Pressmeddelanden

ASTG har fastställt årsredovisningen för 2015

ASTG AB har nu, efter att bolagets revisorer lämnat sin revisionsberättelse, fastställt årsredovisningen för 2015. Årsredovisningen kommer nu i dess helhet finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Se även bifogat dokument.

Revisorernas revisionsberättelse avviker från standardformuleringen och är så kallat oren. I revisionsberättelsen från PWC skiljer man på perioderna för den tidigare respektive den sittande styrelsens och verkställande direktörens mandatperioder och ansvar.

Revisorernas anmärkningar hänför sig i väsentlighet till den tidigare styrelsens och verkställande direktörens mandatperiod för vilka dessa var ansvariga. Det är just detta uttalande av avvikande mening och de anmärkningar som påförts den förra ledningen som vi enligt rådande informationspolicy återger i dess helhet.

Ordinarie årsstämma 2016-03-29
Årsstämman som tidigare kommunicerats kommer att hållas enligt plan kl. 10 den 29 mars 2016. Den årsredovisning som var tänkt att offentliggöras den 11 mars blev nu levererad. Vi kommer därför på årsstämman att artigt ställa frågan om vi kan fastställa årsredovisningen eller om stämman vill skjuta upp fastställandet av årsredovisningen. Detta på grund av att årsredovisningen inte hållits tillgänglig tre veckor innan stämman.

Ytterligare en punkt på årsstämman blir att rent formellt fastställa teckningsoptionerna till de "hjältar" som var med i den första och ursprungliga räddningsaktionen. Detta räddningspaket a 10 MSEK offentliggjordes genom ett helt öppet erbjudande till befintliga liksom presumtiva aktieägare, den så kallade Avsiktsförklaringen. Räddningspaketet bestod i ett så kallat villkorat aktieägartillskott där varje inlånad krona gav rätten att i mars 2017 teckna ett styck ASTG-aktie för 5 öre.

Anledningen till att denna punkt måste tas upp ånyo är att den sittande styrelsen inte formellt har rätt att fatta detta besluta själv. ASTGs huvudägare ställer sig självklart bakom dessa hjältar och genomförandet av detta beslut!

Ytterligare en punkt som är ett led i nuvarande styrelse och lednings vilja att inte späda ut aktien ytterligare är få ett bemyndigande att fastställa de utgivna konvertibla skuldebreven som inbringat bolaget 20 MSEK och som var en förutsättning för att kunna uppvisa bolagets fortlevnad som i sin tur föranledde att ASTG-aktien togs bort från NGMs observationslista. Konvertibelkursen på konvertibellånet är satt till 2.0 kronor och har sitt förfall i mars 2017.

En ytterligare sista punkt är att stämmodeltagarna kommer tillfrågas om att ge sittande styrelse, ansvarsfullt bemyndigande om ytterligare emissioner vid händelse av exempelvis en stororder där bolagets rörelsekapital bör förstärkas, med så kallade arbetande pengar.

Grund för uttalande med avvikande mening
I 8 kap. 29 § aktiebolagslagen föreskrivs att den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

Bolaget har underlåtit att fakturera dotterbolagen för tjänster som moderbolaget löpande utfört. Den nya styrelsen har dock i november 2015 tillsett att så har skett. Skatteverket har, på grund av bolagets underlåtenhet, ifrågasatt bolagets avdragsrätt för ingående moms och krävt återbetalning av ingående moms. Skatteverket har med anledning av detta påfört bolaget skattetillägg uppgående till 219 585 kronor. Bolaget har bestridit skatteverkets beslut.

Bolaget har även haft väsentliga brister avseende den interna kontrollen. Detta har medfört att bolagets kvartalsrapporter för perioden 1 jan-31 mars, samt 1 april - 30 juni 2015 innehållit felaktig information rörande resultat och finansiell ställning. Dessa har dock rättats i efterhand.

Enligt vår uppfattning faller dessa brister inom det område som enligt ovan nämnda paragraf är den verkställande direktörens ansvar. Vår bedömning är därför att Jan Otterling, verkställande direktör under perioden 1 jan - 8 juli 2015, åsidosatt sina skyldigheter enligt ovan nämnda lagrum på ett sätt som gör att vi inte kan utesluta att agerandet kan innebära skada för bolaget.

