku100 som grund

Intresset från omvärlden är alltjämt påtagligt. Vi för pågående diskussioner runt samarbeten och strategiska allianser, där vår samlande bedömning är måttligt goda förutsättningar för genombrott. Vårt mål är att implementera P9:an i redan väl fungerande och välrenommerade försäljningsorganisationer. Kan P9:an som bas bli ett förstahandsalternativ för en större systemintegratör så anser jag att vi har en mycket stabil grund för värdebygge. Vi har även registrerat ett ökat intresse för vårt dotterbolag AIMS produkter. Då beslutsprocesserna ofta är både långa och omgärdade av stor sekretess har vi valt att ytterst sparsamt kommentera detta genom pressmeddelande.

Avslutningsvis vill jag min vana trogen ta tillfället i akt och rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare för ännu ett kvartal tillika med ett helår, som i vanlig ordning ställt höga krav på arbetsmoral och kompetens. Utan er hängivenhet och järnvilja att dra detta i mål skulle vi aldrig vara där vi nu är. För oss aktieägare ser jag en potentiellt händelserik vår i antågande.

Andreas Adelgren, Vd

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

(För fullständig bokslutskommuniké se bifogad fil)

2017-02-27 08.30

För mer information, kontakta:
Andreas Adelgren, VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), 072-73 74 317, andreas@astg.se

2017-12-18
Regulatorisk

ASTG har efter en längre tids förhandlingar erhållit en order omfattande leveranser av militärklassade VSAT-antenner för fartyg och tillhörande tjänster till ett värde av cirka 2,9 miljoner USD, motsvarande cirka 25 miljoner SEK, för leverans huvudsakligen under andra halvåret 2018. Ordern innefattar även optioner för inköp av ytterligare antenner, tjänster och utrustning till ett värde av omkring 0,8 miljoner USD, motsvarande omkring 6,8 miljoner SEK, huvudsakligen för leveranser planerade efter 2018.

2017-11-27
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2017 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,4 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK (-1,9 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,5 MSEK (- 3,3 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,007 SEK (- 0,012 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 MSEK (3,0 MSEK)
2017-11-16
Regulatorisk

ASTG har kommit överens med existerande långivare om en förlängning av konvertibla skuldebrev uppgående till 15 MSEK samt återbetalning av reverslån uppgående till 1 MSEK, jämte avtalad ränta, tills 30 juni 2018. Ytterligare finansiering har samtidigt överenskommits med en investerargrupp genom reverslån uppgående till 5,5 MSEK till en årsränta om 1% och med förfallodag den 30 juni 2018.

2017-10-30
Regulatorisk

ASTG har erhållit en ny order på två styrsystem från sin spanska partner Indra Sistemas, S.A. med leverans under innevarande år. Ordern är en del av det samarbetsprojekt som ASTG och Indra bedriver avseende X/Ka-bandsantenner baserat på P7 plattformen.

2017-08-28
Regulatorisk
Andra kvartalet 2017 (samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (4 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (3,0 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3,2 MSEK (1,4 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,009 SEK (0,005 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 MSEK (-8,3 MSEK)
 • Soliditeten har stärkts genom emissioner från negativ till 37%
2017-06-09
Regulatorisk

Styrelsen för ASTG har, med stöd från sitt bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en kvittningsemission och en riktad emission för att stärka företagets kassa och det egna kapitalet. Kvittningsemissionen omfattar 41 400 000 aktier till kursen 0,15 kr per aktie och slutreglerar reverslån från Gunnar Syk och Joakim Ilemark om totalt 6 210 000 kr (Kapitalbelopp 6 MSEK, Ränta 210 000 kr). Den riktade emissionen uppgår till 3,95 MSEK genom kontant likvid och omfattar 26 333 333 aktier till kursen 0,15 kr per aktie. Emissionen görs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och riktas till en mindre grupp finansiella investerare. Det totala antalet aktier efter dessa emissioner kommer att uppgå till 371 231 528 aktier.

2017-05-29
Regulatorisk

Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 MSEK (0,9 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,3 MSEK (-1,6 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (-2,9 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,005 SEK (-0,012 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 MSEK (-2,2 MSEK)
2017-03-23
Regulatorisk
2017-03-16
Regulatorisk

ASTG AB har per denna dag genomfört årsstämma för räkenskapsåret 2016. Plats Memory Hotell Kista.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.