Pressmeddelanden

ASTG offentliggör årsredovisning med förtydligande om upplysning kring väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift och anmärkning

Årsredovisningen samt revisorberättelsen från PWC kommer nu i dess helhet att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Se även bifogat dokument.

Styrelsen för Advanced Stabilized Technology Group AB (publ) ("ASTG") vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret finns väsentliga osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift och anmärkningar enligt nedan.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på styrelsens och verkställande direktörens uttalande i förvaltningsberättelsen "förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer" om bolagets finansiering av verksamheten. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av 2016 till 1,4 Mkr och dess kortfristiga skulder till ca 25 Mkr.

Under 2017 har bolaget erhållit lån om 2 MSEK i enlighet med en muntlig överenskommelse mellan bolaget och större aktieägare. Överenskommelsen innebär att de avser säkerställa finansieringen av industrifasen till dess att kassaflödet från verksamheten blir positivt. Bolaget bedömer att det utöver de 2 MSEK som erhållits, behövs ytterligare lån eller tillskott i storleksordning 5 MSEK för att säkerställa rörelsekapitalbehovet för 2017.

Utöver rörelsekapitalbehovet så finns konvertibla skuldebrev om 20 MSEK som förfaller till betalning eller kvittning mot aktier den 31 mars 2017. Bolaget arbetar med alternativa lösningar då teckningskursen om 2 kr indikerar att det inte är sannolikt att konvertibler omvandlas till aktier. De alternativ som diskuteras avser förlängning eller kvittning. Som framgår ovan så finns ett antal osäkerhetsmoment rörande den framtida finansiering som är beroende av framtida händelser. Ovanstående medför att det kan finnas betydande tvivel för bolagets fortsatta drift. Bolaget bedömer att det finns goda möjligheter till lösningar av finansieringen med en numera färdigställd och MIL godkänd produkt samt stora välrenommerade kunder. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Anmärkning
Utan att det påverkar våra uttalanden så vill vi anmärka på att skatter och avgifter inte har betalats i tid under året. Försummelserna har dock inte medfört någon väsentlig skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Vd Andreas Adelgren lämnar följande kommentar:

Vid upprättandet av denna skrivelse har avtal slutits och undertecknats gällande konvertibler inklusive ränta a 5,5 MSEK. Kontant ersättning kommer inte att krävas för denna del av konvertiblerna vid förfall den 31 mars 2017. Vidare har bolaget slutit en överenskommelse med en långivare som senast fredagen den 3 mars tillskjuter 4 MSEK i form av reverslån.

2 mars 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Vd Andreas Adelgren
Telefon: 072-73 74 317

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

2017-10-30
Regulatorisk

ASTG har erhållit en ny order på två styrsystem från sin spanska partner Indra Sistemas, S.A. med leverans under innevarande år. Ordern är en del av det samarbetsprojekt som ASTG och Indra bedriver avseende X/Ka-bandsantenner baserat på P7 plattformen.

2017-10-16

ASTG har beslutat att flytta sin verksamhet till lokaler på samma adress som DataPath International AB (DataPath) utnyttjar på Vågögatan 6 i Kista. Flytten kommer att genomföras under hösten 2017. Lokalerna, som specialanpassats för DataPath's antennverksamhet, är också mycket väl anpassade för den verksamhet som ASTG bedriver.

2017-08-28

ASTG, en utvecklare av marina satellitantenner av militär standard, meddelade idag att företaget har tecknat avtal med DataPath, Inc., en ledande leverantör av lösningar för fjärrkommunikation och informationsteknologi till flyg- och mediaindustri, statliga kunder och kritiska infrastrukturmarknader, avseende samarbete om försäljning och distribution av ASTG's stabiliserade VSAT-antenner. Avtalet innebär att ett flertal Ku-band, Ka-band och "dual-band" lösningar från ASTG görs tillgängliga för DataPath's kunder.

2017-08-28

ASTG, a developer of military-grade maritime satellite antennas, announced today that the company has signed an agreement with DataPath, Inc., a leading provider of remote communications and information technology solutions to the aerospace, broadcast, government and critical infrastructure markets, to cooperate regarding sales and distribution of ASTG's stabilized VSAT antennas. Under the agreement, a number of Ku-band, Ka-band, and dual- band solutions from ASTG will be made available to DataPath's customers.

2017-08-28
Regulatorisk
Andra kvartalet 2017 (samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (4 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (3,0 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3,2 MSEK (1,4 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,009 SEK (0,005 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 MSEK (-8,3 MSEK)
 • Soliditeten har stärkts genom emissioner från negativ till 37%
2017-08-23

ASTG och har tecknat ett återförsäljaravtal avseende försäljning och distribution av ASTG's stabiliserade VSAT-antenner med en ansedd leverantör av VSAT-produkter för markbaserade användare. Företaget har ett omfattande internationellt försäljningsnätverk som riktar in sig på samma kundkategorier som ASTG vill nå ut till. Våra VSAT-produkter för den marina marknaden och återförsäljarens egna produkter för användare på land kompletterar varandra väl och vi är mycket entusiastiska över vad detta samarbete kan ge i framtiden.

2017-08-02

Vi har nu kommit så långt i vår gemensamma analys med kunden av resultatet från sjötesterna i Israel av vår antenn att vi kan lämna en kort statusuppdatering över projektet.

2017-07-07

På senaste tiden har vi fått många förfrågningar om kommande leveranser, hur våra kundprojekt utvecklar sig och hur vi ser på aktiekursutvecklingen.

2017-06-09
Regulatorisk

Styrelsen för ASTG har, med stöd från sitt bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en kvittningsemission och en riktad emission för att stärka företagets kassa och det egna kapitalet. Kvittningsemissionen omfattar 41 400 000 aktier till kursen 0,15 kr per aktie och slutreglerar reverslån från Gunnar Syk och Joakim Ilemark om totalt 6 210 000 kr (Kapitalbelopp 6 MSEK, Ränta 210 000 kr). Den riktade emissionen uppgår till 3,95 MSEK genom kontant likvid och omfattar 26 333 333 aktier till kursen 0,15 kr per aktie. Emissionen görs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och riktas till en mindre grupp finansiella investerare. Det totala antalet aktier efter dessa emissioner kommer att uppgå till 371 231 528 aktier.

2017-05-29
Regulatorisk

Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 MSEK (0,9 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,3 MSEK (-1,6 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (-2,9 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,005 SEK (-0,012 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 MSEK (-2,2 MSEK)
<<
1
2
3
4
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.