Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - september 2016

Tredje kvartalet: juli-sept (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (1,2 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,9 MSEK (-11,8 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -2,8 MSEK (-22,0 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,01 SEK (-0,09 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 MSEK (-13,7 MSEK)

Årets första nio månaderna: januari-sept (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,3 MSEK (1,5 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,5 MSEK (-22,7 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -4,0 MSEK (-40,7 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till - 0,01 SEK (-0,1 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 MSEK (-14,5 MSEK)

VD-kommentar

Ett kvartal med avancerade MIL-tester
Vid ingången av kvartalet var vårt mål att dels slutföra MIL-testerna, dels leverera det första MIL-godkända systemet i företagets historia till en kund i Israel. Jag är den första att beklaga att detta inte exekverats. En uppnådd MIL-status är säkert i de flesta fall en fullgod kvalitetsstämpel. Vi har dock valt att gå en mil extra och även addera kundens kravspecifikation, baserad på slutkundens verklighet, där små fel kan få mycket allvarliga konsekvenser. Dessutom har vi tillsammans med kund analyserat varje deltests resultat och i vissa fall även valt omtestning. Detta för att med högsta möjliga säkerhet förvissa oss om att systemet motsvarar vår kunds verklighet.

En satellitantenn av yttersta toppklass
Allt sedan vi påbörjade arbetet med att färdigställa P9:an/Ku100-MIL:en har vi haft ett klart mål, nämligen att genom oberoende tester erhålla bevis för antennens förträfflighet. Idag vet både vi och vår kund i Israel vad antennen presterar. De inom området initierade personerna utanför ASTG som i somras kallade kravspecifikationen för näst intill ouppnåbar, har nu under MIL-testprocessen fått bevittna motsatsen. Detta är för oss en god fingervisning om vad vi med godkända tester kan erbjuda marknaden.

Industrifas och serieleverans
I skrivande stund är kundens och vår samlade bedömning, att MIL-testerna är i sitt absoluta slutskede. Nästa fas, industrifasen är väl förberedd genom bland annat avropsavtal, lageruppbyggnad av komponenter med lång ledtid, dokumentation och kvalitetssäkring. Detta ger oss mycket goda möjligheter att snabbt kunna verkställa Israelordern.

Likviditet
Vår likviditet är alltjämt ansträngd. Tack vare några större aktieägare har vi dock en monetär livlina. Dessa har, för att ge bolaget erforderlig intern såväl som extern trygghet, ställt sig bakom ett reverslån.

Framtidsutsikter med MIL-godkänd P9/Ku100 som grund
MIL-processens försening har inneburit att kapitalflödena från skarpa leveranser uteblivit. Dock bör ett uppdämt behov av MIL-godkända Ku100-antenner föreligga, vilket i så fall är klart positivt.

Intresset från omvärlden har under och efter periodens slut varit påtagligt. Vi har svarat på ett antal förfrågningar samt en mera omfattande RFP- Request for Proposal (anbud/upphandling). Det största intresset, både från en befintlig kund i Europa samt presumtiva kunder, har riktats mot möjligheten att erhålla P9:an i ett Ka-bandutförande. Då hela grundstrukturen i P9-systemet utformats med tanke på att sådana förfrågningar var prognosticerade, begränsas utveckling och anpassning huvudsakligen till de specifika delarna inom respektive frekvensband. Vår metodik var att redan från början bygga ett modulärt P9- system med en gemensam grundstruktur, förhållandevis enkel att addera till både KU100- MIL med intern BUC, Ka- och X- band.

Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt och tacka alla medarbetare för ännu ett kvartal som inneburit stora personliga uppoffringar. Utan er hängivenhet och tillsynes outtröttliga arbetsiver att dra detta i mål skulle vi aldrig vara där vi nu är. För aktieägare och alla övriga runt MIL-projektet är vår ambition att redan innan jul ge er det efterlängtade beskedet, nämligen att MIL-certifieringen är uppnådd.

Andreas Adelgren, Vd

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

För mer information, kontakta:
Andreas Adelgren, VD Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ),
072-73 74 317,
andreas@astg.se

ASTG AB (publ), org.nr. 556943-8442 offentliggör denna information enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1 de så kallade K3-reglerna.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

2017-02-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017 kl. 09.00 på Hotell Memory, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 08.15.

2017-01-26
Regulatorisk

ASTG har erhållit en ny order på två styrsystem från sin spanska partner Indra Sistemas, S.A. med levererans innevarande kvartal. Ordern är ett resultat av det nära samarbete bolagen bedriver runt satellitantennen P7, verksam inom X/Ka-bandet.

2017-01-26
Regulatory

ASTG has received a new order for two antenna steering packages, from its Spanish partner Indra Sistemas S.A., with delivery during the first quarter this year. The order is a result of the close cooperation between the companies concerning an X/Ka-band satellite antenna, based on the P7 antenna platform.

2017-01-16

I pressmeddelande daterat 2015-10-15 meddelade vi att ett globalt företag med försäljning av maskiner för automatiserade gruvor hade AIMS produkter implementerade. AIMS har nu erhållit en mindre IMU-order från denna kund med önskemål om leverans innevarande månad.

2016-12-27
Regulatorisk

Vi har i dagarna, efter erhållen MIL-certifiering av bolagets antennsystem P9/Ku100-MIL, dels fått leveransplan från vår israeliska kund, dels gått vidare i diskussionerna med vår spanska kund avseende dualbandprojekt med P9:an som modulär bas.

2016-12-08
Regulatory

ASTG AB has received full MIL approval for the P9/Ku100-MIL satellite antenna. The tests performed, at SAAB Linköping, Bofors Karlskoga and Jan Linder's test centers, have been very extensive and in strict accordance with agreed specifications. The MIL approval is further substantiated by ASTG's customer in Israel who was involved throughout the process and has also been present.

2016-12-08
Regulatorisk

ASTG AB har erhållit fullständigt MIL-godkännande för sin satellitantenn P9/Ku100-MIL. Testerna, som utförts helt i enlighet med överenskommen kravspecifikation i SAAB Linköpings, Bofors Karlskogas och Jan Linders testcenter har varit mycket omfattande. MIL-godkännandet är dessutom styrkt av ASTG:s kund i Israel som varit delaktig under hela processen och även närvarat.

2016-11-29

Tredje kvartalet: juli-sept (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (1,2 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,9 MSEK (-11,8 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -2,8 MSEK (-22,0 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,01 SEK (-0,09 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 MSEK (-13,7 MSEK)

Årets första nio månaderna: januari-sept (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,3 MSEK (1,5 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,5 MSEK (-22,7 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -4,0 MSEK (-40,7 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till - 0,01 SEK (-0,1 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 MSEK (-14,5 MSEK)
2016-10-24

Den 15 oktober 2015 meddelade ASTG AB att dess helägda dotterbolag AIMS AB levererat en IMU till en kund i Spanien för utvärdering. Vid lyckat utfall underströks betydande volympotential. AIMS AB har nu fått besked att bolaget gått vidare i upphandlingen.

2016-09-30

MIL-testerna av P9, KU 100 MIL- systemet har varit framgångsrika och tekniska lösningar är utvecklade och implementerade för att uppnå de av vår israeliska kund extremt högt ställda kraven på MIL-specifikationen.

<<
1
...
3
4
5
6
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.