Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - mars 2016
 • Nettoomsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 0,9 MSEK (0,6 MSEK) och var för helåret 2015 6,7 MSEK.
 • De totala intäkterna inklusive aktivering för första kvartalet uppgick till 4,2 MSEK (1 MSEK) och var för helåret 2015 22,6 MSEK.
 • EBITDA för första kvartalet uppgick till -1,6 MSEK (-7,2 MSEK) och var för helåret 2015 -29 MSEK.
 • Resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -2 MSEK (-8,3 MSEK) och var för helåret 2015 -39,9 MSEK.
 • Resultatet per aktie negativt i samtliga perioder.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,2 MSEK (*) och var för helåret 2015 -13,7 MSEK.
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (*) och var för helåret 2015 -3,6 MSEK.
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 15,6 MSEK (*) och var för helåret 2015 18,1 MSEK.
 • Soliditeten var vid utgången av första kvartalet 14% (*) och uppgick till 32,5% för helåret 2015.

(*) Jämförelsetal irrelevanta eller saknas helt då första kvartalet 2015 var felaktigt rapporterat och dessa poster ej var föremål för den justering som gjordes i den rättade halvårsrapporten.

VD-ord

Ett stärkt kvartal

ASTG AB redovisar för första gången sedan jag tillträdde, ett kvartal, där det omfattande uppstädningsarbetet nu börjar skönjas även i siffrorna. Kostnadsmassan är i stora delar hänförbar till utvecklingsarbeten och skarp testning av vårt kompletta P9-system. Under kvartalet har även en del materialinköp gjorts, hänförbara till planerad serietillverkning.

Nettoomsättning tillika med totala intäkter är alltjämt blygsam då vi endast påbörjat fakturering i ett samarbetsprojekt som omfattar totalt 10 system till en kund i Spanien.

De totala intäkterna är dock högre, då merparten av våra disponibla medel öronmärkts för produktframtagande och har aktiverats.

Vidare kan ASTG påvisa ett starkt kassaflöde från finansieringsverksamheten tack vare tecknade konvertibler samt erhållen betalning/reglering av utestående fordringar.

Hög aktivitet

Innevarande kvartal har präglats av ett aktivt arbete runt P9-systemet med påbörjade CE- och MIL-tester. Testernas kravspecifikation är mycket omfattande och berör hur temperatur, fukt, vibration, chock och EMC (elektromagnetisk kompabilitet) påverkar systemet. Så här långt har utfallen varit till ASTGs fördel.

Parallellt med detta har aktiviteten varit hög i det ingångna samarbetsprojektet med den spanska kunden, för vilken slutleveranser är planerade till tredje kvartalet. Här ser vi en betydande potential för framtida merförsäljning.

ASTGs kunder från Israel och Spanien har varit på besök under våren. Den första avsatte i närvaro av slutkund tre dagar för totalgenomgång och provkörning av P9-systemet. Utfallet blev även här mycket lyckat.

Framtidsutsikter

Förfrågningsfrekvensen runt P9-systemet har ökat påtagligt och därmed offertstocken. Ingenting är klart förrän det är klart, men det vore ytterst märkligt om inte intresset ökar ytterligare om och när MIL-standarden är uppnådd.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Kista den 30 maj 2016

Andreas Adelgren

Verkställande direktör

2016-07-19

ASTG AB har denna dag levererat resterande 8 styrsystem av totalt 10 till en kund i Spanien. I dessa styrsystem ingår även AIMS numera serieanpassade FOG-IMU:er.

2016-06-30

De sedan en tid påbörjade MIL- och CE-testerna har löpt enligt protokoll. Många moment är slutförda och därmed godkända.

2016-06-28

Den 31 maj 2016 meddelade ASTG att bolaget erhållit en order på komponenter från en kund i Spanien. Ordern var en tilläggsorder i det samarbetsprojekt som bolagen driver runt P7-systemet.

2016-06-07

ASTG AB har levererat styrsystem till en kund i Spanien.

2016-06-02

ASTG AB har erhållit utökad order i tidigare kommunicerat samarbetsprojekt med kund i Spanien.

2016-05-30
 • Nettoomsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 0,9 MSEK (0,6 MSEK) och var för helåret 2015 6,7 MSEK.
 • De totala intäkterna inklusive aktivering för första kvartalet uppgick till 4,2 MSEK (1 MSEK) och var för helåret 2015 22,6 MSEK.
 • EBITDA för första kvartalet uppgick till -1,6 MSEK (-7,2 MSEK) och var för helåret 2015 -29 MSEK.
 • Resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -2 MSEK (-8,3 MSEK) och var för helåret 2015 -39,9 MSEK.
 • Resultatet per aktie negativt i samtliga perioder.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,2 MSEK (*) och var för helåret 2015 -13,7 MSEK.
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (*) och var för helåret 2015 -3,6 MSEK.
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 15,6 MSEK (*) och var för helåret 2015 18,1 MSEK.
 • Soliditeten var vid utgången av första kvartalet 14% (*) och uppgick till 32,5% för helåret 2015.

(*) Jämförelsetal irrelevanta eller saknas helt då första kvartalet 2015 var felaktigt rapporterat och dessa poster ej var föremål för den justering som gjordes i den rättade halvårsrapporten.

2016-05-24

ASTG AB har per denna dag mottagit bekräftelse från Norrlandsfonden att den andra borgenären slutreglerat den fordran som solidariskt belastade borgenärerna vid konkursen av ASTGs dotterbolag hösten 2015.

2016-05-17

ASTG AB har per denna dag mottagit slutreglering av de totalt 5 MSEK som Exeotech Invest AB förpliktigades att betala i den skulduppgörelse som de både bolagen enades runt i slutet av 2015.

2016-05-09

ASTG AB har under april månad anställt Per Stenfeldt som CFO, en mycket välkommen förstärkning av ASTGs team. I och med detta har vi flyttat in hela ekonomistyrningen "in house".

2016-04-11

ASTG AB har en informationspolicy att på bolagets hemsida uppdatera insynspersoners transaktioner, köp eller sälj av aktier så snart de skett. I fredags (2016-04-08) fick undertecknad beskedet att aktierna nu levererats till dem som deltog i den riktade kvittningsemission som en enhällig extrastämma godkände 2015-11-27.

<<
1
...
4
5
6
7
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.