Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2016 ASTG

Fjärde kvartalet: oktober-december (jämfört med samma period 2015)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 MSEK (*)
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (*)
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -2,7 Mkr (*)
  • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,01 Kr (*)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 MSEK (0,8 MSEK)

(*) Jämförelsetal irrelevanta eller saknas helt

Helår 2016 (helår 2015)

  • Nettoomsättningen uppgick till 6,4 MSEK (6,7 MSEK)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -2,0 MSEK (-29 MSEK)
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -6,6 MSEK (-35,4 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till - 0,02 Kr (-0,15 Kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 MSEK (-13,7 MSEK)

VD-kommentar

Bästa aktieägare,

2016 var ett händelserikt, spännande och avgörande år för ASTG. Vårt egenutvecklade satellitantennssystem, P9/Ku100-MIL skulle genom omfattande oberoende MIL-tester hos SAAB, Bofors och Jan Linders bevisa sin förträfflighet, eller för den delen det motsatta. Testerna inkluderade dessutom en detaljerad kravspecifikation, sammansatt av vår israeliska kund, i nära samråd med slutanvändaren. Efter kännbar försening kunde vi i början av december meddela marknaden att fullständigt MIL-godkännande erhållits. För första gången i bolagets historia finns nu alltså en godkänd produkt med funktionalitet och prestanda av yttersta världsklass.

Parallellt med detta har vi gjort vårt yttersta för att ära det återvunna samarbetet med vår spanska partner, Indra Sistemas S.A., vilket bland annat resulterat i leverans av totalt 12 stycken styrsystem. Styrsystemen är en komplex nyckelkomponent i satellitantennsystemet och består av bland annat FOG-IMU:er (Fiberoptiska gyron), TDU-kort samt mjukvara. Den oerhört avancerade mjukvarustrukturen är en i sammanhanget betydelsefull försäkring för ASTG, då den är mycket svår för utomstående att kopiera.

ASTG har under året arbetat fortsatt aktivt med att bygga upp en personell struktur där innovationsanda och stort engagemang är ledord.

Från forskning och utveckling till serietillverkning

Vi har under hösten 2016 parallellt med MIL-testerna arbetat målmedvetet med säkerställande av dokumentation samt komponentsförsörjning under devisen att 2017 är året då ASTG på allvar skall påbörja den sedan länge efterlängtade industrifasen. För att upprätthålla uthålligt godtagbara marginaler har vi i möjligaste mån tillämpat avropsavtal på komponentsidan. Detta innebär att hela komponentserier upphandlas, men att leveranser och betalningsvillkor anpassas efter vårt produktionsflöde. Med facit i hand kan vi konstatera att vi i detta avseende handlat rätt. 2017 års leveransplan från vår israeliska kund innehåller totalt nio kompletta MIL-godkända satellitantennsystem. Utöver dessa har innevarande år inletts positivt, med order redan i januari avseende två styrsystem från Indra samt en IMU-order från en tillverkare av gruvmaskiner för automatiserade gruvor.

Bolagets likvida status

2016 uppvisar ett rörelseresultat efter avskrivningar på -6,6 MSEK att jämföra med 2015 som summerades till -35 MSEK. I vår prognos för 2016 räknade vi med serieleveranser av MIL- godkända system. Detta exekverades inte då MIL-godkännandet först blev klart i december 2016. Förseningen är olycklig, i synnerhet avseende den frustration jag mottagit från många av er aktieägare. Affärsmässigt, i hur våra kunder reagerat ser vi dessbättre inga negativa effekter, snarare tvärtom. Den uteblivna intäktsmassan har i enlighet med vad som kommunicerades i rapporten för det tredje kvartalet lånekompenserats till den grad att den löpande driften inte på något vis äventyrats. Ägarlån från vår huvudägare Reidar Östman om 1 MSEK har upptagits i december 2016. Ytterligare lån om totalt 2 MSEK har under årets första två månader upptagits från annan aktieägare. För att säkerställa samtliga åtaganden, där serieleveranser och deltagande i presumtiva samarbeten ingår, förs löpande finansieringsdiskussioner mellan bolaget och några större aktieägare. Flera av våra större aktieägare har ställt sig välvilliga till att på olika sätt ge bolaget det finansiella stöd som krävs innan bolaget är självförsörjande.

