Pressmeddelanden

ASTG har förvärvat inkråmet i C2SAT Asia Pacific Pte Ltd

Den 28 augusti 2015 meddelade ASTG, att det helägda dotterbolaget C2SAT Asia Pacific stod bortom all räddning. Den samlade ackumulerade förlusten i området uppgick per 2014-12-31 till cirka 27 MSEK. C2SAT Asia Pacific försattes i likvidation i enlighet med engelsk lagstiftning, så kallad "Compulsory Liquidation". På årsbasis innebar detta en direkt besparing för ASTG på över 5 MSEK. ASTG har nu definitivt avslutat Asienäventyret samt säkrat och förvärvat de materiella tillgångarna.

VD Andreas Adelgren kommenterar

Det är med stor glädje, vi nu kan delge er aktieägare i ASTG, att alla materiella tillgångar från "Asienäventyret" hamnar hos ASTG. Ni gamla aktieägare får åtminstone viss rättmätig återbetalning av allt riskkapital som investerats i och runt dessa tillgångar. I samband med att vi under augusti 2015 försatte C2SAT Asia Pacific i likvidation blev den naturliga åtgärden att vi redan under hösten 2015 skrev ner det bokförda lagervärdet, från cirka 13 MSEK till 0.

Olov Widigsson tog i detta läget på sig huvudansvaret, för att göra allt som stod i dennes makt, för att gå till botten med, varför C2SAT Asia Pacific åsamkat ASTG sådan bedrövelse. Olov Widigsson har tillsammans med en av våra finansiärer, Joakim Ilemark besökt regionen. De har träffat jurister, likvidatorer, ägarna till Fong's, representanter för Transtel med flera samt inspekterat varulagret. Vår bild är klar - misskötsel och brist på bruklig affärsetik från dåvarande ledning i ASTG är enligt vidtalade huvudorsaken. Jag kan dessutom tillägga att den kunskap som fanns från tillverkningen i Söderhamn aldrig kom Fong's till del. Detta orsakade leveranser av ej konsistent kvalitet.

Olov Widigssons insatser i Singapore har resulterat i att vi trots allt räddat de samlade årens materiella tillgångar, till en kostnad av cirka 1 MSEK. I denna summa ingår även kostnader kopplade till likvidation enligt engelsk rätt, samt hemtagning genom båtfrakt av hela inkråmet. ASTG har redan betalat merparten, cirka 850 000 kronor i förskott. I och med detta får vi, förutom en uppsjö av komponenter, hem ett antal antenner, både P7:or och C-bandare som efter viss "handpåläggning" är redo att försäljas.
Reidar Östman kommer under innevarande vecka själv att vara på plats i Singapore för att vara behjälplig när ett antal containrar stuffas, det vill säga fylls. Jag vill vara tydlig med att denna affär kommer att påverka ASTGs balans synnerligen positivt under Q1-Q2 2016, i och med att bokfört lagervärde per 2014-12-31 ändå uppgick till cirka 13 MSEK.

18 januari 2016

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2016-02-11

ASTG har i dagarna anställt Clyde Robson, en mycket välkommen förstärkning av ASTGs team. Vi är övertygade om att Clyde kommer att göra ASTG starkare som organisation och ytterligare befästa ASTGs ställning på marknaden som ett unikt företag med marknadsledande produkter.

2016-02-05

Styrelsen för ASTG, har med bemyndigande från bolagsstämman i september 2015, lyckats lösa bolagets långsiktiga finansiering genom en konvertibellösning om 10.000.000 stycken aktier med lösen i mars 2017. Lösenkursen anges till 2 kronor / aktie och konvertibeln löper med en årlig ränta på 10 %. Konvertibelpaketet är garanterat av de intressenter som idag redan finns för fullföljande av denna konvertibellösning, vilken kommer att ge bolaget 20.000.000 kr i finansiering senast nu i februari 2016.

2016-01-18

ASTG har nu tillsatt en valberedning där både stora och små aktieägare har möjlighet att få representation. Trion består av Reidar Östman, Björn Holmgren och Leif Daruk.

2016-01-18

Den 28 augusti 2015 meddelade ASTG, att det helägda dotterbolaget C2SAT Asia Pacific stod bortom all räddning. Den samlade ackumulerade förlusten i området uppgick per 2014-12-31 till cirka 27 MSEK. C2SAT Asia Pacific försattes i likvidation i enlighet med engelsk lagstiftning, så kallad "Compulsory Liquidation". På årsbasis innebar detta en direkt besparing för ASTG på över 5 MSEK. ASTG har nu definitivt avslutat Asienäventyret samt säkrat och förvärvat de materiella tillgångarna.

2016-01-15

ASTG AB kan idag meddela att långsiktigt samarbete ingåtts med spanska Indra Sistemas S.A. Initialt kommer ASTG att tillsammans med Indra leverera 10 system under 2016 till den marina marknaden i Europa. Utöver detta kommer ASTG omedelbart att ta hand om de reglerproblem på två system som ASTG levererade under 2014.

2015-12-30

Den 29 december samt idag har Andreas Adelgren, vd för ASTG AB, minskat sitt innehav med 865 000 aktier. Andreas Adelgrens aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 6 500 000 stycken.

2015-12-22

ASTG ABs förra styrelseordförande Fredrik Nygren samt styrelseledamot Henrik Von Essen har läkt en skada uppkommen under deras verksamma tid i bolaget. ( Se revisorns anmärkningar i 2014 års bokslut sista stycket sida 37 ). Det krav på cirka 3,5 MSEK som tredje part försökt att utkräva av ASTG AB, är i och med detta i sin helhet tillbakadraget och lagt till handlingarna.

<<
1
...
7
8
9
10
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.