Pressmeddelanden

Årsstämmokommuniké

ASTG AB har per denna dag genomfört årsstämma för räkenskapsåret 2016. Plats Memory Hotell Kista.

Närvarande aktieägare
Det upprättades företeckning över närvarande aktieägare.

Övriga närvarande
Jesper Eriksson.

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Clase Lindqvist.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Till ordförande valdes Gunnar Ek samt till protokollförare Per Stenfeldt.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Dagordningens godkännande
Förslag till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

Val av personer att justera protokollet
Reidar Östman samt Joakim Olsson valdes till att justera dagens protokoll.

Stämmans sammankallande
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse
Bolagets revisor, Tobias Stråhle (PWC) går igenom bolagets revisionsberättelse samt i allmänna ordalag bolagets resultat- och balans-räkning. Betoning lades vid bolagets utvecklingskostnader fram till färdig produkt. Tobias Stråhle var tydlig med att dessa kostnader granskats och återfinns i bolagets balansräkning som aktiverade.

Information ifrån styrelsen och VD
Claes Lindqvist gick igenom det gångna året och allt arbete som lagts ner på att dokumentera bolagets produkter samt att MIL godkännande har uppnåtts genom tuffa tester. Andreas Adelgren gav en historisk återblick hur resan sett ut för att komma dit bolaget är idag, samt poängterade att det aldrig tidigare sett bättre ut. Både Clase och Andreas tog tillfället i akt att beklaga samt be om ursäkt för den olyckliga hantering och det beklagliga läge som uppstod i samband med att inte konvertibelpaketet lyckades lösas innan förvaltnings- och revisions-berättelse presenterades för marknaden den 2 mars.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultatsräkning och koncernbalansräkning
Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernredovisning samt koncernbalansräkning.

Beslut om dispositioner gällande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman fastställde att -10,6 mkr disponeras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen bestående av: Claes Lindqvist, Erik Claesson, Nils Eriksson, Otto Persson samt för VD, Andreas Adelgren.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att antalet ledamöter skal uppgå till fyra stycken personer och antalet suppleanter till en person.

Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn
Arvodet fastställdes till 200 tkr för styrelseordförande, 100 tkr till ledamöter, inget arvode till suppleant eftersom vederbörande är anställd i bolaget samt enligt löpande räkning gällande revisorns arvode.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleant
Till styrelseordförande omvaldes Claes Lindqvist. Till styrelseledamöter omvaldes Erik Claesson och Otto Persson samt nyval av Lars Jehrlander. Till suppleant valdes Andreas Adelgren.

Val av revisionsbolag eller revisorer
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes med Tobias Stråhle som ansvarig revisor.

Förslag till ändrad bolagsordning
En enhällig årsstämma beslutade i enlighet med styrelsen förslag om ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Beslutet innebär:

Att nuvarande aktiekapitalgränser om lägst 1 914 000 kronor och högst 7 656 000 kronor ändras till att aktiekapitalet utgör lägst 2 392 500 kronor och högst 9 570 000 kronor samt

att aktiegränser om lägst 80 000 000 stycken och högst 320 000 000 stycken ändras till att antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
En enhällig årsstämma beslutade att bemyndiga styrelsen enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan föreskrift om apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske för att möjliggöra förvärv, kvitta skulder och stärka bolagets egna kapital. Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid bolagsverket.

Årsstämmans avslutande
Årsstämman avslutas med att avtacka avgående styrelseledamot Nils Eriksson för dennes ytterst förtjänstfulla insats för bolaget under de senaste två åren.

Gunnar Ek avslutade årsstämman.

16 mars 2017

För mer information, kontakta:

Claes Lindqvist 070-593 43 78

Andreas Adelgren 072-73 74 317

Advanced Stabilized Technologies Group AB Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2018-03-21
Regulatorisk

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, ASTG MTF BT, är den 26 mars 2018. De nya aktierna kommer att synas på VP-konton och depåer den 3 april 2018.

2018-03-20

Försäljningssamarbetet med DataPath fortsätter att generera intresse från nya kunder och systemleverantörer. ASTGs utvecklingschef Jan Otterling deltog i "SATELLITE 2018", 12-15 mars, i Washington som stöd för DataPaths försäljningsorganisation och kunde notera ett ökat intresse för ASTGs marina VSAT-antenner. DataPath har genom sina etablerade kontakter inom den militära kommunikationsindustrin utmärkta möjligheter att nå ut till användare och systemleverantörer, vilka också är ASTGs målgrupp.

2018-03-13
Regulatorisk

ASTG har erhållit ytterligare en order på styrsystem samt en order på reservdelar från sin spanska partner Indra Sistemas S.A. för leverans under andra kvartalet innevarande år. Beställningarna som uppgår till ett värde av drygt 1 MSEK är ett resultat av det samarbetsprojekt som ASTG och Indra bedriver avseende X/Ka-bandsantenner baserat på P7 plattformen.

2018-03-12
Regulatorisk

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på de ägarförhållanden som gäller efter nyligen avslutad företrädesemission och består av Otto Persson som representerar sig själv (5,98%) och Reidar Östman (14,1%), Andreas Adelgren som representerar Gunnar Syk (8,32%), Johannes Svensson (2,85%) och Joakim Ilemark (2,38%) samt Leif Daruk som representerar många mindre aktieägare.

2018-02-26
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober-december (jämfört med samma period 2016)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,3 MSEK (1,1)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,7 MSEK (-1,5)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,0 MSEK (-3,2)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,01 SEK (-0,01)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 MSEK (0,5 MSEK)

Helår: januari-december (jämfört med samma period 2016)

  • Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (6,4 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -8,2 MSEK (-2,0 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finans. poster uppgick till -11,8 MSEK (-7,1 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,03 SEK (-0,03 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,7 MSEK (-7,0 MSEK)
2018-02-21
Regulatorisk

Den 19 februari avslutades teckningstiden för ASTGs nyemission med företrädesrätt. Emissionen som uppgick till högst ca 22,3 MSEK tecknades till ca 89 % eller motsvarande ca 19,8 MSEK. Av dessa tecknades 123 192 474 aktier vilket motsvarar ca 7,4 MSEK med stöd av teckningsrätter. 23 709 252 aktier eller motsvarande ca 1,4 MSEK tecknades utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget motsvarar detta en teckningsgrad om ca 45 %. Resterande del om ca 11 MSEK tecknades genom kvittning i enlighet med de garantier som kommunicerats i emissionsmemorandumet.

2018-02-13
Regulatorisk

ASTG har erhållit en order för leverans av prototypenheter från den systemleverantör som utvärderar ASTGs förslag till IMU-lösning i en omfattande volymupphandling som vi tidigare informerat om. Ordervärdet är 90 KSEK och leverans beräknas ske under andra kvartalet 2018 till stöd för tester som nu beräknas ske under andra och tredje kvartalet 2018.

2018-02-02
Regulatorisk

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) offentliggör memorandum för nyemission som styrelsen föreslagit och som godkändes av en enhällig extra bolagsstämma den 24 januari 2018.

2018-01-30
Regulatorisk

ASTG och den systemleverantör som utvärderar ASTGs förslag till IMU-lösning i den omfattande volymupphandling, som vi tidigare informerat om, har skrivit under ett intentionsavtal, ett så kallat "Letter of Intent", beträffande utveckling av prototyper för tester som beräknas ske under andra kvartalet 2018.

<<
1
2
3
...
24
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.