Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för perioden 2015-01-01 till 2015-12-31
 • Nettoomsättningen för koncernen Q4 uppgick till 5,1 MSEK (2,6 MSEK) och för helåret till 6,6 MSEK (12,3 MSEK). Moderbolagets nettoomsättning för Q4 uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och för helåret 1,1 MSEK (0,0 MSEK) 
 • EBITDA för koncernen Q4 uppgick till +1,4 MSEK (-4,7 MSEK) och för helåret till -21,3 MSEK (-22,5 MSEK). Moderbolagets EBITDA för Q4 uppgick till +1,8 MSEK (-1,4 MSEK) och för helåret -11,2 MSEK (-3,3 MSEK). 
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till +2,9 MSEK (-7,6 MSEK) och för helåret -39,9 MSEK (-32,7 MSEK). Moderbolagets resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till +0,4 MSEK (-67,6 MSEK) och för helåret -69,7 MSEK (-68,8 MSEK). 
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till -0,2 MSEK (-5,6 MSEK) och för helåret till -13,6 MSEK (-20,8 MSEK). Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till +0,4 MSEK (-1,2 MSEK) och för helåret till -20,4 MSEK (-0,9 MSEK). 
 • Koncernens och moderbolagets nyinvesteringar i anläggningstillgångar för Q4 och helåret uppgick till 3,9 MSEK (helåret för koncernen fg år 28,8 MSEK och moderbolaget 58,9 MSEK).
 • Koncernen och moderbolaget har för helåret 2015 haft en kapitalförsörjning genom 6 stycken registrerade och slutförda emissioner och 4 stycken per rapportdagen ännu ej slutregistrerade emissioner. Totalt har tillförts kapital till koncernen och moderbolaget för Q4 om 16,2 MSEK och för helåret 30,1 MSEK.
 • Nuvarande antal registrerade aktier uppgår till 237.661.092 stycken och efter att samtliga emissioner, (optioner och konvertibler) slutregistrerats uppgår antalet aktier till 305.661.092 stycke. 
 • Koncernens soliditet var vid utgången av Q4 27,3% (27,9%) och moderbolagets soliditet vid utgången av Q4 uppgick till 47,7% (75,2%) 
 • Koncernen har under 2015 omstrukturerat sin koncernstruktur och moderbolaget vid ut- gången av räkenskapsåret endast ett helägt dotterbolag (fg år 4 stycken). Under året har 2 stycken dotterbolag försatts i konkurs och ett dotterbolag är under tvångslikvidation. Dessa åtgärder har medfört att nedskrivningar av innehav i dotterbolag företagits med -56,9 MSEK och belastar moderbolagets resultat som en engångseffekt. 
 • Under Q4 har med stor framgång orderstrukturen och prototypframtagandet säkerställts av såväl kundrelationer, humankapitalet, som med bolagets finansiella förtroende. 
 • Koncernens industriella plattform i form av patent, katalogisering och utveckling har under Q4 överförts och säkrats i sin helhet till moderbolaget. För framtiden är det avsikten att moder- bolaget skall bedriva industriell verksamhet i egen regi och försäljning och utveckling kommer att ske direkt från moderbolaget.

VD-ord: (Andreas Adelgren)

Ett historiskt år
2015 blev på många sätt ett historiskt år för ASTG AB. Under våren var jag själv initiativtagare till bildandet av den grupp aktieägare som fått nog av vad vi ansåg vara grov misskötsel av ett företag med produkter av världsklass. Den 30 juli valde sittande styrelse att någon timma före öppnandet av årsstämman att genom pressmeddelande avisera sin avgång. Till ny styrelse valdes Nils Eriksson, Olov Widigsson samt undertecknad. Jag åtog mig även arbetet som VD. Vid det konstituerande styrelsemötet kunde vi konstatera att skulderna uppgick till cirka 40 MSEK medan saldot på bank var 888 kronor. Några villiga medarbetare i form av anställd personal fanns inte heller att luta sig mot då de få som fortfarande var anställda i dåvarande dotterbolaget C2SAT, först ville få en av den f.d. styrelsen upprättad exponentiell pensionssnurra utbetald innan vidare diskussioner. Vi fick även veta att spanska Indra sagt upp all form av samarbete med ASTG.

Räddningsaktion och avsiktsförklaring
Undertecknad presenterade en avsiktsförklaring publikt där varje enskild aktieägare erbjöds möjligheten att både tycka till liksom delta. Med hjälp av några aktieägare, i synnerhet några få större, Reidar Östman, Johannes Svensson och Joakim Ilemark, lyckades ASTG få in 10 MSEK i form av villkorat aktieägartillskott. För varje inbetald krona erhölls rätten att i mars 2017 teckna en ASTG-aktie för 5 öre. Maximal utspädning vid fullt tecknande blir således 10 miljoner aktier.

