Pressmeddelanden

ASTG offentliggör årsredovisning för 2014 med förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen

Styrelsen för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG") vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret för verksamhetsåret 2014 finns upplysning av särskild betydelse och anmärkningar enligt nedan.

Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på styrelsens och verkställande direktörens uttalande, i förvaltningsberättelsen under avsnittet "väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer", om bolagets finansieringssituation. Bolagets likvida medel var vid utgången av 2014 0,0 Mkr. För att hantera kortsiktiga behov av likviditet efter 2014 års förluster har styrelsen och VD för avsikt att genomföra emissioner av aktier inom ramen för avtalet med GEM samt erhålla kapital från externa finansiärer. Enligt vår bedömning är det av väsentlig betydelse att dessa planerade åtgärder, vid behov, genomförs för att säkerställa bolagets rörelsekapitalfinansiering och fortsatta drift.

Anmärkningar

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi anmärka på att bolagets styrelse och VD brustit i att organisera den interna kontrollen över redovisningen på ett betryggande sätt, vilket innebär en överträdelse av 8 kap. 4 § aktiebolagslagen. Detta har medfört: - att årsredovisning ej kunnat avlämnas inom lagstadgad tid - att årsstämman 2015 inte kunnat avhållas inom lagstadgad tid - att väsentliga justeringar har skett i resultaträkning och finansiell ställning för koncernen efter tiden för avlämnade av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014. Justeringarna avser främst intäktsavräkning i bolagets fastprisprojekt. - att bolagets mellanhavande gentemot det närstående bolaget ExeoTech Invest inte kunnat följas upp på ett betryggande sätt. Vi vill även anmärka på att bolagets styrelseledamöter Henrik von Essen samt Fredrik Nygren den 26 mars 2014 tecknat ett avtal om borgensförbindelse för det närstående bolaget ExeoTech Invest AB. Avtalet har tecknat i strid med jävsreglerna i 8 kap 23 § aktiebolagen och är därmed ogiltigt.

Avvikelser från bokslutskommunikén

Sedan bokslutskommunikén avgivits så har bolaget valt att belasta 2014 års resultat med ett antal engångskostnader, vilket påverkat resultat negativt enligt nedan. I tillägg har det i samband med årsredovisning och en förändrad kontraktsstruktur med framförallt IAI medfört ändrade principer för intäktsavräkning i fastprisprojekt. Detta har påverkat intäkterna negativt utan att det haft någon större resultatpåverkan. På följande punkter avviker därför årsredovisningen från bokslutskommunikén.

Redovisade intäkter uppgår till 18,0 MESK mot tidigare 22,8 MSEK, vilket framförallt beror på förändrad kontraktsstruktur för fastprisprojekt som redovisas enligt successiv vinstavräkning där en förändrad kontraktsstruktur innebär att en större del av intäkterna mot tidigare utfaller i samband med leveranser och inte under utvecklingsfasen.

Det slutliga rörelseresultatet i årsredovisningen är -30,9 MSEK jämfört med redovisat utfall i boksluts- kommunikén om -25,8 MSEK. Avvikelsen förklaras framförallt av att bolaget sedan boksluts- kommunikén valt att skriva bort samtliga produktionsrelaterade tillgångar i Singapore samt att samtliga uppsägningskostnader nu belastar resultatet för 2014. Detta medför även att resultat efter finansiella kostnader avviker från bokslutskommunikén. Resultat efter finansiella kostnader uppgår enligt årsredovisningen till -32,7 MSEK mot tidigare redovisat -28,1 MSEK i bokslutskommunikén.

STOCKHOLM, SVERIGE, 15 juli 2015

Styrelsen

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se
Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se
Tel: 08-705 95 00

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

2015-08-10

För en dryg vecka sedan ( läs 30/7 2015 ) avsattes styrelsen i ASTG bestående av Fredrik Nygren och Henrik Von Essen på Bolagets framflyttade årsstämma. De församlade aktieägarna, vars antal sällan tidigare skådats på någon stämma i detta Bolag var helt eniga om att NU får det vara nog. Olyckligtvis representerade varken Fredrik Nygren eller Henrik Von Essen bolaget på årsstämman så aktieägarnas kritik och säkert många frågor kom aldrig rätt personer till del. Ett sådant agerande kan inte försvaras utifrån det förtroendeuppdrag en styrelse har fått från aktieägarna.

2015-08-07

Styrelsen har per idag beslutat att förlänga svarstiden runt de tre alternativen i Avsiktsförklaringen till och med onsdagen den 12/8-15. Styrelsen har formligen blivit nedringd innevarande vecka, vilket vi absolut ser som positivt. Dock är vi ytterst begränsade då vi bara är tre till antalet men försöker verkligen vara så behjälpliga vi bara förmår.

2015-08-05

Styrelsen har per idag beslutat att tillsätta Andreas Adelgren som tillförordnad VD för Bolaget. Orsaken till förordnandet är att den nya styrelsen som tillträdde den 30 juli ej ännu haft tid att föra diskussioner med den VD som styrelsen avsett till posten, nämligen förra VD:n Jan Otterling.

2015-08-04

Den 14 juli meddelades marknaden att R Östman Invest AB kontrollerat av huvudägaren Reidar Östman jämte Reidar Östman privat kontrollerade cirka 33% av samtliga aktier och röster i ASTG. Detta föranledde budpliktsbud alternativt försäljning av aktier inom fyra veckor så att gränsen för det gemensamma ägandet hamnar under 30%.

2015-08-03

Den nya styrelsen i ASTG väljer att kalla följande handlingsplan en avsiktsförklaring till samtliga aktieägare i ASTG. Vi är rörande överens om vem som varit förlorare under år av ouppnådda löften, uteblivna ordrar samt ett ständigt skriande behov av enorma kapitaltillskott från aktieägarna. Till dags datum har mer än 1 miljard SEK av aktieägarnas pengar försvunnit. Den 31/7 2015 meddelade vi att omgående diskussioner gällande frivilligt ackord skulle ske med fordringsägarna. Dessa diskussioner påbörjas redan denna dag.

2015-08-03

I juli kallade dåvarande styrelsen i ASTG till extra stämma efter begäran från en grupp huvudägare.

2015-07-31

Den nya styrelsen i ASTG ( se nedan ) vill vara ytterst tydlig med att vi nu påbörjar ett intensivt städnings och räddningsarbete kring Bolaget. Vår målsättning är att vända på alla stenar, besöka kunder, bena ut kända liksom säkert okända fordringar mot Bolaget samt presentera verkligheten för marknaden och Bolagets hårt prövade aktieägare. Allt som är av väsentlig karaktär för Bolaget och dess ägare skall så fort det kommer oss till del kommuniceras.

<<
1
...
19
20
21
22
...
29
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.