Pressmeddelanden

2019-04-03
Regulatorisk

Advanced Stabilized Technologies Group AB ("ASTG") offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 4 april 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (https://www.astg.se/) samt Eminova Fondkommissions (http://www.eminova.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

2019-03-26
Regulatorisk

För att accelerera utvecklingen av dotterbolaget AIMS AB och satsningen på försäljning av tröghetssensorer samt för att i samband med detta stärka balansräkningen genomför ASTG AB nu en mindre nyemission.

2019-03-20

Valberedningens ledamöter har utsetts genom överenskommelse mellan den större aktieägaren i bolaget och vissa medelstora aktieägare i bolaget. Valberedningen består av Claes Lindqvist såsom ordförande för valberedningen, Reidar Östman som representerar sig själv såsom större aktieägare i bolaget och Börje Axelsson som representerar ett flertal medelstora aktieägare i bolaget.

2019-03-11
Regulatorisk

ASTG får härmed meddela att ASTG har upptagit ett lån på kapitalmarknaden om 5 mkr. Lånet är ett kortfristigt lån som skall återbetalas på 3-6 månader. ASTG betalar 5 % av lånesumman i etableringsavgift och därefter 1 % per påbörjad trettiodagarsperiod i ränta på lånet.

2019-02-27
Regulatorisk

Kunden i volymupphandlingen av IMU:er har meddelat att de känner sig komfortabla med ASTG:s grunddesign vilket innebär att ASTG:s IMU har klarat de kritiska testerna som genomförts i januari 2019. I och med detta har ASTG och kunden förtydligat det fortsatta arbetet i samband med den utvärdering som pågår.

2019-02-25
Regulatorisk
2019-02-21
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: oktober-december 2018 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (1,3 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,1 MSEK (-2,7 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3,9 MSEK (-4,0 MSEK)
  • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,006 SEK (-0,01 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 MSEK (-2,5 MSEK)

Helår: januari - december 2018 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (4,6 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -11,5 MSEK (-8,2 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -12,6 MSEK (-11,8 MSEK)
  • Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,02 SEK (-0,03 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 8,7 MSEK (-11,7 MSEK)
<<
1
2
3
4
...
29
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.