Pressmeddelanden

Halvårsrapport januari - juni 2017
Andra kvartalet 2017 (samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (4 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (3,0 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3,2 MSEK (1,4 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,009 SEK (0,005 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 MSEK (-8,3 MSEK)
 • Soliditeten har stärkts genom emissioner från negativ till 37%

VD-kommentar

Bästa aktieägare,
Efter ett intensivt första kvartal där vi bland annat kunde informera om ytterligare leveranser av styrsystem till vår spanska kund Indra, men framförallt att den första MIL- godkända antennen hade levererats till vår kund i Israel för utvärdering i systemmiljö har försäljningen under det andra kvartalet begränsats till leveranser av reservdelar till Indra och gyron från vårt dotterbolag AIMS. Det vi kan glädjas åt är en positiv trend beträffande AIMS försäljning av IMU'er till vår kund som levererar maskiner för automatiserade gruvor. Förutom de fyra enheter som levererades under första halvåret har vi erhållit beställningar på ytterligare sex enheter under perioden juni - augusti, varav fem har levererats under augusti.

Israel projektet 
Vad avser resultatet från utvärderingen av den första antennen som levererades till Israel under våren är vi nu inne i detaljförhandlingar om en order avseende serieleveranser omfattande 16 antenner, med en option på ytterligare 7 enheter. Som tidigare kommunicerats har kunden meddelat att man är redo att lägga en order samtidigt som man ställer krav på nya funktioner och modifieringar av detaljer i antennsystemet. Det innebär sammantaget att vi efter en order måste räkna med fördröjd start av serieleveranser samtidigt som vi får möjlighet att leverera i en snabbare takt. Vi har goda förhoppningar om att komma överens om ett avtal väl medvetna om att förhandlingarna kan komma att dra ut på tiden på grund av kundens interna upphandlingsregler.

Försäljningssamarbete med DataPath etablerat
Det är med stor glädje vi kan meddela att ett återförsäljaravtal ingåtts med DataPath International AB (DataPath), ett svenskt dotterbolag till DataPath Inc. Företaget har ett omfattande internationellt försäljningsnätverk som bearbetar samma kundkategorier som vi är intresserade av att komma i kontakt med. Eftersom DataPath erbjuder mobila och bärbara VSAT lösningar för markbundna användare bidrar våra marina VSAT produkter till att komplettera DataPath's egen produktportfölj. Vi ser därför mycket positivt på förutsättningarna för att detta samarbete ska bli framgångsrikt och som innebär att vi omedelbart har tillgång till ett etablerat försäljningsnätverk med vida internationella förgreningar.

Kvalificering inför upphandling av IMU'er påbörjad
Kvalificeringen inför den större upphandling av IMU'er som vi avser delta i via vårt dotterbolag AIMS har inletts. Ett konceptförslag till detta utvecklingsprojekt lämnades in i slutet av juni vilket kommer att utvärderas av kunden under hösten tillsammans med konkurrerande alternativ. Vi tror fortfarande att AIMS är bra positionerat inför denna upphandling och hoppas ytterligare kunna stärka vår position genom olika aktiviteter under hösten.

Likviditet
Under det andra kvartalet genomfördes emissioner i två omgångar för att stärka företagets balansräkning och kassa. Soliditeten har därmed stärkts till 37% och kassan uppgick vid periodens slut till 5,0 MSEK. Under juli månad har dock förfallen konvertibelränta om 1,5 MSEK utbetalats.

Vi har tidigare rapporterat att företagets likvida situation är ansträngd beroende på att vi binder kapital i samband med att vi förbereder för serieleveranser. Den aviserade förskjutningen av förväntad leveransstart i israelprojektet innebär att vår likvida situation fortsatt kommer att vara ansträngd. Styrelsen arbetar för närvarande med ett antal alternativa lösningar för att lösa finansieringsbehovet. Styrelsen bedömer därför att nuvarande likvida medel och befintliga krediter samt planerade aktiviteter är tillräckliga för att säkerställa driften de kommande 12 månaderna.

