Pressmeddelanden

ASTG planerar en till 50% garanterad företrädesemission om cirka 24 miljoner SEK

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

"ASTG är nu med erhållen inköpsorder från kund i Israel avseende bolagets egenutvecklade satellitantenn KU 100-MIL redo att påbörja industrifasen. Inköpsordern är ett tydligt bevis för produktens förträfflighet och dess konkurrenskraft avseende prestanda/pris. Emissionslikviden kommer att utöver säkerställd produktionskapacitet för israelordern även minska bolagets skuldsättning samt förstärka ASTG:s chanser till order i den pågående omfattande upphandlingen av IMU:er. Vi vill dock agera snabbt och kraftfullt för att skapa ökat handlingsutrymme och därför garanteras denna nyemission till över 50% ", säger Claes Lindqvist, styrelseordförande i ASTG AB.

ASTG:s styrelse ser goda affärsmöjligheter för de båda verksamheterna avseende såväl den befintliga kundbasen som den potentiella. För att säkerställa att båda verksamheterna har kapacitet och beredskap att tillvarata affärsmöjligheter på både kort och längre sikt föreslår ASTG:s styrelse att stärka kapitalstrukturen genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

"Med en välfylld kassa samt lägre skuldsättning får vi en finansiell styrka och skapar bra förutsättningar för verksamheten både i nutid och framöver", säger Ulf Sundqvist, VD för ASTG. "Den upphandling i vilken vi deltar gällande IMU:er är verkligen en potentiell game changer", tillägger Ulf Sundqvist.

Garanti och teckningsåtagande
ASTG:s huvudaktieägare Reidar Östman, via R-Östman Invest AB representerande 13,5% av kapitalet och rösterna i ASTG, har förbundit sig att rösta för och teckna sin del av nyemissionen. Vidare har styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning och förre VD:n Andreas Adelgren tillsammans med icke namngivna investerare i avtal med ASTG åtagit sig att teckna maximalt 50% av de aktier som eventuellt inte tecknas av övriga aktieägare.

Preliminär tidplan
En extra bolagsstämma planeras äga rum i januari 2018 för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen, ändrad bolagsordning samt andra formella förutsättningar för genomförandet av nyemissionen. Dessutom kommer ett antal strategiska ställningstaganden att framläggas inför den extra bolagsstämman genom separat kommunikation. En mer detaljerad tidplan samt kallelse innehållande agenda kommer att presenteras inom kort.

Rådgivare
ASTG har anlitat Eminova Fondkommission AB som emissionsinstitut avseende nyemissionen. 

18 december 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Ulf Sundqvist, tf VD
Telefon: 073-041 2099
e-post: ulf.sundqvist@astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2018-04-18
Regulatorisk

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget kommit överens med en grupp vidtalade investerare om att genomföra en riktad konvertibelemission om maximalt 6,5 MSEK.

2018-03-21
Regulatorisk

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, ASTG MTF BT, är den 26 mars 2018. De nya aktierna kommer att synas på VP-konton och depåer den 3 april 2018.

2018-03-20

Försäljningssamarbetet med DataPath fortsätter att generera intresse från nya kunder och systemleverantörer. ASTGs utvecklingschef Jan Otterling deltog i "SATELLITE 2018", 12-15 mars, i Washington som stöd för DataPaths försäljningsorganisation och kunde notera ett ökat intresse för ASTGs marina VSAT-antenner. DataPath har genom sina etablerade kontakter inom den militära kommunikationsindustrin utmärkta möjligheter att nå ut till användare och systemleverantörer, vilka också är ASTGs målgrupp.

2018-03-13
Regulatorisk

ASTG har erhållit ytterligare en order på styrsystem samt en order på reservdelar från sin spanska partner Indra Sistemas S.A. för leverans under andra kvartalet innevarande år. Beställningarna som uppgår till ett värde av drygt 1 MSEK är ett resultat av det samarbetsprojekt som ASTG och Indra bedriver avseende X/Ka-bandsantenner baserat på P7 plattformen.

2018-03-12
Regulatorisk

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på de ägarförhållanden som gäller efter nyligen avslutad företrädesemission och består av Otto Persson som representerar sig själv (5,98%) och Reidar Östman (14,1%), Andreas Adelgren som representerar Gunnar Syk (8,32%), Johannes Svensson (2,85%) och Joakim Ilemark (2,38%) samt Leif Daruk som representerar många mindre aktieägare.

2018-02-26
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober-december (jämfört med samma period 2016)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,3 MSEK (1,1)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,7 MSEK (-1,5)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,0 MSEK (-3,2)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,01 SEK (-0,01)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 MSEK (0,5 MSEK)

Helår: januari-december (jämfört med samma period 2016)

  • Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (6,4 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -8,2 MSEK (-2,0 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finans. poster uppgick till -11,8 MSEK (-7,1 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,03 SEK (-0,03 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,7 MSEK (-7,0 MSEK)
2018-02-21
Regulatorisk

Den 19 februari avslutades teckningstiden för ASTGs nyemission med företrädesrätt. Emissionen som uppgick till högst ca 22,3 MSEK tecknades till ca 89 % eller motsvarande ca 19,8 MSEK. Av dessa tecknades 123 192 474 aktier vilket motsvarar ca 7,4 MSEK med stöd av teckningsrätter. 23 709 252 aktier eller motsvarande ca 1,4 MSEK tecknades utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget motsvarar detta en teckningsgrad om ca 45 %. Resterande del om ca 11 MSEK tecknades genom kvittning i enlighet med de garantier som kommunicerats i emissionsmemorandumet.

2018-02-13
Regulatorisk

ASTG har erhållit en order för leverans av prototypenheter från den systemleverantör som utvärderar ASTGs förslag till IMU-lösning i en omfattande volymupphandling som vi tidigare informerat om. Ordervärdet är 90 KSEK och leverans beräknas ske under andra kvartalet 2018 till stöd för tester som nu beräknas ske under andra och tredje kvartalet 2018.

2018-02-02
Regulatorisk

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) offentliggör memorandum för nyemission som styrelsen föreslagit och som godkändes av en enhällig extra bolagsstämma den 24 januari 2018.

1
2
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.