Med dessa pengar startade en mycket omfattande skuldsanering. All form av egentligt värde såsom ritningar, IP etcetera fanns utspridda hos ett antal teknikkonsultfirmor och utgjorde deras enda säkerhet för deras fordringar mot ASTG-koncernen. Vi gjorde skyndsamt upp med samtliga i denna sfär, det vill säga betalade enligt överenskommelse. De tre dotterbolag som vi i samråd med jurister tvingades titulera bortom all räddning försattes i likvidation/konkurs. Med konkurserna följde en hel del borgensåtagande, där ASTG var en av flera parter. ASTG betalade beträffande lånet till Swedbank och ALMI totalt cirka 5 MSEK, helt utan stöd från någon av de övriga. I de andra fallen kunde uppgörelser slutas med fordringsägarna vilket resulterade i att ASTG enbart betalade sin del av åtagandena. Tilläggas här skall att Exeotech Invest AB som är en av borgenärerna slutit ett avtal med ASTG där samtliga skulder och borgensåtaganden paketerats. Ärar Exeotech Invest AB denna uppgörelse hamnar slutnotan för dem på drygt 5 MSEK gentemot ASTG. Den 31 mars 2016 har vi facit men än så länge har de inkommit med sina veckoinbetalningar enligt avtal. Beträffande Gestrike Invest ABs borgensåtagande ligger våra krav sedan en tid hos kronofogdemyndigheten.

ASTG AB förvärvade sedan inkråmen, det vill säga all form av verktyg, material och rättigheter i samtliga likviderade/konkursade bolag. I början av mars får vi hem alla antenner och en gigantisk mängd reservdelar från Asien.

Under hösten lyckades vi knyta ytterst kompetent personal till bolaget. Under ledning av Thomas Selander har vi idag ett 20-tal av landets absoluta specialister inom VSAT-markanden knutna till bolaget. NDA, så kallade sekretessavtal har upprättats med samtliga.

Återupprättat förtroende
ASTG har genom kombinationen städning och kapitalisering och rakhet, öppenhet, ärlighet och unika produkter fått tillbaka både israeliska IAI och spanska Indra som kunder. Dessa företag är i allra högsta grad två giganter. Det finns ingenting som idag tyder på att vi kommer att göra dem besvikna. Istället för att försöka dölja för oss kända tveksamheter i systemen har vi påtalat dem. Vi har även varit lyhörda gentemot kunderna, tagit deras tekniska specifikationer på fullt allvar och arbetar idag med dialog istället för monolog förd av ASTG.

Framtidsutsikter
I pressmeddelande daterat 2016-02-18 kunde vi presentera valberedningens förslag på ny styrelse, en styrelse mer än väl skickad för att efter årsstämman i mars leda ASTG in i industri/serietillverkningsfasen. Vi är sedan en tid tillbaka i full färd med att få fram vad vi kallar en dokumenterad produkt. Med detta menas utförda och godkända MIL-tester, så kallade tester för militärt bruk, CE-märkning etcetera. Vi lämnar ingenting åt ödet utan vet att när detta är slutfört har vi en världsprodukt i form av P9an. Vi ser även stor potential i den så kallade P7-antennen. ASTG har mottagit ett antal mycket intressanta förfrågningar, allt från Asien till Nordamerika. Vi är dock övertygade om att vårdar och ärar vi de samarbeten/åtaganden vi har gentemot IAI och Indra så finns där en betydande merförsäljning, så kallade optioner att gå vidare med.

Ingenting tyder i skrivande stund på att vi inte skall starta industrifasen redan till hösten. Ordern till Indra kommer allt annat lika, börja distribueras redan under Q1-Q2.

ASTG är idag helt skuldfritt, kapitaliserat och väl rustat personellt för att göra år av ord till handling!

Kista den 26 februari 2016

Framtida rapporteringstillfälle
Delårsrapport för januari - mars (Q1) 2016 lämnas måndagen den 30 maj 2016
Delårsrapport för januari - juni (Q2) 2016 lämnas fredagen den 26 augusti 2016
Delårsrapport för januari - september (Q3) 2016 lämnas tisdagen den 29 november 2016
Bokslutskommuniké för 2016 lämnas måndagen den 27 februari 2017

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämman planeras äga rum tisdagen den 29 mars 2016 i Kista. Klockslag och plats meddelas senare. Slutreviderad årsredovisning för 2015 publiceras innan årsstämman och hålls tillgänglig på bolagets kontor och skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kista den 26 februari 2016

Styrelsen och verkställande direktören

Kontaktinformation:
Nils Eriksson, styrelsens ordförande, 070-341 74 86
Olov Widigsson, ordinarie ledamot, 070-488 48 86
Andreas Adelsgren, verkställande direktör, 072-73 74 317

Filer för nedladdning
2016-03-11

ASTG AB har nu säkerställt likviditeten fram till och med den 1 april 2017 genom de redan kommunicerade konvertiblerna a 20 MSEK (Otto Persson via bolag 10 MSEK, R-Östman Invest AB 5 MSEK och Joakim Ilemark 5 MSEK) samt kassaflöde från undertecknade order. 

