Pressmeddelanden

ASTG planerar en till 50% garanterad företrädesemission om cirka 24 miljoner SEK

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

"ASTG är nu med erhållen inköpsorder från kund i Israel avseende bolagets egenutvecklade satellitantenn KU 100-MIL redo att påbörja industrifasen. Inköpsordern är ett tydligt bevis för produktens förträfflighet och dess konkurrenskraft avseende prestanda/pris. Emissionslikviden kommer att utöver säkerställd produktionskapacitet för israelordern även minska bolagets skuldsättning samt förstärka ASTG:s chanser till order i den pågående omfattande upphandlingen av IMU:er. Vi vill dock agera snabbt och kraftfullt för att skapa ökat handlingsutrymme och därför garanteras denna nyemission till över 50% ", säger Claes Lindqvist, styrelseordförande i ASTG AB.

ASTG:s styrelse ser goda affärsmöjligheter för de båda verksamheterna avseende såväl den befintliga kundbasen som den potentiella. För att säkerställa att båda verksamheterna har kapacitet och beredskap att tillvarata affärsmöjligheter på både kort och längre sikt föreslår ASTG:s styrelse att stärka kapitalstrukturen genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

"Med en välfylld kassa samt lägre skuldsättning får vi en finansiell styrka och skapar bra förutsättningar för verksamheten både i nutid och framöver", säger Ulf Sundqvist, VD för ASTG. "Den upphandling i vilken vi deltar gällande IMU:er är verkligen en potentiell game changer", tillägger Ulf Sundqvist.

Garanti och teckningsåtagande
ASTG:s huvudaktieägare Reidar Östman, via R-Östman Invest AB representerande 13,5% av kapitalet och rösterna i ASTG, har förbundit sig att rösta för och teckna sin del av nyemissionen. Vidare har styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning och förre VD:n Andreas Adelgren tillsammans med icke namngivna investerare i avtal med ASTG åtagit sig att teckna maximalt 50% av de aktier som eventuellt inte tecknas av övriga aktieägare.

Preliminär tidplan
En extra bolagsstämma planeras äga rum i januari 2018 för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen, ändrad bolagsordning samt andra formella förutsättningar för genomförandet av nyemissionen. Dessutom kommer ett antal strategiska ställningstaganden att framläggas inför den extra bolagsstämman genom separat kommunikation. En mer detaljerad tidplan samt kallelse innehållande agenda kommer att presenteras inom kort.

Rådgivare
ASTG har anlitat Eminova Fondkommission AB som emissionsinstitut avseende nyemissionen. 

18 december 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Ulf Sundqvist, tf VD
Telefon: 073-041 2099
e-post: ulf.sundqvist@astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2018-01-12
Regulatorisk

I samband med publik information från bolaget 2017-12-18 avseende planerad företrädesemission utlovades även separat kommunikation runt strategiska ställningstaganden. Vad som i huvudsak åsyftades är det eventuella behovet av en stark industriell partner.

2018-01-09
Regulatorisk

Förslaget till emissionsvillkor som tidigare kommunicerats i punkt 9 i kallelsen till extra bolagsstämma den 24 januari 2018 justeras enligt följande:

2018-01-08
Regulatorisk

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG om en erhållen order av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel samt om en planerad emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna om cirka 24 miljoner kronor. Emissionen syftar till att säkerställa leveranskapaciteten för Israelordern, sänka skuldsättningen samt att med oförminskad styrka gå vidare i ett omfattande upphandlingsprojekt avseende IMU-er (Inertial Measurement Unit eller Tröghetssensorsystem på svenska).

2018-01-02
Regulatorisk

I pressmedelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLESLSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 9, Beslut om emission av aktier:

2017-12-21
Regulatorisk

I pressmeddelande den 18 december 2017 under rubriken "KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTG" presenterades följande under punkt 5C;

2017-12-18
Regulatorisk
Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943- 8442, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.15 och avbryts när stämman öppnas. Under registreringen bjuds det på lättare förtäring.
2017-12-18
Regulatorisk

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

2017-12-18
Regulatorisk

ASTG har efter en längre tids förhandlingar erhållit en order omfattande leveranser av militärklassade VSAT-antenner för fartyg och tillhörande tjänster till ett värde av cirka 2,9 miljoner USD, motsvarande cirka 25 miljoner SEK, för leverans huvudsakligen under andra halvåret 2018. Ordern innefattar även optioner för inköp av ytterligare antenner, tjänster och utrustning till ett värde av omkring 0,8 miljoner USD, motsvarande omkring 6,8 miljoner SEK, huvudsakligen för leveranser planerade efter 2018.

2017-11-27
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2017 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,4 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,7 MSEK (-1,9 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,5 MSEK (- 3,3 MSEK)
  • Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,007 SEK (- 0,012 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 MSEK (3,0 MSEK)
1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.