Pressmeddelanden

ASTG guidar inför årsstämman

Intresse för bolagets produkter (P9/KU100-MIL samt AIMS IMU:er) har mottagits från många delar av världen. Detta bekräftas av konkreta order och strategiska allianser direkt relaterat till produkternas värdeskapande. Då vår satellitantenn är konstruerad efter ett modulärt system, underlättas processen påtagligt avseende möjligheten att bredda användarnyttan.

Vår bedömning, i samband med årsstämman 2016, var att ASTG:s industrifas skulle påbörjas under 2016. Ett MIL-godkännande av vårt egenutvecklade satellitantennsystem P9/Ku100-MIL planerades vara klart till sommaren 2016. En leveransplan från vår israeliska kund, som grund för serietillverkning, förväntade vi oss direkt efter MIL-godkännandet. Parallellt med detta skulle styrsystem till kund i Spanien färdigställas, produceras, levereras och implementeras.

Idag vet vi att där vi trodde att vi var gällande P9:an/KU100-MIL-systemet i slutet av 2015 var vi först 5-6 månader senare. Uppkomna MIL- och kundkrav innebar ett väsentligt ökat antal förändringspunkter, vilket resulterade i en förlängd process jämfört med den initiala planen. Färdigställandet och implementeringen av styrsystem gick över förväntan och skapade framåtdrivande aktiviteter i synnerhet i form av den värdeskapande och strategiska allians med Indra Sistemas S.A. vi kommunicerat.

Vi kan med begränsade åtgärder göra satellitantennen operativ inom alla tänkbara frekvensband. Dualbandlösningar ser vi som en stor möjlighet och det är just här den strategiska alliansen är tänkt att ge det för bolaget och aktieägarna bästa värdeskapandet.

Hanteringen av utgivna konvertibler inför upprättandet av förvaltnings och revisionsberättelse avvek från plan. Vår ambition var att i god tid före upprättandet av ovan nämnda skrivelser sluta avtal med ägarna av konvertiblerna. Avtal var endast upprättat med en av de tre konvertibelägarna (ägare av konvertibla skuldebrev a 5 MSEK) vid tid för revision. Otto Persson, ägare av konvertibler a 10 MSEK drabbades tragiskt nog av hjärtinfarkt veckan före vårt sista styrelsemöte som hölls innan författandet av revisorsutlåtandet. Otto Persson är alltjämt under vård. Vår huvudägare Reidar Östman, innehavare av de resterande konvertiblerna (5 MSEK) erbjöd sig förlängning, men då Otto Persson inte gick att kontakta enades vi om att även vänta med Reidar Östmans konvertibler till Otto Perssons tillstånd kunde verifieras och väl där lösa hela konvertibelpacken. Den 3 mars kunde vi kommunicera att konvertiblerna förlängts till sista december 2017 i enlighet med ursprungliga villkor. Dessutom stärktes kassan samma dag genom reverslån med 4 MSEK. Lånet kommer från en aktieägare som veckorna innan muntligen gav oss detta lånelöfte.

Vi anser att ASTG aldrig sett bättre ut än det gör idag:

- Färdiga produkter i form av MIL-godkänt P9/Ku100-MIL-system, Styrsystem, FOG-IMU samt traditionella IMU:er).
- Omfattande dokumentation utförd, sammanförd och idag helt i ASTG:s förvar.
- Första skarpa P9/Ku100-MIL-systemet levererat till Israel.
- Leveransplan för 2017 erhållen av dito.
- Strategisk allians med P9:an som bas med planerad första prototyp för dualband klar sommaren/hösten 2017.
- Stabilt inflöde av förfrågningar från de flesta kontinenter.
- Löfte från några aktieägare om kapitaltillskott fram till verksamheten skapat förutsättning för stabil volymsförsörjning till marknaden av företagets produkter.

Väl mött på årsstämman!

Styrelse och Vd

13 mars 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Andreas Adelgren, Vd
Telefon: 072-73 74 317

Claes Lindqvist, Styrelsens ordförande
Telefon: 0705-93 43 78

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. 

Filer för nedladdning
2018-01-12
Regulatorisk

I samband med publik information från bolaget 2017-12-18 avseende planerad företrädesemission utlovades även separat kommunikation runt strategiska ställningstaganden. Vad som i huvudsak åsyftades är det eventuella behovet av en stark industriell partner.

2018-01-09
Regulatorisk

Förslaget till emissionsvillkor som tidigare kommunicerats i punkt 9 i kallelsen till extra bolagsstämma den 24 januari 2018 justeras enligt följande:

2018-01-08
Regulatorisk

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG om en erhållen order av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel samt om en planerad emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna om cirka 24 miljoner kronor. Emissionen syftar till att säkerställa leveranskapaciteten för Israelordern, sänka skuldsättningen samt att med oförminskad styrka gå vidare i ett omfattande upphandlingsprojekt avseende IMU-er (Inertial Measurement Unit eller Tröghetssensorsystem på svenska).

2018-01-02
Regulatorisk

I pressmedelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLESLSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 9, Beslut om emission av aktier:

2017-12-21
Regulatorisk

I pressmeddelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 5C;

2017-12-18
Regulatorisk
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.15 och avbryts när stämman öppnas. Under registreringen bjuds det på lättare förtäring.
2017-12-18
Regulatorisk

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

2017-12-18
Regulatorisk

ASTG har efter en längre tids förhandlingar erhållit en order omfattande leveranser av militärklassade VSAT-antenner för fartyg och tillhörande tjänster till ett värde av cirka 2,9 miljoner USD, motsvarande cirka 25 miljoner SEK, för leverans huvudsakligen under andra halvåret 2018. Ordern innefattar även optioner för inköp av ytterligare antenner, tjänster och utrustning till ett värde av omkring 0,8 miljoner USD, motsvarande omkring 6,8 miljoner SEK, huvudsakligen för leveranser planerade efter 2018.

2017-11-27
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2017 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,4 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK (-1,9 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,5 MSEK (- 3,3 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,007 SEK (- 0,012 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 MSEK (3,0 MSEK)
<<
1
2
3
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.