Pressmeddelanden

Årsstämmokommuniké

ASTG AB har per denna dag genomfört årsstämma för räkenskapsåret 2015. Plats Memory Hotell Kista.

Närvarande aktieägare
Upprättades bifogad företeckning över närvarande aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Övriga närvarande
Tobias Stråhle, Thomas Selander, Sandra Noaksson

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Nils Eriksson.

Val av ordförande samt protokollförare
Till ordförande valdes Gunnar Ek samt till protokollförare Sandra Noaksson.

Röstlängdens upprättande och godkännande
Upprättad bifogad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Dagordningens godkännande
Förslag till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän
Sven-Olof Hagelin och Lars Tivelius valdes till att justera dagens protokoll.

Stämmans sammankallande
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Information ifrån styrelsen
Nils Erikssons och Andreas Adelgrens information går tillbaka 9 månader i tiden med information om hur man nu löst upp gamla avtal som tidigare styrelsen skrivit, samt att markanden ser bra ut inför framtiden för bolagets produkter.

Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse
Tobias Stråhle (PWC) går igenom bolagets revisionsberättelse samt ger en tillbaka blick av tidigare räkenskaps år 2014 samt gällande dotterbolagen som gått i konkurs. Intäktsredovisningen samt genomgång av kostnader informeras av Otto Persson. Gunnar Ek ber alla läsa sida 3 i ÅR gällande avtal, oskäliga förmåner samt orimliga pensionsavsättningar.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.
Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernredovisning samt koncernsbalansräkning.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Beslut om disposition gällande bolagets resultat.
Fastställer att 1,5 mkr disponeras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

I den tidigare styrelsen beviljas inte Fredrik Nygren, Henrik von Essen, Olof Stjernberg samt Jan- Axel Näsman ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet beviljades för Jan Otterling, Olov Widigsson, Andreas Adelgren samt Nils Eriksson.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Ledamöter 4 stycken, suppleanter 1 stycken.

Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn.

Arvodet fastställdes till 200 tkr för styrelseordförande, 100 tkr till ledamöter, inget arvode till suppleant då man är anställd i bolaget samt enligt godkänd räkning gällande revisorns arvode.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleant.

Till styrelseordförande valdes Claes Lindqvist, styrelseledamöter valdes Nils Eriksson, Erik Claesson samt Otto Persson till suppleant valdes Andreas Adelgren.

Val av revisor.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes med Tobias Stråhle som ansvarig revisor.

Förslag att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande om utställande av redan kommunicerade konvertibla lån samt bemyndigande att fram till nästa årsstämma fatta beslut om emissioner. I dagsläget ser vi inga emissions behov men reserverar oss för att vi eventuell stororder att ansvarsfullt införskaffa så kallade arbetande pengar.

Förslag att årsstämman beslutar om den första nödemissionen med utgångspunkter från styrelsens redogörelse. Gäller de hjältar som hösten 2015 gick in med 10 mkr i villkorat aktieägartillskott, där varje inlånad kr gav rätten att i mars 2017 teckna 1 st ASTG aktie för 5 öre.

Årsstämmans avslutande.

Årsstämman avslutas med tack tal till befintlig styrelse för utmärkt arbete under räkenskapsåret samt ett stort tack till Reidar Östman, Johannes Svensson, Joakim Ilemark samt Otto Persson

29 mars 2016

För mer information, kontakta:
Claes Lindqvist 070-593 43 78
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2016-08-22
Regulatorisk

Andra kvartalet 2016

 • Intäkterna uppgick till 4 MSEK (-0,3), en påtaglig ökning jämfört med andra kvartalet 2015
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 3 MSEK (-3,7 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till 1,4 Mkr (-12,1 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till 0,005 Kr (-0,14 Kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,3 MSEK (*)
 • (*) Jämförelsetal irrelevanta eller saknas helt då första kvartalet 2015 var felaktigt rapporterat och dessa poster ej var föremål för den justering som gjordes i den rättade versionen

Första halvåret 2016

 • Intäkterna uppgick till 4,9 MSEK (0,3 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,4 MSEK (-10,9 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -0,6 MSEK (-20,4 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -0,002 Kr (-0,13 Kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,5 MSEK (-0,8 MSEK)
2016-08-17

ASTG AB väljer att tidigarelägga sin presentation av delårsrapporten januari-juni 2016 till måndagen den 22 augusti klockan 08:30.

2016-08-15

ASTG AB har ingått avtal att leverera slutgodkänd P9-antenn till kund i Israel senast den 30 september 2016.

2016-07-22

ASTG AB har fått en mindre order från en kund i Israel. Ordern avser i huvudsak förstärkaruppgradering på tidigare levererat system.

2016-07-19

ASTG AB har denna dag levererat resterande 8 styrsystem av totalt 10 till en kund i Spanien. I dessa styrsystem ingår även AIMS numera serieanpassade FOG-IMU:er.

2016-06-30

De sedan en tid påbörjade MIL- och CE-testerna har löpt enligt protokoll. Många moment är slutförda och därmed godkända.

2016-06-28

Den 31 maj 2016 meddelade ASTG att bolaget erhållit en order på komponenter från en kund i Spanien. Ordern var en tilläggsorder i det samarbetsprojekt som bolagen driver runt P7-systemet.

2016-06-07

ASTG AB har levererat styrsystem till en kund i Spanien.

2016-06-02

ASTG AB har erhållit utökad order i tidigare kommunicerat samarbetsprojekt med kund i Spanien.

2016-05-30
 • Nettoomsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 0,9 MSEK (0,6 MSEK) och var för helåret 2015 6,7 MSEK.
 • De totala intäkterna inklusive aktivering för första kvartalet uppgick till 4,2 MSEK (1 MSEK) och var för helåret 2015 22,6 MSEK.
 • EBITDA för första kvartalet uppgick till -1,6 MSEK (-7,2 MSEK) och var för helåret 2015 -29 MSEK.
 • Resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -2 MSEK (-8,3 MSEK) och var för helåret 2015 -39,9 MSEK.
 • Resultatet per aktie negativt i samtliga perioder.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,2 MSEK (*) och var för helåret 2015 -13,7 MSEK.
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (*) och var för helåret 2015 -3,6 MSEK.
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 15,6 MSEK (*) och var för helåret 2015 18,1 MSEK.
 • Soliditeten var vid utgången av första kvartalet 14% (*) och uppgick till 32,5% för helåret 2015.

(*) Jämförelsetal irrelevanta eller saknas helt då första kvartalet 2015 var felaktigt rapporterat och dessa poster ej var föremål för den justering som gjordes i den rättade halvårsrapporten.

<<
1
...
5
6
7
8
...
23
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.