Pressmeddelanden

ASTG guidar inför årsstämman

Intresse för bolagets produkter (P9/KU100-MIL samt AIMS IMU:er) har mottagits från många delar av världen. Detta bekräftas av konkreta order och strategiska allianser direkt relaterat till produkternas värdeskapande. Då vår satellitantenn är konstruerad efter ett modulärt system, underlättas processen påtagligt avseende möjligheten att bredda användarnyttan.

Vår bedömning, i samband med årsstämman 2016, var att ASTG:s industrifas skulle påbörjas under 2016. Ett MIL-godkännande av vårt egenutvecklade satellitantennsystem P9/Ku100-MIL planerades vara klart till sommaren 2016. En leveransplan från vår israeliska kund, som grund för serietillverkning, förväntade vi oss direkt efter MIL-godkännandet. Parallellt med detta skulle styrsystem till kund i Spanien färdigställas, produceras, levereras och implementeras.

Idag vet vi att där vi trodde att vi var gällande P9:an/KU100-MIL-systemet i slutet av 2015 var vi först 5-6 månader senare. Uppkomna MIL- och kundkrav innebar ett väsentligt ökat antal förändringspunkter, vilket resulterade i en förlängd process jämfört med den initiala planen. Färdigställandet och implementeringen av styrsystem gick över förväntan och skapade framåtdrivande aktiviteter i synnerhet i form av den värdeskapande och strategiska allians med Indra Sistemas S.A. vi kommunicerat.

Vi kan med begränsade åtgärder göra satellitantennen operativ inom alla tänkbara frekvensband. Dualbandlösningar ser vi som en stor möjlighet och det är just här den strategiska alliansen är tänkt att ge det för bolaget och aktieägarna bästa värdeskapandet.

Hanteringen av utgivna konvertibler inför upprättandet av förvaltnings och revisionsberättelse avvek från plan. Vår ambition var att i god tid före upprättandet av ovan nämnda skrivelser sluta avtal med ägarna av konvertiblerna. Avtal var endast upprättat med en av de tre konvertibelägarna (ägare av konvertibla skuldebrev a 5 MSEK) vid tid för revision. Otto Persson, ägare av konvertibler a 10 MSEK drabbades tragiskt nog av hjärtinfarkt veckan före vårt sista styrelsemöte som hölls innan författandet av revisorsutlåtandet. Otto Persson är alltjämt under vård. Vår huvudägare Reidar Östman, innehavare av de resterande konvertiblerna (5 MSEK) erbjöd sig förlängning, men då Otto Persson inte gick att kontakta enades vi om att även vänta med Reidar Östmans konvertibler till Otto Perssons tillstånd kunde verifieras och väl där lösa hela konvertibelpacken. Den 3 mars kunde vi kommunicera att konvertiblerna förlängts till sista december 2017 i enlighet med ursprungliga villkor. Dessutom stärktes kassan samma dag genom reverslån med 4 MSEK. Lånet kommer från en aktieägare som veckorna innan muntligen gav oss detta lånelöfte.

Vi anser att ASTG aldrig sett bättre ut än det gör idag:

- Färdiga produkter i form av MIL-godkänt P9/Ku100-MIL-system, Styrsystem, FOG-IMU samt traditionella IMU:er).
- Omfattande dokumentation utförd, sammanförd och idag helt i ASTG:s förvar.
- Första skarpa P9/Ku100-MIL-systemet levererat till Israel.
- Leveransplan för 2017 erhållen av dito.
- Strategisk allians med P9:an som bas med planerad första prototyp för dualband klar sommaren/hösten 2017.
- Stabilt inflöde av förfrågningar från de flesta kontinenter.
- Löfte från några aktieägare om kapitaltillskott fram till verksamheten skapat förutsättning för stabil volymsförsörjning till marknaden av företagets produkter.

Väl mött på årsstämman!

Styrelse och Vd

13 mars 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Andreas Adelgren, Vd
Telefon: 072-73 74 317

Claes Lindqvist, Styrelsens ordförande
Telefon: 0705-93 43 78

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. 

Filer för nedladdning
2017-11-27
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2017 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,4 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK (-1,9 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,5 MSEK (- 3,3 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,007 SEK (- 0,012 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 MSEK (3,0 MSEK)
2017-11-16
Regulatorisk

ASTG har kommit överens med existerande långivare om en förlängning av konvertibla skuldebrev uppgående till 15 MSEK samt återbetalning av reverslån uppgående till 1 MSEK, jämte avtalad ränta, tills 30 juni 2018. Ytterligare finansiering har samtidigt överenskommits med en investerargrupp genom reverslån uppgående till 5,5 MSEK till en årsränta om 1% och med förfallodag den 30 juni 2018.

2017-10-30
Regulatorisk

ASTG har erhållit en ny order på två styrsystem från sin spanska partner Indra Sistemas, S.A. med leverans under innevarande år. Ordern är en del av det samarbetsprojekt som ASTG och Indra bedriver avseende X/Ka-bandsantenner baserat på P7 plattformen.

2017-10-16

ASTG har beslutat att flytta sin verksamhet till lokaler på samma adress som DataPath International AB (DataPath) utnyttjar på Vågögatan 6 i Kista. Flytten kommer att genomföras under hösten 2017. Lokalerna, som specialanpassats för DataPath's antennverksamhet, är också mycket väl anpassade för den verksamhet som ASTG bedriver.

2017-08-28

ASTG, en utvecklare av marina satellitantenner av militär standard, meddelade idag att företaget har tecknat avtal med DataPath, Inc., en ledande leverantör av lösningar för fjärrkommunikation och informationsteknologi till flyg- och mediaindustri, statliga kunder och kritiska infrastrukturmarknader, avseende samarbete om försäljning och distribution av ASTG's stabiliserade VSAT-antenner. Avtalet innebär att ett flertal Ku-band, Ka-band och "dual-band" lösningar från ASTG görs tillgängliga för DataPath's kunder.

2017-08-28

ASTG, a developer of military-grade maritime satellite antennas, announced today that the company has signed an agreement with DataPath, Inc., a leading provider of remote communications and information technology solutions to the aerospace, broadcast, government and critical infrastructure markets, to cooperate regarding sales and distribution of ASTG's stabilized VSAT antennas. Under the agreement, a number of Ku-band, Ka-band, and dual- band solutions from ASTG will be made available to DataPath's customers.

2017-08-28
Regulatorisk
Andra kvartalet 2017 (samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (4 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (3,0 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3,2 MSEK (1,4 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,009 SEK (0,005 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 MSEK (-8,3 MSEK)
 • Soliditeten har stärkts genom emissioner från negativ till 37%
2017-08-23

ASTG och har tecknat ett återförsäljaravtal avseende försäljning och distribution av ASTG's stabiliserade VSAT-antenner med en ansedd leverantör av VSAT-produkter för markbaserade användare. Företaget har ett omfattande internationellt försäljningsnätverk som riktar in sig på samma kundkategorier som ASTG vill nå ut till. Våra VSAT-produkter för den marina marknaden och återförsäljarens egna produkter för användare på land kompletterar varandra väl och vi är mycket entusiastiska över vad detta samarbete kan ge i framtiden.

2017-08-02

Vi har nu kommit så långt i vår gemensamma analys med kunden av resultatet från sjötesterna i Israel av vår antenn att vi kan lämna en kort statusuppdatering över projektet.

<<
1
2
3
4
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.