Pressmeddelanden

Kallelse till Årsstämma 2015

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), org.nr 556943-8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 24 juni 2015,
dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 24 juni 2015, under adress Advanced Stabilized Technologies Group AB, "Stämma", Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista eller via e-post till stamma@astg.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 24 juni 2015, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Kallelse
Kallelse har skett genom införande i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att hållas tillgänglig på bolagets hemsida: www.astg.se. Kallelsen skickas genast och utan kostnad till de aktieägare som begär det samt uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt ovan. 

STOCKHOLM, SVERIGE, 4 juni 2015

Stockholm i juni 2015
Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, styrelseordförande
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se
Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2015-07-31

Den nya styrelsen i ASTG ( se nedan ) vill vara ytterst tydlig med att vi nu påbörjar ett intensivt städnings och räddningsarbete kring Bolaget. Vår målsättning är att vända på alla stenar, besöka kunder, bena ut kända liksom säkert okända fordringar mot Bolaget samt presentera verkligheten för marknaden och Bolagets hårt prövade aktieägare. Allt som är av väsentlig karaktär för Bolaget och dess ägare skall så fort det kommer oss till del kommuniceras.

2015-07-23

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 5 augusti 2015 kl. 10.00 i lokal Isafjordsgatan 32B, 6 tr, Kista. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.

2015-07-21

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG"), org.nr 556943-8442, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

2015-07-20

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i maj 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 1,4 MSEK. Emissionen har framförallt riktats mot leverantörer men även långivare för att därigenom reducera ASTGs utestående leverantörsskulder och lån.

2015-07-15

Styrelsen för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG") vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret för verksamhetsåret 2014 finns upplysning av särskild betydelse och anmärkningar enligt nedan.

<<
1
...
14
15
16
17
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.