Pressmeddelanden

Bolagsstämmokommuniké

ASTG AB har per denna dag genomfört extra bolagsstämma på Memory Hotel i Kista

Närvarande aktieägare
Det upprättades förteckning över närvarande aktieägare.

Övriga närvarande:
Lars Jehrlander, Patrik Gustafsson Sonne, Claes Lindqvist, Ulf Sundqvist, Otto Persson.

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Lindqvist.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Till ordförande valdes Patrik Gustafsson Sonne samt till protokollförare Per Stenfeldt.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

Val av personer att justera protokollet
Börje Axelsson valdes till att justera dagens protokoll jämte stämmans ordförande.

Prövning om stämmans blivit behörigen sammankallad
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad efter att ha sammankallats genom annons i Post- och Inrikes Tidningar 20 december samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet 21 december.

Information från styrelsen och VD
Claes Lindqvist och Ulf Sundqvist informerade om bakgrunden till dagens beslutspunkter.

Förslag till ändrad bolagsordning
En enhällig stämma beslutade i enlighet med styrelsen förslag om ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Beslutet innebär:
Att nuvarande aktiekapitalgränser om lägst 2 392 500 kronor och högst 9 570 000 kronor ändras till att aktiekapitalet utgör lägst 6 310 229,42 kronor och högst 25 240 917,69 kronor

samt

att aktieantalsgränserna om lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken ändras till att antalet aktier skall vara lägst 263 750 000 stycken och högst 1 055 000 000 stycken fördelade på 2 (två) aktieslag, serie A och serie B.

Antalet A-aktier ska vara lägst 13 750 000 stycken och högst 55 000 000 stycken, där varje A-aktie medför 10 (tio) röster.

Antalet B-aktier ska vara lägst 250 000 000 stycken och högst 1 000 000 000 stycken där varje B-aktie medför 1 (en) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av B-aktier
En enhällig stämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera B-aktier.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av A-aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt genom kvittning
En enhällig stämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera A-aktier.

Avslutning
Bolagsstämman avslutades av Patrik Gustafsson Sonne.

24 januari 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Ulf Sundqvist, tf VD
Telefon: 073-041 2099
e-post: ulf.sundqvist@astg.se

Denna information är sådan som ASTG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018 kl. 13.50 CET.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

2018-02-13
Regulatorisk

ASTG har erhållit en order för leverans av prototypenheter från den systemleverantör som utvärderar ASTGs förslag till IMU-lösning i en omfattande volymupphandling som vi tidigare informerat om. Ordervärdet är 90 KSEK och leverans beräknas ske under andra kvartalet 2018 till stöd för tester som nu beräknas ske under andra och tredje kvartalet 2018.

2018-02-02
Regulatorisk

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) offentliggör memorandum för nyemission som styrelsen föreslagit och som godkändes av en enhällig extra bolagsstämma den 24 januari 2018.

2018-01-30
Regulatorisk

ASTG och den systemleverantör som utvärderar ASTGs förslag till IMU-lösning i den omfattande volymupphandling, som vi tidigare informerat om, har skrivit under ett intentionsavtal, ett så kallat "Letter of Intent", beträffande utveckling av prototyper för tester som beräknas ske under andra kvartalet 2018.

2018-01-24
Regulatorisk

ASTG AB har per denna dag genomfört extra bolagsstämma på Memory Hotel i Kista

2018-01-12
Regulatorisk

I samband med publik information från bolaget 2017-12-18 avseende planerad företrädesemission utlovades även separat kommunikation runt strategiska ställningstaganden. Vad som i huvudsak åsyftades är det eventuella behovet av en stark industriell partner.

2018-01-09
Regulatorisk

Förslaget till emissionsvillkor som tidigare kommunicerats i punkt 9 i kallelsen till extra bolagsstämma den 24 januari 2018 justeras enligt följande:

2018-01-08
Regulatorisk

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG om en erhållen order av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel samt om en planerad emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna om cirka 24 miljoner kronor. Emissionen syftar till att säkerställa leveranskapaciteten för Israelordern, sänka skuldsättningen samt att med oförminskad styrka gå vidare i ett omfattande upphandlingsprojekt avseende IMU-er (Inertial Measurement Unit eller Tröghetssensorsystem på svenska).

2018-01-02
Regulatorisk

I pressmedelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLESLSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 9, Beslut om emission av aktier:

2017-12-21
Regulatorisk

I pressmeddelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 5C;

2017-12-18
Regulatorisk
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.15 och avbryts när stämman öppnas. Under registreringen bjuds det på lättare förtäring.
1
2
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.