Pressmeddelanden

ASTG har genomfört extra bolagsstämma den 27/11 2015

Styrelsen i ASTG AB vill vara ytterst tydlig med att vi nu anser att städfasen är över. Då städningens omfattning varit så pass betydande vill vi ändå reservera oss för om det mot all förmodan skulle dyka upp något historiskt som vi inte känner till idag.

Extrastämman behandlade i huvudsak den prestationsbaserade ersättning i form av teckningsoptioner som redan var på tal vid tid för styrelsens övertagande vid årsstämman den 30 juli 2015. Samma modell har brukats för att knyta teknisk spetskompetens till bolaget, utan att behöva ta allt för stor kostnad. Även detta avhandlades och aktieägarna fick här möjlighet att säga sitt. Vd Andreas Adelgren redogjorde även för orsaken till varför en kvittningsemission hamnat på agendan. I samband med konkursen av dotterbolaget C2SAT Communication AB krävde Swedbank betalning av borgenärerna för ett lån taget av bolaget / C2SAT Communication AB.
ASTG AB var en av dessa tre borgenärer. Trots löfte från en av de andra två ( Exeotech Invest AB ) fick ASTG AB betala hela summan för att i förlängningen säkerställa inkråmen i C2SAT-bolagen. Det var här som Joakim Ilemark, Johannes Svensson och Christoffer Östman på mycket kort varsel bistod med likviditet. Joakim Ilemark har utöver detta bistått ASTG AB med 3 MSEK i villkorat aktieägartillskott utan några som helst anspråk på vare sig ränta eller erhållande av några teckningsoptioner.

Vi anser med all tydlighet att ASTG AB just nu, de närmaste månaderna är i den mest spännande fasen sedan vi tog över. Ingenting är klart förrän det är klart, men vi märker nu tydligt vilket intresse det finns för våra produkter då ASTG AB börjar uppfattas som seriöst.

Kommuniké från Extra stämman på Memory Hotell, Kista

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i ASTG (Advanced Stabilized Technologies Group AB), 556943-8442 fredag den 27 november 2015 i Kista.

Närvarande aktieägare
Upprättades bifogade företeckning över närvarande aktieägare, bilaga 1.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Övriga närvarande
Gunnar, Ek, Tobias Stråhle, Thomas Selander, Otto Persson, Sandra Noaksson

1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Nils Eriksson.

2 Val av ordförande samt protokollförare
Till ordförande valdes Gunnar Ek samt till protokollförare Sandra Noaksson.

3 Röstlängdens upprättande och godkännande
Upprättad bifogad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

4 Dagordningens godkännande
Förslag till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

5 Val av en eller två justeringsmän
Johannes Svensson och Björn Holmgren valdes till att justera dagens protokoll.

6 Stämmans sammankallande
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7 Information ifrån styrelsen
Nils Erikssons information går tillbaka 4 månader i tiden med information om vad som hänt med tidigare ledning och dåvarande VD samt hur man på bäst sätt försökt lösa den situation som uppkom i samband med tidigare ledning och VD. Man informerade även om Q2 rapporter.

8 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
   A) Riktad till bolagets styrelse eller till styrelsens närstående (bilaga 2)

   B) Utan företrädesrätt för befintliga aktieägare (bilaga 2)

Efter inledande redogörelse från VD Andreas Adelgren för bakgrunden till förslag om emission av teckningsoptioner och tillfälle till frågor från aktieägarna, beslöt bolagstämman att godkänna styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner.

Beslutet ej enhälligt då Aktiespararna röstar nej i denna fråga.

9 Förslag till beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
(Bilaga 3)

Redogörelse från Andreas Adelgren. Detta förslag är framtaget för att i första hand kvitta skulder. Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsen förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

10 Förslag till beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare
(Bilaga 3)

Efter redogörelse från Andreas Adelgren beslöt bolagsstämman godkänna styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

11 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Stämman godtar antagandet till förslag.

Aktiespararna lägger ned sin röst.

12 Stämman avslutande
Ordförande förklarade stämman avslutad.

Pressrelease 4 december 2015

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

2016-02-05

Styrelsen för ASTG, har med bemyndigande från bolagsstämman i september 2015, lyckats lösa bolagets långsiktiga finansiering genom en konvertibellösning om 10.000.000 stycken aktier med lösen i mars 2017. Lösenkursen anges till 2 kronor / aktie och konvertibeln löper med en årlig ränta på 10 %. Konvertibelpaketet är garanterat av de intressenter som idag redan finns för fullföljande av denna konvertibellösning, vilken kommer att ge bolaget 20.000.000 kr i finansiering senast nu i februari 2016.

2016-01-18

ASTG har nu tillsatt en valberedning där både stora och små aktieägare har möjlighet att få representation. Trion består av Reidar Östman, Björn Holmgren och Leif Daruk.

2016-01-18

Den 28 augusti 2015 meddelade ASTG, att det helägda dotterbolaget C2SAT Asia Pacific stod bortom all räddning. Den samlade ackumulerade förlusten i området uppgick per 2014-12-31 till cirka 27 MSEK. C2SAT Asia Pacific försattes i likvidation i enlighet med engelsk lagstiftning, så kallad "Compulsory Liquidation". På årsbasis innebar detta en direkt besparing för ASTG på över 5 MSEK. ASTG har nu definitivt avslutat Asienäventyret samt säkrat och förvärvat de materiella tillgångarna.

2016-01-15

ASTG AB kan idag meddela att långsiktigt samarbete ingåtts med spanska Indra Sistemas S.A. Initialt kommer ASTG att tillsammans med Indra leverera 10 system under 2016 till den marina marknaden i Europa. Utöver detta kommer ASTG omedelbart att ta hand om de reglerproblem på två system som ASTG levererade under 2014.

2015-12-30

Den 29 december samt idag har Andreas Adelgren, vd för ASTG AB, minskat sitt innehav med 865 000 aktier. Andreas Adelgrens aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 6 500 000 stycken.

2015-12-22

ASTG ABs förra styrelseordförande Fredrik Nygren samt styrelseledamot Henrik Von Essen har läkt en skada uppkommen under deras verksamma tid i bolaget. ( Se revisorns anmärkningar i 2014 års bokslut sista stycket sida 37 ). Det krav på cirka 3,5 MSEK som tredje part försökt att utkräva av ASTG AB, är i och med detta i sin helhet tillbakadraget och lagt till handlingarna.

<<
1
...
8
9
10
11
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.