Pressmeddelanden

Årsstämmokommuniké

ASTG AB har per denna dag genomfört årsstämma för räkenskapsåret 2015. Plats Memory Hotell Kista.

Närvarande aktieägare
Upprättades bifogad företeckning över närvarande aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Övriga närvarande
Tobias Stråhle, Thomas Selander, Sandra Noaksson

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Nils Eriksson.

Val av ordförande samt protokollförare
Till ordförande valdes Gunnar Ek samt till protokollförare Sandra Noaksson.

Röstlängdens upprättande och godkännande
Upprättad bifogad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Dagordningens godkännande
Förslag till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän
Sven-Olof Hagelin och Lars Tivelius valdes till att justera dagens protokoll.

Stämmans sammankallande
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Information ifrån styrelsen
Nils Erikssons och Andreas Adelgrens information går tillbaka 9 månader i tiden med information om hur man nu löst upp gamla avtal som tidigare styrelsen skrivit, samt att markanden ser bra ut inför framtiden för bolagets produkter.

Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse
Tobias Stråhle (PWC) går igenom bolagets revisionsberättelse samt ger en tillbaka blick av tidigare räkenskaps år 2014 samt gällande dotterbolagen som gått i konkurs. Intäktsredovisningen samt genomgång av kostnader informeras av Otto Persson. Gunnar Ek ber alla läsa sida 3 i ÅR gällande avtal, oskäliga förmåner samt orimliga pensionsavsättningar.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.
Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernredovisning samt koncernsbalansräkning.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Beslut om disposition gällande bolagets resultat.
Fastställer att 1,5 mkr disponeras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

I den tidigare styrelsen beviljas inte Fredrik Nygren, Henrik von Essen, Olof Stjernberg samt Jan- Axel Näsman ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet beviljades för Jan Otterling, Olov Widigsson, Andreas Adelgren samt Nils Eriksson.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Ledamöter 4 stycken, suppleanter 1 stycken.

Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn.

Arvodet fastställdes till 200 tkr för styrelseordförande, 100 tkr till ledamöter, inget arvode till suppleant då man är anställd i bolaget samt enligt godkänd räkning gällande revisorns arvode.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleant.

Till styrelseordförande valdes Claes Lindqvist, styrelseledamöter valdes Nils Eriksson, Erik Claesson samt Otto Persson till suppleant valdes Andreas Adelgren.

Val av revisor.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes med Tobias Stråhle som ansvarig revisor.

Förslag att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande om utställande av redan kommunicerade konvertibla lån samt bemyndigande att fram till nästa årsstämma fatta beslut om emissioner. I dagsläget ser vi inga emissions behov men reserverar oss för att vi eventuell stororder att ansvarsfullt införskaffa så kallade arbetande pengar.

Förslag att årsstämman beslutar om den första nödemissionen med utgångspunkter från styrelsens redogörelse. Gäller de hjältar som hösten 2015 gick in med 10 mkr i villkorat aktieägartillskott, där varje inlånad kr gav rätten att i mars 2017 teckna 1 st ASTG aktie för 5 öre.

Årsstämmans avslutande.

Årsstämman avslutas med tack tal till befintlig styrelse för utmärkt arbete under räkenskapsåret samt ett stort tack till Reidar Östman, Johannes Svensson, Joakim Ilemark samt Otto Persson

29 mars 2016

För mer information, kontakta:
Claes Lindqvist 070-593 43 78
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Filer för nedladdning
2016-05-30
  • Nettoomsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 0,9 MSEK (0,6 MSEK) och var för helåret 2015 6,7 MSEK.
  • De totala intäkterna inklusive aktivering för första kvartalet uppgick till 4,2 MSEK (1 MSEK) och var för helåret 2015 22,6 MSEK.
  • EBITDA för första kvartalet uppgick till -1,6 MSEK (-7,2 MSEK) och var för helåret 2015 -29 MSEK.
  • Resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -2 MSEK (-8,3 MSEK) och var för helåret 2015 -39,9 MSEK.
  • Resultatet per aktie negativt i samtliga perioder.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,2 MSEK (*) och var för helåret 2015 -13,7 MSEK.
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (*) och var för helåret 2015 -3,6 MSEK.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 15,6 MSEK (*) och var för helåret 2015 18,1 MSEK.
  • Soliditeten var vid utgången av första kvartalet 14% (*) och uppgick till 32,5% för helåret 2015.

(*) Jämförelsetal irrelevanta eller saknas helt då första kvartalet 2015 var felaktigt rapporterat och dessa poster ej var föremål för den justering som gjordes i den rättade halvårsrapporten.

2016-05-24

ASTG AB har per denna dag mottagit bekräftelse från Norrlandsfonden att den andra borgenären slutreglerat den fordran som solidariskt belastade borgenärerna vid konkursen av ASTGs dotterbolag hösten 2015.

2016-05-17

ASTG AB har per denna dag mottagit slutreglering av de totalt 5 MSEK som Exeotech Invest AB förpliktigades att betala i den skulduppgörelse som de både bolagen enades runt i slutet av 2015.

2016-05-09

ASTG AB har under april månad anställt Per Stenfeldt som CFO, en mycket välkommen förstärkning av ASTGs team. I och med detta har vi flyttat in hela ekonomistyrningen "in house".

2016-04-11

ASTG AB har en informationspolicy att på bolagets hemsida uppdatera insynspersoners transaktioner, köp eller sälj av aktier så snart de skett. I fredags (2016-04-08) fick undertecknad beskedet att aktierna nu levererats till dem som deltog i den riktade kvittningsemission som en enhällig extrastämma godkände 2015-11-27.

2016-03-31

ASTG AB har per denna dag erhållit 2,2 miljoner kronor av Exeotech Invest AB. Totalt har nu Exeotech Invest AB sedan uppgörelsen fastställdes amorterat 4 miljoner kronor. Resterande miljon förväntar sig ASTG AB de närmaste veckorna.

2016-03-31

I pressmeddelande publicerat den 29 mars 2016 under rubriken Årsstämmokommuniké kommunicerade vi följande:

Förslag att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande om utställande av redan kommunicerade konvertibla lån (20 MSEK , årsränta 10% med förslagen teckningskurs 2 kronor / aktie i mars 2017) samt bemyndigande att fram till nästa årsstämma fatta beslut om emissioner.

I dagsläget ser vi inga emissionsbehov men reserverar oss för att vid eventuell stororder ansvarsfullt införskaffa så kallade arbetande pengar.

2016-03-29

ASTG AB har per denna dag genomfört årsstämma för räkenskapsåret 2015. Plats Memory Hotell Kista.

2016-03-18

ASTG AB har nu, efter att bolagets revisorer lämnat sin revisionsberättelse, fastställt årsredovisningen för 2015. Årsredovisningen kommer nu i dess helhet finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Se även bifogat dokument.

2016-03-18

ASTG AB har per denna dag i enlighet med tidigare kommunicerad order levererat fyra stycken P7- robotar till spanska Indra.

<<
1
...
5
6
7
8
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.