Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma den 19 juni 2018

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 14.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 13.15.

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Förslag till ny bolagsordning

Extra bolagsstämma den 24 januari 2018

Extra bolagsstämma ägde rum onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Justering och viktiga hålltider i planerad företrädesemission

Kallelse till extra bolagsstämma

Rättelse i kallelsen

Tillägg i kallelsen

Fullmakt

Förslag till ny bolagsordning - Bilaga 8

Styrelsens förslag och redogörelse emission B-aktier - Bilaga 9:1

Styrelseredogörelse enl 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) - Bilaga 9:2

Revisorns yttrande över kvittning enl 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) - Bilaga 9:3

Revisorns yttrande över redogörelse över väsentliga händelser enl 13 kap. 6 § - Bilaga 9:4

Styrelsens förslag och redogörelse emission A-aktier - Bilaga 10:1

Styrelseredogörelse enl 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) - Bilaga 10:2

Revisorns yttrande över kvittning enl 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) - Bilaga 10:3

Revisorns yttrande över redogörelse över väsentliga händelser enl 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) - Bilaga 10:4

Årsstämma 2017

Årsstämma i Advanced Stabilized Technologies Group avhölls den 16 mars 2017 på Memory Hotell i Kista.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.