Pressmeddelanden

Årsstämmokommuniké

ASTG AB genomförde idag tisdagen den 14 maj 2019 sin årsstämma för räkenskapsåret 2018. Platsen var Memory Hotell Kista.

Närvarande aktieägare samt övriga närvarande
Det upprättades företeckning över närvarande aktieägare.

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Claes Lindqvist.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Till ordförande valdes Eddie Exelin samt till protokollförare biträdande juristen Mathilda Frilander.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Dagordningens godkännande
Förslag till dagordning lades fram och godkändes som dagordning vid stämman.

Val av personer att justera protokollet
Gösta Nydahl valdes till att justera stämmans protokoll.

Stämmans sammankallande
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse
Styrelseledamoten David Svenn presenterade huvudpunkterna i Årsredovisningen. Bolagets revisor, Tobias Stråhle (PWC), gick igenom revisionsberättelsen samt i allmänna ordalag resultat- och balansräkningarna. Revisorn lade betoning på att bolagets balanserade utgifter för utveckling är i sin ordning samt att bolagets bedömning om att likviditeten för kommande 12 månader kommer att vara positiv är styrkt.

Information ifrån styrelsen och VD
David Svenn gick igenom det gångna året med betoning på arbetet med bolagets israeliska kund samt betydelsen av samarbetet med Datapath Inc.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultatsräkningen och koncernbalansräkningen
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Beslut om dispositioner gällande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman fastställde att den ackumulerad förlusten balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
En enhällig årsstämma beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att antalet ledamöter skal uppgå till fem stycken personer samt ingen suppleant.

Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn
Arvodet fastställdes till 200 tkr för styrelseordförande samt 100 tkr vardera till ledamöterna. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleant
Till styrelseledamöter omvaldes David Svenn, Lars Jehrlander samt nyval gjordes av Bengt Jagéus, Magnus Edman och Jonas Eklind samt nyval av David Svenn som ordförande. Claes Lindqvist avböjde omval.

Val av revisionsbolag eller revisorer
PWC AB omvaldes som revisor. PWC har meddelat att om de omväljes så kommer auktoriserade revisorn Tobias Stråhle att utses som ansvarig revisor.

Förslag om sammanläggning av aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning av Bolaget aktier i förhållandet 100:1, det vill säga 100 befintliga aktier byts ut mot en ny aktie samt att bemyndiga att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen, vilken skall infalla efter att beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket. Vidare beslutades att styrelsen ska vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Förslag till ändrad bolagsordning
En enhällig årsstämma beslutade i enlighet med styrelsen förslag om ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Beslutet innebär:

Att aktiegränser om lägst 313 750 000 stycken och högst 1 255 000 000 stycken ändras till att det totala antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 aktier fördelade på 2 (två) aktieslag, serie A och serie B.

Antalet A-aktier ska vara lägst 150 000 stycken och högst 600 000 stycken, där varje A-aktie medför 10 (tio) röster. Antalet B-aktier ska vara lägst 5 850 000 stycken och högst 23 400 000 stycken där varje B-aktie medför 1 (en) röst.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
En enhällig årsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan föreskrift om apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske för att möjliggöra förvärv, kvitta skulder och stärka bolagets egna kapital. Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Årsstämmans avslutande
Eddie Exelin avslutade årsstämman.

14 maj 2019

För mer information, kontakta:

David Svenn, styrelseordförande.
Telefon: 070 331 09 95
e-post: david.svenn@advokaterna.org 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2019-10-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943 - 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019, kl. 14.00 hos advokatbyrån Synch, Birger Jarlsgatan 6, i Stockholm.

"Som meddelades i kommunikén från extra bolagsstämma den 16 oktober 2019 måste beslutet om inrättande av incitamentsprogram för VD och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) ratificeras genom en ny extra bolagstämma. Anledningen är att stämman den 16 oktober 2019 genomfördes i Sollentuna kommun och ej i Stockholms kommun, vilket föreskrivs i bolagsordningen. ASTG ber om ursäkt för detta förbiseende. Flertalet aktieägare som närvarande vid den extra bolagsstämman den 16 oktober 2019 har tecknat fullmakt för extra bolagstämma den 7 november 2019. Styrelsen välkomnar alla aktieägare som önskar delta vid den extra stämman den 7 november 2019."

2019-10-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943 - 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 november 2019 kl. 14.00 hos advokatbyrån Synch, Birger Jarlsgatan 6, i Stockholm.

2019-10-16
Regulatorisk

ASTG AB har per den 16 oktober 2019 genomfört extra bolagsstämma på Scandic Star i Sollentuna.

2019-10-16
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2019 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,4 MSEK (1,0 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 0,4 MSEK (-2,2 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -1,2 MSEK (-2,5 MSEK)
  • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,09 SEK (-0,20 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,5 MSEK (-1,1 MSEK)

Årets första nio månader 2019 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 21,7 MSEK (3,4 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4,5 MSEK (-8,4 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -8,3 MSEK (-9,3 MSEK)
  • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,65 SEK (-0,61 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,2 MSEK (-8,3 MSEK)
2019-09-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943-8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 oktober 2019 kl. 14.00 på Scandic Star Sollentuna, mötesrum Palermo, Aniaraplatsen 8, i Sollentuna.

2019-09-26
Regulatorisk

ASTG meddelar att man levererat antenner till ett värde av omkring 8,9 MSEK till den israeliska kunden under det 3:e kvartalet 2019, vilket är i enlighet med leveransplanen för detta kvartal.

2019-09-06
Regulatorisk

ASTG har tecknat ett avtal om köp av fakturafordringar med Collector Bank för att minimerar sin exportrisk och komplettera det rörelsekapitallån som meddelades tidigare i veckan. Genom avtalet kan ASTG sälja sina kundfakturor till Collector Bank, som tar över risken och sedan får betalning från kunden på fakturadatum.

1
2
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.