Framtidsutsikter
De serieleveranser som vi hade planerat för kundprojektet i Israel har inte fallit ut som väntat. Projektet och leveransvolymerna kvarstår dock i sin helhet och utgör därför en rejäl intäktsmöjlighet under nästa år.

På lite längre sikt är vår förmåga att etablera försäljning på fler marknader betydelsefull för att säkerställa en stabil resultatutveckling. Försäljningssamarbetet med DataPath är för oss ett stort steg framåt och ger förutsättningar att snabbt nå ut till nya kunder som vi för närvarande inte har resurser att själva bearbeta.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för era insatser under det första halvåret och till våra aktieägare för det intresse ni visar vårt företag.

Ulf Sundqvist, tf VD

Nästa rapporttillfälle

Rapporten för tredje kvartalet 2017 publiceras måndagen den 27 november 2017.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

2017-08-28 

För mer information, kontakta:
Ulf Sundqvist, tf VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ),
073-041 20 99, ulf.sundqvist@astg.se

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

2017-12-18
Regulatorisk
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.15 och avbryts när stämman öppnas. Under registreringen bjuds det på lättare förtäring.
2017-12-18
Regulatorisk

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

2017-12-18
Regulatorisk

ASTG har efter en längre tids förhandlingar erhållit en order omfattande leveranser av militärklassade VSAT-antenner för fartyg och tillhörande tjänster till ett värde av cirka 2,9 miljoner USD, motsvarande cirka 25 miljoner SEK, för leverans huvudsakligen under andra halvåret 2018. Ordern innefattar även optioner för inköp av ytterligare antenner, tjänster och utrustning till ett värde av omkring 0,8 miljoner USD, motsvarande omkring 6,8 miljoner SEK, huvudsakligen för leveranser planerade efter 2018.

2017-11-27
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2017 (samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,4 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK (-1,9 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,5 MSEK (- 3,3 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,007 SEK (- 0,012 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 MSEK (3,0 MSEK)
2017-11-16
Regulatorisk

ASTG har kommit överens med existerande långivare om en förlängning av konvertibla skuldebrev uppgående till 15 MSEK samt återbetalning av reverslån uppgående till 1 MSEK, jämte avtalad ränta, tills 30 juni 2018. Ytterligare finansiering har samtidigt överenskommits med en investerargrupp genom reverslån uppgående till 5,5 MSEK till en årsränta om 1% och med förfallodag den 30 juni 2018.

2017-10-30
Regulatorisk

ASTG har erhållit en ny order på två styrsystem från sin spanska partner Indra Sistemas, S.A. med leverans under innevarande år. Ordern är en del av det samarbetsprojekt som ASTG och Indra bedriver avseende X/Ka-bandsantenner baserat på P7 plattformen.

2017-08-28
Regulatorisk
Andra kvartalet 2017 (samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (4 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (3,0 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3,2 MSEK (1,4 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,009 SEK (0,005 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 MSEK (-8,3 MSEK)
 • Soliditeten har stärkts genom emissioner från negativ till 37%
2017-06-09
Regulatorisk

Styrelsen för ASTG har, med stöd från sitt bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en kvittningsemission och en riktad emission för att stärka företagets kassa och det egna kapitalet. Kvittningsemissionen omfattar 41 400 000 aktier till kursen 0,15 kr per aktie och slutreglerar reverslån från Gunnar Syk och Joakim Ilemark om totalt 6 210 000 kr (Kapitalbelopp 6 MSEK, Ränta 210 000 kr). Den riktade emissionen uppgår till 3,95 MSEK genom kontant likvid och omfattar 26 333 333 aktier till kursen 0,15 kr per aktie. Emissionen görs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och riktas till en mindre grupp finansiella investerare. Det totala antalet aktier efter dessa emissioner kommer att uppgå till 371 231 528 aktier.

2017-05-29
Regulatorisk

Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 MSEK (0,9 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,3 MSEK (-1,6 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (-2,9 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,005 SEK (-0,012 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 MSEK (-2,2 MSEK)
1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.