2016-03-11

I pressmeddelande den 24 februari 2016 under rubriken " KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016" angav vi att bland annat Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015 skulle finnas tillgänglig per denna dag. Då C2SAT Asia Pacific Pte Ltd satt i likvidation inte formellt kunnat granskas av revisorerna väljer vi i samråd med de samma att invänta denna process och släpper först årsredovisningen fredagen den 18 mars 2016. Anledningen till att formell gransking ej ännu kunnat genomföras av "Asienäventyret" härleder i huvudsak till att det kinesiska nyårsfirandet försvårat möjligheten att nå de personer och få över de dokument som krävs för en fullgod genomlysning.

2016-03-02

ASTGs nytilltänkta styrelseordförande, Claes Lindqvist har den 1 mars 2016 förvärvat 2,1 miljoner ASTG-aktier av ASTGs huvudägare R-Östman Invest AB. Transaktionen har förmedlats av Svenska Handelsbanken "over the counter" (OTC ), utanför börsen på marknadsmässiga villkor.

2016-02-24
 • Nettoomsättningen för koncernen Q4 uppgick till 5,1 MSEK (2,6 MSEK) och för helåret till 6,6 MSEK (12,3 MSEK). Moderbolagets nettoomsättning för Q4 uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och för helåret 1,1 MSEK (0,0 MSEK) 
 • EBITDA för koncernen Q4 uppgick till +1,4 MSEK (-4,7 MSEK) och för helåret till -21,3 MSEK (-22,5 MSEK). Moderbolagets EBITDA för Q4 uppgick till +1,8 MSEK (-1,4 MSEK) och för helåret -11,2 MSEK (-3,3 MSEK). 
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till +2,9 MSEK (-7,6 MSEK) och för helåret -39,9 MSEK (-32,7 MSEK). Moderbolagets resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till +0,4 MSEK (-67,6 MSEK) och för helåret -69,7 MSEK (-68,8 MSEK). 
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till -0,2 MSEK (-5,6 MSEK) och för helåret till -13,6 MSEK (-20,8 MSEK). Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till +0,4 MSEK (-1,2 MSEK) och för helåret till -20,4 MSEK (-0,9 MSEK). 
 • Koncernens och moderbolagets nyinvesteringar i anläggningstillgångar för Q4 och helåret uppgick till 3,9 MSEK (helåret för koncernen fg år 28,8 MSEK och moderbolaget 58,9 MSEK).
2016-02-24

Styrelsen för ASTG har beslutat att tidigarelägga sin Bokslutskommuniké tillika med Q4-rapport till denna dag.

2016-02-24

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), orgnr 556943- 8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 mars 2016 kl. 10.00 på Hotell Memory, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

2016-02-18

Valberedningen för ASTG, (NGMbörsen, ASTG MTF), tillkännager idag att man avser att föreslå Claes Lindqvist till ny styrelseordförande inför den kommande årsstämman. Valberedningen föreslår även att Erik Claesson och Otto Persson tar plats i den nya styrelsen. 

2016-02-17

ASTG har idag förmånen att presentera ytterligare en mycket strategisk förstärkning i form av f.d vd Jan Otterling. Jan kommer att börja sitt arbete för ASTG den 22 februari 2016. De huvudsakliga arbetsuppgifterna blir projektledning, dokumentation och specificering av produkter, teknisk säljsupport samt offertarbete. Vi får som vi tidigare kommunicerat en hel del intressanta kundförfrågningar, vilka vi är skyldiga att göra allt vi kan för att omvandla till skarpa affärer.

2016-02-16

Då många aktieägare hört av sig med anledning av morgonens pressmeddelande och vi inte kan kommunicera enskilt väljer vi att göra följande förtydligande:

2016-02-16

ASTG har idag ett mycket nära samarbete med israeliska IAI. Istället för att ducka för tidigare tveksamheter i och runt driftsäkerhet, har vår teknikansvarige, Thomas Selander påtalat dem och tillsammans med IAI kommit överens om att bygga en produkt som skall fungera i verkligheten. Detta är helt i linje med företagets policy som antogs när "nya ASTG" blev en realitet den 30 juli 2015. Thomas Selander var senast för en dryg vecka sedan i Israel tillsammans med en av våra nyckelkonsulter från Satcube. De fick även IAIs förtroende att träffa slutkunden. Vad vi nu gör, är att enligt rådande praxis skapa en dokumenterad produkt ( detta gäller även P7an ). I detta ingår bland annat tester av oberoende institut såsom CE-märkning samt tester för militär miljö. ASTG är idag ingen leksaksfabrik där man godtyckligt själv "leker" testinstitut och eller fyller i protokoll efter dagsformen.

<<
1
...
6
7
8
9
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.