Pressmeddelanden

ASTG offentliggör årsredovisning med förtydligande om upplysning kring väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift och anmärkning

Årsredovisningen samt revisorberättelsen från PWC kommer nu i dess helhet att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Se även bifogat dokument.

Styrelsen för Advanced Stabilized Technology Group AB (publ) ("ASTG") vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret finns väsentliga osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift och anmärkningar enligt nedan.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på styrelsens och verkställande direktörens uttalande i förvaltningsberättelsen "förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer" om bolagets finansiering av verksamheten. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av 2016 till 1,4 Mkr och dess kortfristiga skulder till ca 25 Mkr.

Under 2017 har bolaget erhållit lån om 2 MSEK i enlighet med en muntlig överenskommelse mellan bolaget och större aktieägare. Överenskommelsen innebär att de avser säkerställa finansieringen av industrifasen till dess att kassaflödet från verksamheten blir positivt. Bolaget bedömer att det utöver de 2 MSEK som erhållits, behövs ytterligare lån eller tillskott i storleksordning 5 MSEK för att säkerställa rörelsekapitalbehovet för 2017.

Utöver rörelsekapitalbehovet så finns konvertibla skuldebrev om 20 MSEK som förfaller till betalning eller kvittning mot aktier den 31 mars 2017. Bolaget arbetar med alternativa lösningar då teckningskursen om 2 kr indikerar att det inte är sannolikt att konvertibler omvandlas till aktier. De alternativ som diskuteras avser förlängning eller kvittning. Som framgår ovan så finns ett antal osäkerhetsmoment rörande den framtida finansiering som är beroende av framtida händelser. Ovanstående medför att det kan finnas betydande tvivel för bolagets fortsatta drift. Bolaget bedömer att det finns goda möjligheter till lösningar av finansieringen med en numera färdigställd och MIL godkänd produkt samt stora välrenommerade kunder. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Anmärkning
Utan att det påverkar våra uttalanden så vill vi anmärka på att skatter och avgifter inte har betalats i tid under året. Försummelserna har dock inte medfört någon väsentlig skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Vd Andreas Adelgren lämnar följande kommentar:

Vid upprättandet av denna skrivelse har avtal slutits och undertecknats gällande konvertibler inklusive ränta a 5,5 MSEK. Kontant ersättning kommer inte att krävas för denna del av konvertiblerna vid förfall den 31 mars 2017. Vidare har bolaget slutit en överenskommelse med en långivare som senast fredagen den 3 mars tillskjuter 4 MSEK i form av reverslån.

2 mars 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Vd Andreas Adelgren
Telefon: 072-73 74 317

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

2018-01-12
Regulatorisk

I samband med publik information från bolaget 2017-12-18 avseende planerad företrädesemission utlovades även separat kommunikation runt strategiska ställningstaganden. Vad som i huvudsak åsyftades är det eventuella behovet av en stark industriell partner.

2018-01-09
Regulatorisk

Förslaget till emissionsvillkor som tidigare kommunicerats i punkt 9 i kallelsen till extra bolagsstämma den 24 januari 2018 justeras enligt följande:

2018-01-08
Regulatorisk

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG om en erhållen order av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel samt om en planerad emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna om cirka 24 miljoner kronor. Emissionen syftar till att säkerställa leveranskapaciteten för Israelordern, sänka skuldsättningen samt att med oförminskad styrka gå vidare i ett omfattande upphandlingsprojekt avseende IMU-er (Inertial Measurement Unit eller Tröghetssensorsystem på svenska).

2018-01-02
Regulatorisk

I pressmedelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLESLSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 9, Beslut om emission av aktier:

2017-12-21
Regulatorisk

I pressmeddelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 5C;

2017-12-18
Regulatorisk
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.15 och avbryts när stämman öppnas. Under registreringen bjuds det på lättare förtäring.
2017-12-18
Regulatorisk

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

2017-12-18
Regulatorisk

ASTG har efter en längre tids förhandlingar erhållit en order omfattande leveranser av militärklassade VSAT-antenner för fartyg och tillhörande tjänster till ett värde av cirka 2,9 miljoner USD, motsvarande cirka 25 miljoner SEK, för leverans huvudsakligen under andra halvåret 2018. Ordern innefattar även optioner för inköp av ytterligare antenner, tjänster och utrustning till ett värde av omkring 0,8 miljoner USD, motsvarande omkring 6,8 miljoner SEK, huvudsakligen för leveranser planerade efter 2018.

2017-11-27
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2017 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,4 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK (-1,9 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,5 MSEK (- 3,3 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,007 SEK (- 0,012 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 MSEK (3,0 MSEK)
<<
1
2
3
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.