Pressmeddelanden

Riktad kvittningsemission om cirka 8 MSEK och framflyttad bolagsstämma

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i maj 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 8 MSEK. Merparten av emissionen utgörs av kvittning av lån som skulle förfallit till betalning i juli 2015. Med detta undanröjs en stor osäkerhet kring ASTGs framtida finansiering, balansräkningen stärks högst väsentlig och med det öppnas det upp för mer traditionella former av finansiering.

80 301 910 aktier emitteras till kurs 0,10 kronor per aktie. Tillsammans med de kvittningsemissioner som tidigare genomförts i april, maj och juni så har ASTGs skuldsättning därigenom minskat med ca 12,5 MSEK.

Antal utgivna aktier före emissionen var 145 641 332. Efter emissionen finns 225 943 242 aktier. ASTGs aktiekapital ökar från 3 484 478 kronor till 5 405 701 kronor.

Med anledning av arbetet med ovan transaktion kommer inte årsredovisningen att vara klar i tid inför bolagsstämman den 30 juni 2015. Därtill kommer nu genomförda emission att kunna ha påverkan på beslut kring bolagsordning och bolagsstämmans beslut. Styrelsen har därför beslutat flytta fram bolagsstämman från den 30 juni till den 30 juli. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast den 14 juli.

STOCKHOLM, SVERIGE, 26 juni 2015

För mer information, kontakta:
Jan Otterling, VD/CEO                        
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 16 440 Kista, Sverige 
www.astg.se                    
Tel: 08-705 95 00,
Jan.otterling@astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB(publ)
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB. C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljning och service- och installationspartners i Sydostasien.  AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2015-07-21

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG"), org.nr 556943-8442, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

2015-07-20

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i maj 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 1,4 MSEK. Emissionen har framförallt riktats mot leverantörer men även långivare för att därigenom reducera ASTGs utestående leverantörsskulder och lån.

2015-07-15

Styrelsen för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG") vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret för verksamhetsåret 2014 finns upplysning av särskild betydelse och anmärkningar enligt nedan.

2015-06-26

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i maj 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 8 MSEK. Merparten av emissionen utgörs av kvittning av lån som skulle förfallit till betalning i juli 2015. Med detta undanröjs en stor osäkerhet kring ASTGs framtida finansiering, balansräkningen stärks högst väsentlig och med det öppnas det upp för mer traditionella former av finansiering.

2015-06-04

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), org.nr 556943-8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

<<
1
...
13
14
15
16
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.