Bolagsordning

Antagen på bolagsstämma den 24 oktober 2018

§1 Firma
Bolagets firma är Advanced Stabilized Technologies Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av satellit- och kommunikationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Det totala antalet aktier ska vara lägst 730 269 802 och högst 2 921 079 208 fördelade på 2 (två) aktieslag, serie A och serie B. Antalet A-aktier ska vara lägst 29 530 208 stycken och högst 118 120 832 stycken, där varje A-aktie medför 10 (tio) röster. Antalet B-aktier ska vara lägst 700 739 594 stycken och högst 2 802 958 376 stycken där varje B-aktie medför 1 (en) röst. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

§5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

§6 Revisorer
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. §8 Öppnande av stämma Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. VaI av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. VaI av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.