Pressmeddelanden

ASTG AB och GEM har ingått slutuppgörelse / ASTG and GEM have entered into a final settlement

I enlighet med vad som kommunicerats tidigare har ASTG AB:s nya styrelse och huvudägare fört en dialog med GEM Global Yield Fund LLC SCS och GEM Investments America LCC i syfte att säga upp finansieringsavtalet mellan parterna. Avtalet är nu uppsagt i enlighet med bestämmelserna i avtalet som grund.

As previously informed ASTG's new board of directors and principal owner have been in discussion with GEM Global Yield Fund LLC SCS and GEM Investments America LCC with the purpose of rescinding the financing agreement entered into by the parties.

Även om GEM har följt sina kontraktuella åtaganden har ASTGs nya aktieägare kommit fram till att andra former av finansiering skulle passa ASTGs behov bättre. ASTG har därför beslutat att förhandla om ett upphörande av finansieringsavalet med GEM.

Whilst the GEM entities have complied with all of its contractual obligations, the new ASTG's shareholders have concluded that alternative financing arrangements would better suit ASTG's financial needs. ASTG has therefore concluded that it should amicably terminate its financing arrangement with GEM.

För att med avtalet som grund komma till en slutgiltig överenskommelse har GEM accepterat en reducerad ersättning för att ställa finansieringsavtalet om 30 miljoner kr till ASTGs förfogande och parterna emellan har R-Östman Invest AB för ASTGs räkning reglerat samtliga mellanhavanden. ASTG och GEM har kommit överens om att en reducerad ersättning om 10 miljoner aktier är rimlig givet förutsättningarna. Reglering har skett genom att GEM via R-Östman Invest erhållit 10 miljoner ASTG aktier. Dessa aktier har överförts till GEM som en ett led i en slutuppgörelse av alla mellanhavanden mellan ASTG och GEM. Således kommer inga teckningsoptioner tillfalla GEM och några ytterligare anspråk finns heller inte längre mellan ASTG AB och GEM.

To be able to enter into a final settlement based on the agreement GEM has agreed to a reduced consideration for making a facility of 30 MSEK available to ASTG and R-Östman Invest AB has on behalf of ASTG settled all dealings. ASTG and GEM have agreed that a reduced consideration of 10 million shares would be reasonable in the circumstances. The settlement payment has been settled by GEM receiving the 10 million ASTG-shares via R-Östman Invest AB. These shares have been transferred to GEM as a settlement payment for all dealings between ASTG and GEM. Hence, no warrants will be issued to GEM and GEM and ASTG have no further claims on each other.

N.B. English translation is for convenience purposes only

14 oktober 2015

För mer information, kontakta:
For furhter information, contact:

Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

The Global Emerging Markets Group
Mr Warren P. Baker, III
E-mail: wbaker@gemny.com

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
About Advanced Stabilized Technologies Group AB


I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

In ASTG is the wholly owned subsidiary AIMS AB included.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

ASTG AB develops, manufacture, and sell innovative 4- axle stabilized VSAT antennas mainly for maritime installations. The company also operates a development project based on C2SATs antenna robot. C2SAT. AIMS AB develop and sell advanced innovative slowness sensor systems, IMU's that are intended for measurements of movements in three dimensions.

Bolagets säte är i Stockholm.

The commercial domicile of the company is Stockholm.

About GEM (www.gemny.com)

The Global Emerging Markets Group, www.gemny.com is a $3.4b alternative investment group having completed 365 transactions in 65 countries. The firm manages a diverse set of investment vehicles across the world. GEM's funds include: CITIC/GEM Fund; Kinderhook Industries; GEM Global Yield Fund; and GEM India.

Filer för nedladdning
2015-12-18

ASTG AB har idag erhållit en skarp förfrågan på ett antal P7:or från spanska Indra Sistemas S.A. NDA är undertecknat mellan parterna och Indras specifikation är genomgången och behandlad med gott resultat.

2015-12-07

ASTG AB har idag erhållit order på två stycken KU II 120 ( P7:or ) från franska LCDC. Slutkunden är en statlig organisation i Asien. Leverans till LCDC i Frankrike kommer att ske i mars 2016.

2015-12-04

Styrelsen i ASTG AB vill vara ytterst tydlig med att vi nu anser att städfasen är över. Då städningens omfattning varit så pass betydande vill vi ändå reservera oss för om det mot all förmodan skulle dyka upp något historiskt som vi inte känner till idag.

2015-11-27
  • Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 1,2 MSEK (4,3 MSEK) och för nio månader till 1,5 MSEK (19,2)
  • EBITDA för Q3 uppgick till -11,8 MSEK (-5,9 MSEK) och för nio månader till -22,7 MSEK (-13,0 MSEK)
  • Resultat efter finansiella poster för Q3 uppgick till -22,4 MSEK (-7,9 MSEK) och för nio månader -42,8 MSEK (-20,5 MSEK)
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten för årets första nio månader uppgick till -14,5 MSEK (-13,3 MSEK)
  • Koncernens soliditet var vid utgången av Q3 37,8% (38,0%)
2015-11-24

ASTG AB och Exeotech Invest AB har ingått slutuppgörelse där samtliga mellanhavanden en gång för alla skall regleras.

2015-11-23

ASTG AB har idag glädjen att meddela en mycket strategisk förstärkning. Lars Jehrlander kommer från och med den 1 december 2015 åta sig att vara ett stöd för styrelsen och ledningsgruppen i enlighet med arbetsordningen för att frambringa framgångar för bolaget. Lars Jehrlander arbetar idag på FMV. Kontraktet mellan ASTG AB och Lars Jehrlander löper fram till och med 31 juni 2016, men har möjlighet att förlängas.

2015-11-10

Den 22 oktober 2015 reglerade ASTG AB hela C2SAT Communications AB:s lån till Swedbank a 3.039 284,79 kronor. Som generella borgenärer stod ASTG AB, Exeotech Invest AB och Gästrike Invest AB.

<<
1
...
9
10
11
12
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.