Framtidsutsikter med MIL-godkänd P9/Ku100 som grund

Intresset från omvärlden är alltjämt påtagligt. Vi för pågående diskussioner runt samarbeten och strategiska allianser, där vår samlande bedömning är måttligt goda förutsättningar för genombrott. Vårt mål är att implementera P9:an i redan väl fungerande och välrenommerade försäljningsorganisationer. Kan P9:an som bas bli ett förstahandsalternativ för en större systemintegratör så anser jag att vi har en mycket stabil grund för värdebygge. Vi har även registrerat ett ökat intresse för vårt dotterbolag AIMS produkter. Då beslutsprocesserna ofta är både långa och omgärdade av stor sekretess har vi valt att ytterst sparsamt kommentera detta genom pressmeddelande.

Avslutningsvis vill jag min vana trogen ta tillfället i akt och rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare för ännu ett kvartal tillika med ett helår, som i vanlig ordning ställt höga krav på arbetsmoral och kompetens. Utan er hängivenhet och järnvilja att dra detta i mål skulle vi aldrig vara där vi nu är. För oss aktieägare ser jag en potentiellt händelserik vår i antågande.

Andreas Adelgren, Vd

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

(För fullständig bokslutskommuniké se bifogad fil)

2017-02-27 08.30

För mer information, kontakta:
Andreas Adelgren, VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), 072-73 74 317, andreas@astg.se

2018-01-30
Regulatorisk

ASTG och den systemleverantör som utvärderar ASTGs förslag till IMU-lösning i den omfattande volymupphandling, som vi tidigare informerat om, har skrivit under ett intentionsavtal, ett så kallat "Letter of Intent", beträffande utveckling av prototyper för tester som beräknas ske under andra kvartalet 2018.

2018-01-24
Regulatorisk

ASTG AB har per denna dag genomfört extra bolagsstämma på Memory Hotel i Kista

2018-01-12
Regulatorisk

I samband med publik information från bolaget 2017-12-18 avseende planerad företrädesemission utlovades även separat kommunikation runt strategiska ställningstaganden. Vad som i huvudsak åsyftades är det eventuella behovet av en stark industriell partner.

2018-01-09
Regulatorisk

Förslaget till emissionsvillkor som tidigare kommunicerats i punkt 9 i kallelsen till extra bolagsstämma den 24 januari 2018 justeras enligt följande:

2018-01-08
Regulatorisk

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG om en erhållen order av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel samt om en planerad emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna om cirka 24 miljoner kronor. Emissionen syftar till att säkerställa leveranskapaciteten för Israelordern, sänka skuldsättningen samt att med oförminskad styrka gå vidare i ett omfattande upphandlingsprojekt avseende IMU-er (Inertial Measurement Unit eller Tröghetssensorsystem på svenska).

2018-01-02
Regulatorisk

I pressmedelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLESLSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 9, Beslut om emission av aktier:

2017-12-21
Regulatorisk

I pressmeddelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 5C;

2017-12-18
Regulatorisk
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.15 och avbryts när stämman öppnas. Under registreringen bjuds det på lättare förtäring.
2017-12-18
Regulatorisk

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

2017-12-18
Regulatorisk

ASTG har efter en längre tids förhandlingar erhållit en order omfattande leveranser av militärklassade VSAT-antenner för fartyg och tillhörande tjänster till ett värde av cirka 2,9 miljoner USD, motsvarande cirka 25 miljoner SEK, för leverans huvudsakligen under andra halvåret 2018. Ordern innefattar även optioner för inköp av ytterligare antenner, tjänster och utrustning till ett värde av omkring 0,8 miljoner USD, motsvarande omkring 6,8 miljoner SEK, huvudsakligen för leveranser planerade efter 2018.

<<
1
2
3
4
...
24
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.