Uttalanden respektive uttalande med avvikande mening
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter, samt den verkställande direktören för perioden 4 augusti-31 december 2015 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i stycket "Grund för uttalande med avvikande mening" avstyrker vi att den tidigare verkställande direktören Jan Otterling beviljas ansvarsfrihet.

Anmärkningar
Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på följande förhållanden.

Den 28 juni 2015 tecknade Styrelseledamöter Henrik von Essen och Fredrik Nygren ett avtal mellan bolaget och det närstående bolaget Exeotech Invest AB avseende pantsättning av en skuld som bolaget redovisats mot Exeotech Invest AB. Pantsättningen skedde till förmån för en av Exeotech Invest ABs borgenärer såsom säkerhet för en skuld. På grund av bristande kontroll kom avtalet att ange att bolagets skuld var väsentlig högre än det faktiska beloppet. Fredrik Nygren och Henrik von Essen har den 22 december ingått ny överenskommelse med borgenären och i samband med detta löst bolaget från pantsättningen och kravet från borgenären. Bolaget har därmed inte drabbats av någon väsentlig ekonomisk skada till följd av det felaktiga avtalet.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 har inte avlämnats inom lagstadgad tid och att årsstämman för 2015 inte kunnat avhållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång, vilket är ett krav enligt 7 kap 10§ aktiebolagslagen.

Vi vill även anmärka på att utgående moms inte redovisats och betalts i rätt tid. Försummelsen har inte medfört någon väsentlig skada för bolaget och har därmed inte påverkat vårt uttalande ovan avseende ansvarsfrihet.

18 mars 2016

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B,
164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

2016-08-15

ASTG AB har ingått avtal att leverera slutgodkänd P9-antenn till kund i Israel senast den 30 september 2016.

2016-07-22

ASTG AB har fått en mindre order från en kund i Israel. Ordern avser i huvudsak förstärkaruppgradering på tidigare levererat system.

2016-07-19

ASTG AB har denna dag levererat resterande 8 styrsystem av totalt 10 till en kund i Spanien. I dessa styrsystem ingår även AIMS numera serieanpassade FOG-IMU:er.

2016-06-30

De sedan en tid påbörjade MIL- och CE-testerna har löpt enligt protokoll. Många moment är slutförda och därmed godkända.

2016-06-28

Den 31 maj 2016 meddelade ASTG att bolaget erhållit en order på komponenter från en kund i Spanien. Ordern var en tilläggsorder i det samarbetsprojekt som bolagen driver runt P7-systemet.

2016-06-07

ASTG AB har levererat styrsystem till en kund i Spanien.

2016-06-02

ASTG AB har erhållit utökad order i tidigare kommunicerat samarbetsprojekt med kund i Spanien.

2016-05-30
  • Nettoomsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 0,9 MSEK (0,6 MSEK) och var för helåret 2015 6,7 MSEK.
  • De totala intäkterna inklusive aktivering för första kvartalet uppgick till 4,2 MSEK (1 MSEK) och var för helåret 2015 22,6 MSEK.
  • EBITDA för första kvartalet uppgick till -1,6 MSEK (-7,2 MSEK) och var för helåret 2015 -29 MSEK.
  • Resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -2 MSEK (-8,3 MSEK) och var för helåret 2015 -39,9 MSEK.
  • Resultatet per aktie negativt i samtliga perioder.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,2 MSEK (*) och var för helåret 2015 -13,7 MSEK.
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (*) och var för helåret 2015 -3,6 MSEK.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 15,6 MSEK (*) och var för helåret 2015 18,1 MSEK.
  • Soliditeten var vid utgången av första kvartalet 14% (*) och uppgick till 32,5% för helåret 2015.

(*) Jämförelsetal irrelevanta eller saknas helt då första kvartalet 2015 var felaktigt rapporterat och dessa poster ej var föremål för den justering som gjordes i den rättade halvårsrapporten.

2016-05-24

ASTG AB har per denna dag mottagit bekräftelse från Norrlandsfonden att den andra borgenären slutreglerat den fordran som solidariskt belastade borgenärerna vid konkursen av ASTGs dotterbolag hösten 2015.

2016-05-17

ASTG AB har per denna dag mottagit slutreglering av de totalt 5 MSEK som Exeotech Invest AB förpliktigades att betala i den skulduppgörelse som de både bolagen enades runt i slutet av 2015.

<<
1
...
5
6
7
8
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.