Pressmeddelanden

Kallelse till Årsstämma 2015

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), org.nr 556943-8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 24 juni 2015,
dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 24 juni 2015, under adress Advanced Stabilized Technologies Group AB, "Stämma", Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista eller via e-post till stamma@astg.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 24 juni 2015, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Kallelse
Kallelse har skett genom införande i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att hållas tillgänglig på bolagets hemsida: www.astg.se. Kallelsen skickas genast och utan kostnad till de aktieägare som begär det samt uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt ovan. 

STOCKHOLM, SVERIGE, 4 juni 2015

Stockholm i juni 2015
Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, styrelseordförande
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se
Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2015-06-26

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i maj 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 8 MSEK. Merparten av emissionen utgörs av kvittning av lån som skulle förfallit till betalning i juli 2015. Med detta undanröjs en stor osäkerhet kring ASTGs framtida finansiering, balansräkningen stärks högst väsentlig och med det öppnas det upp för mer traditionella former av finansiering.

2015-06-04

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), org.nr 556943-8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

2015-06-04

Jonas Rosenkvist har idag på egen begäran avgått som COO för Advanced Stabilized Technologies Group (publ) ("ASTG") med dotterbolag.

2015-06-01

C2SAT har idag erhållit order från PT. Lintsarta, en ledande leverantör av kommunikationstjänster i Indonesien på en Ku II antenn för leverans i juli 2015. Detta är C2SATs första order på en Ku antenn avsedd för Indonesien, en marknad som traditionellt dominerats av C band. Indonesien är dock sedan några år en av de snabbast växande och absolut största marknaderna i världen för stabiliserade marina Ku antenner, både kommersiellt och militärt.

2015-05-29

- Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK (9,8 MSEK).
- EBITDA uppgick till -6,6 MSEK (-2,1 MSEK).
- Orderingång för Q4 uppgick till 1,6 MSEK (4,4 MSEK).
- Orderbok per den siste mars uppgick till 35,6 MSEK (26,1 MSEK).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,8 MSEK (-5,2 MSEK).
- Kassaflöde från den löpande verksamheten var -0,1 MSEK (0,0 MSEK).
- Koncernens soliditet uppgår till 18 % (41 %).

<<
1
...
14
15
16
17
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.