Bolagsordning

Antagen på bolagsstämma den 24 januari 2018

§1 Firma
Bolagets firma är Advanced Stabilized Technologies Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av satellit- och kommunikationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgör lägst 6 310 229,42 kronor och högst 25 240 917,69 kronor. Det totala antalet aktier ska vara lägst 263 750 000 och högst 1 055 000 000 fördelade på 2 (två) aktieslag, serie A och serie B. Antalet A-aktier ska vara lägst 13 750 000 stycken och högst 55 000 000 stycken, där varje A-aktie medför 10 (tio) röster. Antalet B-aktier ska vara lägst 250 000 000 stycken och högst 1 000 000 000 stycken där varje B-aktie medför 1 (en) röst. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

§5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

§6 Revisorer
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§8 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. VaI av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. VaI av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.